Ville ITÄLÄ : Siódma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 14-07-2009 / 29-02-2012 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) - Członek prezydium

Partie krajowe 

 • 14-07-2009 / 29-02-2012 : Kansallinen Kokoomus (Finlandia)

Deputowani 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Kontroli Budżetowej
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Transportu i Turystyki
 • 16-09-2009 / 29-02-2012 : Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Rosja
 • 17-06-2010 / 30-06-2011 : Specjalna komisja ds. wyzwań politycznych i zasobów budżetowych na rzecz zrównoważonej Unii Europejskiej po 2013 r.
 • 19-01-2012 / 29-02-2012 : Komisja Kontroli Budżetowej
 • 19-01-2012 / 29-02-2012 : Komisja Transportu i Turystyki

Zastępstwo 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • 16-09-2009 / 29-02-2012 : Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi
 • 19-01-2012 / 29-02-2012 : Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 205a

OPINIA Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywę 1999/32/WE w odniesieniu do zawartości siarki w paliwach żeglugowych  
- TRAN_AD(2012)474004 -  
-
TRAN 
OPINIA w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu za rok budżetowy 2009  
- TRAN_AD(2011)454410 -  
-
TRAN 
OPINIA w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok budżetowy 2009  
- TRAN_AD(2011)454409 -  
-
TRAN 

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe