Jan OLBRYCHT : Siódma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 14-07-2009 / 15-09-2009 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) - Członek
 • 16-09-2009 / 02-02-2012 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) - Członek prezydium
 • 03-02-2012 / 30-06-2014 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) - Wiceprzewodniczący

Partie krajowe 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Platforma Obywatelska (Polska)

Wiceprzewodniczący 

 • 24-03-2010 / 05-09-2010 : Delegacja do spraw stosunków z Japonią
 • 08-07-2010 / 30-06-2011 : Specjalna komisja ds. wyzwań politycznych i zasobów budżetowych na rzecz zrównoważonej Unii Europejskiej po 2013 r.

Deputowani 

 • 16-07-2009 / 14-12-2011 : Komisja Kontroli Budżetowej
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Rozwoju Regionalnego
 • 16-09-2009 / 23-03-2010 : Delegacja do spraw stosunków z Albanią, Bośnią i Hercegowiną, Serbią, Czarnogórą i Kosowem
 • 17-06-2010 / 07-07-2010 : Specjalna komisja ds. wyzwań politycznych i zasobów budżetowych na rzecz zrównoważonej Unii Europejskiej po 2013 r.
 • 06-09-2010 / 30-06-2014 : Delegacja do spraw stosunków z Albanią, Bośnią i Hercegowiną, Serbią, Czarnogórą i Kosowem
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Rozwoju Regionalnego

Zastępstwo 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Budżetowa
 • 16-09-2009 / 27-01-2013 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Maghrebu i Unią Maghrebu Arabskiego
 • 15-12-2011 / 18-01-2012 : Komisja Kontroli Budżetowej
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Budżetowa
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Kontroli Budżetowej
 • 28-01-2013 / 30-06-2014 : Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 55

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku wszystkich sprawozdań grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę w komisji przedmiotowo właściwej, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 56 i 57, załącznik VI

OPINIA w sprawie negocjacji dotyczących WRF na lata 2014–2020: wnioski, jakie należy wyciągnąć, oraz dalsze kroki  
- REGI_AD(2014)528070 -  
-
REGI 
OPINIA w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2011, sekcja 3 – Komisja  
- REGI_AD(2013)502212 -  
-
REGI 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie reguł finansowych mających zastosowanie do budżetu rocznego Unii  
- REGI_AD(2011)464804 -  
-
REGI 

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA w sprawie innowacyjnych instrumentów finansowych w kontekście następnych wieloletnich ram finansowych  
- REGI_AD(2012)489366 -  
-
REGI 
OPINIA w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2009, sekcja 3 – Komisja i agencje wykonawcze  
- REGI_AD(2011)456599 -  
-
REGI 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 143

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie ogłoszenia Europejskiego Dnia Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów  
- P7_DCL(2014)0006 - Wygasła  
Oldřich VLASÁK , Vladimír MAŇKA , Jan OLBRYCHT , Lambert van NISTELROOIJ , Marie-Thérèse SANCHEZ-SCHMID , Peter SIMON , Sir Graham WATSON , Manfred WEBER , Peter ŠŤASTNÝ , Anna ZÁBORSKÁ , Roberts ZĪLE  
Data otwarcia : 16-01-2014
Termin : 16-04-2014
Liczba sygnatariuszy : 39 - 17-04-2014

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe 

Kontakt