David HAMMERSTEIN : Szósta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie - Członek

Partie krajowe 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Los Verdes (Hiszpania)

Deputowani 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Petycji
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegacja do spraw stosunków z Izraelem
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegacja do Eurośródziemnomorskiego Zgromadzenia Parlamentarnego
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Petycji
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Petycji
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegacja do spraw stosunków z Izraelem

Zastępstwo 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegacja do spraw stosunków z Palestyńską Radą Legislacyjną
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegacja do spraw stosunków z Palestyńską Radą Legislacyjną

all-activities 

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 53 i 54, załącznik V

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (przekształcenie)  
- PETI_AD(2009)415159 -  
-
PETI 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie bezpieczeństwa zabawek  
- ITRE_AD(2008)409475 -  
-
ITRE 
OPINIA w sprawie Zielonej Księgi w sprawie lepszych warunków demontażu statków  
- ITRE_AD(2008)402515 -  
-
ITRE 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie dobrostanu zwierząt domowych i bezpańskich  
- P6_DCL(2009)0012 - Wygasła  
Alain HUTCHINSON , David HAMMERSTEIN , Neil PARISH  
Data otwarcia : 02-02-2009
Termin : 07-05-2009
Liczba sygnatariuszy : 294 - 08-05-2009
Oświadczenie pisemne w sprawie racjonalizacji zużycia wody  
- P6_DCL(2007)0045 - Wygasła  
Nikolaos VAKALIS , Jorgo CHATZIMARKAKIS , David HAMMERSTEIN , Pia Elda LOCATELLI  
Data otwarcia : 23-04-2007
Termin : 06-09-2007
Liczba sygnatariuszy : 230 - 06-09-2007
Oświadczenie pisemne w sprawie dobrostanu bezdomnych zwierząt w państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach do niej przystępujących oraz innych państwach europejskich  
- P6_DCL(2006)0031 - Wygasła  
Caroline LUCAS , Janusz WOJCIECHOWSKI , David HAMMERSTEIN , Robert EVANS  
Data otwarcia : 26-04-2006
Termin : 26-07-2006
Liczba sygnatariuszy : 81 - 26-07-2006

Lista obecności 
Niniejsza lista obecności jest fragmentem protokołów posiedzeń plenarnych szóstej kadencji parlamentarnej. Znajdujące się tam informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i obejmują okres sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Są to dane surowe i nie obejmują korekt z tytułu uzasadnionej nieobecności spowodowanej chorobą, urlopem macierzyńskim/ojcowskim, autoryzowaną działalnością delegacji parlamentarnych itp.