• Jan   OLBRYCHT  

Jan OLBRYCHT : Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca - Siódma kadencja Parlamentu 

W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA w sprawie innowacyjnych instrumentów finansowych w kontekście następnych wieloletnich ram finansowych  
- REGI_AD(2012)489366 -  
-
REGI 
OPINIA w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2009, sekcja 3 – Komisja i agencje wykonawcze  
- REGI_AD(2011)456599 -  
-
REGI