Marta VINCENZI : Szósta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 20-07-2004 / 29-06-2007 : Grupa Socjalistyczna w Parlamencie Europejskim - Członkini

Partie krajowe 

 • 21-07-2004 / 29-06-2007 : Democratici di Sinistra (Włochy)

Deputowani 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Transportu i Turystyki
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Maszreku
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Transportu i Turystyki
 • 31-01-2007 / 29-06-2007 : Komisja Transportu i Turystyki
 • 14-03-2007 / 29-06-2007 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Maszreku

Zastępstwo 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Rozwoju Regionalnego
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegacja do spraw stosunków z państwami rejonu Zatoki Perskiej, w tym z Jemenem
 • 15-11-2005 / 29-06-2007 : Delegacja do Eurośródziemnomorskiego Zgromadzenia Parlamentarnego
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Rozwoju Regionalnego
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia
 • 31-01-2007 / 12-06-2007 : Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia
 • 31-01-2007 / 29-06-2007 : Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
 • 14-03-2007 / 29-06-2007 : Delegacja do spraw stosunków z państwami rejonu Zatoki Perskiej, w tym z Jemenem

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej zgodności z wymaganiami dotyczącymi państwa bandery  
- A6-0058/2007 -  
-
TRAN 

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 53 i 54, załącznik V

OPINIA sur la stratégie en faveur de la biomasse et des biocarburants w sprawie strategii w zakresie biomasy i biopaliw  
- TRAN_AD(2006)374020 -  
-
TRAN 
OPINIA w sprawie poprawy zdrowia psychicznego ludności – strategia zdrowia psychicznego dla Unii Europejskiej  
- FEMM_AD(2006)374496 -  
-
FEMM 
OPINIA w sprawie racjonalizacji zużycia energii, czyli jak uzyskać więcej mniejszym nakładem środków  
- TRAN_AD(2006)367811 -  
-
TRAN 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Lista obecności 
Niniejsza lista obecności jest fragmentem protokołów posiedzeń plenarnych szóstej kadencji parlamentarnej. Znajdujące się tam informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i obejmują okres sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Są to dane surowe i nie obejmują korekt z tytułu uzasadnionej nieobecności spowodowanej chorobą, urlopem macierzyńskim/ojcowskim, autoryzowaną działalnością delegacji parlamentarnych itp.