Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG
 • Lidia Joanna
  GERINGER de OEDENBERG
 • Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim
 • Członkini
 • Polska Bezpartyjna
 • Data urodzenia: 12 września 1957, Wrocław

Wystąpienie(-a) na posiedzeniu plenarnym

153

Ustanowienie programu „Kreatywna Europa” (2014-2020) (debata)

14-03-2018 P8_CRE-PROV(2018)03-14(20)

Priorytety UE na 62. sesję Komisji ONZ ds. Statusu Kobiet (debata)

01-03-2018 P8_CRE-PROV(2018)03-01(5)

Pogarszające się warunki działalności organizacji społeczeństwa obywatelskiego (debata)

07-02-2018 P8_CRE-REV(2018)02-07(18)

Wdrożenie filaru społecznego (debata)

13-12-2017 P8_CRE-REV(2017)12-13(19)

Wdrażanie europejskiej strategii w sprawie niepełnosprawności (ciąg dalszy debat)

30-11-2017 P8_CRE-REV(2017)11-30(6)

Działalność Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w 2016 r. (debata)

15-11-2017 P8_CRE-REV(2017)11-15(20)

Kontrola stosowania prawa UE w 2015 r. (debata)

26-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-26(6)

Prezentacja sprawozdania rocznego Trybunału Obrachunkowego – 2016 r. (debata)

04-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-04(16)

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca

2

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca

26

SPRAWOZDANIE w sprawie działalności Komisji Petycji w roku 2015

PETI
02-12-2016 A8-0366/2016

Opinia(-e) jako sprawozdawca

1

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie blokowania geograficznego oraz innych form dyskryminacji ze względu na przynależność państwową klientów, ich miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności na rynku wewnętrznym oraz w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE

JURI
04-04-2017 JURI_AD(2017)597525

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca

4

OPINIA W kierunku strategii w zakresie handlu elektronicznego

IMCO
12-10-2017 IMCO_AD(2017)606248

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych dozwolonych sposobów korzystania z utworów i innych przedmiotów chronionych prawem autorskim i prawami pokrewnymi z korzyścią dla osób niewidomych, osób słabowidzących i osób z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem, oraz w sprawie zmiany dyrektywy 2001/29/WE w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym

PETI
27-01-2017 PETI_AD(2017)595393

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie transgranicznej wymiany między Unią a państwami trzecimi kopii utworów w formacie umożliwiającym dostęp osobom niepełnosprawnym do określonych utworów i innych przedmiotów chronionych prawem autorskim i prawami pokrewnymi, z korzyścią dla osób niewidomych, słabowidzących lub z innymi niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem

PETI
27-01-2017 PETI_AD(2017)595392

OPINIA w sprawie „W kierunku aktu o jednolitym rynku cyfrowym”

JURI
07-12-2015 JURI_AD(2015)557273

Institutional motions for resolutions

160

Wspólny projekt rezolucji w sprawie tybetańskiej akademii buddyjskiej Larung Gar i Ilhama Tohtiego

14-12-2016 RC-B8-1346/2016

Wspólny projekt rezolucji w sprawie sytuacji mniejszości Rohindża w Mjanmie/Birmie

14-12-2016 RC-B8-1345/2016

Wspólny projekt rezolucji w sprawie zbiorowych grobów w Iraku

14-12-2016 RC-B8-1344/2016

  Motion for a resolution on the situation of the Rohingya minority in Myanmar

12-12-2016 B8-1363/2016

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

  Motion for a resolution on mass graves in Iraq

12-12-2016 B8-1362/2016

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

  Motion for a resolution on the cases of the Larung Gar Tibetan Buddhist Academy and Ilham Tohti

12-12-2016 B8-1361/2016

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

Wspólny projekt rezolucji w sprawie stosunków UE–Turcja

23-11-2016 RC-B8-1276/2016

Wspólny projekt rezolucji w sprawie Ildara Dadina, więźnia sumienia w Rosji

23-11-2016 RC-B8-1261/2016

Wspólny projekt rezolucji w sprawie Gui Minhaia, wydawcy uwięzionego w Chinach

23-11-2016 RC-B8-1256/2016

Oświadczenie(-a) pisemne

1

Oświadczenie pisemne w sprawie zwalczania raka piersi w Unii Europejskiej

27-04-2015 P8_DCL(2015)0017 Zamknięta z podpisami większości posłów

szczegóły

Nessa CHILDERS , Simona BONAFÈ , Anna ZÁBORSKÁ , Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG , Françoise GROSSETÊTE , Marisa MATIAS , Emma McCLARKIN , Biljana BORZAN , Alojz PETERLE , Miriam DALLI

