Ryszard CZARNECKI : Opinia(-e) jako sprawozdawca 

Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 53 i 54, załącznik V

OPINIA w sprawie oceny międzynarodowych standardów rachunkowości (MSR) oraz działalności Fundacji ds. Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), Europejskiej Grupy Doradczej ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG) i Rady Nadzoru nad Interesem Publicznym (PIOB)  
- CONT_AD(2016)576690 -  
-
CONT 
OPINIA w sprawie roli UE w ONZ – jak lepiej osiągać cele polityki zagranicznej UE  
- CONT_AD(2015)560757 -  
-
CONT 
OPINIA w sprawie rocznego sprawozdania Europejskiego Banku Inwestycyjnego za rok 2013  
- CONT_AD(2014)539825 -  
-
CONT 

Kontakt