• Jan   OLBRYCHT  

Jan OLBRYCHT : Opinia(-e) jako sprawozdawca - Siódma kadencja Parlamentu 

Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 53 i 54, załącznik V

OPINIA w sprawie negocjacji dotyczących WRF na lata 2014–2020: wnioski, jakie należy wyciągnąć, oraz dalsze kroki  
- REGI_AD(2014)528070 -  
-
REGI 
OPINIA w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2011, sekcja 3 – Komisja  
- REGI_AD(2013)502212 -  
-
REGI 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie reguł finansowych mających zastosowanie do budżetu rocznego Unii  
- REGI_AD(2011)464804 -  
-
REGI 
OPINION w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2008, sekcja III – Komisja i Agencje Wykonawcze  
- REGI_AD(2010)431070 -  
-
REGI