Data otwarcia : 27-04-2015
Termin : 27-07-2015
Przyjęto : 27-07-2015
Lista sygnatariuszy jest opublikowana w załączniku 02 do protokołu z dnia 07-09-2015
Liczba sygnatariuszy : 394 - 28-07-2015

Pytania pisemne

6

Rewizja ustaw spółdzielczych

14-10-2016 E-007765/2016 Komisja

Brak odpowiedzi Komisji na pismo skierowane do niej przez 60 europosłów

14-03-2016 E-002153/2016 Komisja

Opłaty roamingowe

17-06-2015 E-009900/2015 Komisja

VP/HR - Nowe przypadki łamania praw kobiet w Iranie

20-05-2015 E-008038/2015 Komisja

Redukcja VAT na e-booki przez Francję i Luksemburg

12-05-2015 E-007626/2015 Komisja

Pytania ustne

1

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

50

 

Następne WRF: przygotowanie stanowiska Parlamentu dotyczącego WRF na okres po 2020 r. (A8-0048/2018 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas)

14-03-2018

. ‒ On 14 March 2018 we adopted the project of the multi-annual financial framework for the period post-2020. Building on the experience and limitations of the budget for years 2014-2020, the report calls for changes in the financing of several areas of the EU’s policies.
Regarding the continuous issue of the high level of youth unemployment, which reached 14.1% in Poland in January 2018, I support the compromise to double the budget of the Young Employment Initiative and to triple the sources for Erasmus+ to fight this negative phenomenon. The report requires maintaining the current level of funding of the Cohesion Fund. Sufficient financing for cohesion policy is necessary in order to continue equalising economic development among the different parts of the EU and to increase the competitiveness of regions in the economic periphery.
The report emphasises that to achieve the ambitious set of proposed goals, while taking into account also the withdrawal of the UK from the European Union, there is a need to increase the Union’s budget. Furthermore, the report suggests changing the expenditure ceiling from the current 1% of the EU-27’s Gross National Income (GNI) to a more adequate 1.3%.

 

Reforma systemu zasobów własnych Unii Europejskiej (A8-0041/2018 - Gérard Deprez, Janusz Lewandowski)

14-03-2018

Apart from the position on the post-2020 Multiannual Financial Framework, in a vote on 14 March we approved the report on reform of the European Union’s system of own resources.
As a key point of this report, the Members of the European Parliament call on the Commission to reduce the proportion of GNI-based contributions to the Union’s budget, which was in the past designed as a balancing mechanism but became the main source of the income, covering 66.3% of the EU budget in 2016. I believe that reduced contribution will create space for savings in Member States’ budgets.
However, the Union’s budget gap must be compensated by new own resources to have sufficient means to back the ambitious EU’s budget expenditures. I am glad the report suggests new own resources based on revised value-added tax, environmental tax and levies, corporate tax, financial transaction tax and on taxation of digital companies.
Furthermore, I strongly support the recommendation to put an end to all kinds of rebates, such as the British rebate that in any case ceases to exist as a result of Brexit, and corrections to ensure fair treatment between Member States.

 

Obowiązkowa automatyczna wymiana informacji w dziedzinie opodatkowania (A8-0016/2018 - Emmanuel Maurel)

01-03-2018

On Thursday 1st March 2018, the European Parliament approved the proposal of the European Commission on mandatory automatic exchange of information in relation to reportable cross-border arrangements. Tax evasion and money laundering, which are repeatedly addressed by the European institutions, represent serious negative consequences for the public accounts of national states and well-functioning of the internal market.
The proposal sets numerous instruments to contribute to fair taxation in the EU. Member States are required to safeguard the exchange of information between the tax authorities and individual intermediaries on cross-border arrangement in order to decrease the amount of conducted tax frauds. As a result of the proposal the European Commission will regularly publish a list of the cross-border arrangements that are suspicious to be abused for tax avoidance purposes.
Furthermore, in order to intensify the fight against criminal activities, such as money laundering and financing of terroristic organisation, the Member States should also secure the automatic exchange of information between tax authorities and financial intelligence units.

Sprawozdanie roczne w sprawie stanu praw podstawowych w UE w 2016 r. (A8-0025/2018 - Frank Engel)

01-03-2018

Unia Europejska oparta jest na wartościach takich jak poszanowanie godności ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawa, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości. Unia wraz z Radą Europy i Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie tworzy europejski system ochrony praw człowieka. W dniu dzisiejszym (28.02.18) przegłosowaliśmy projekt sprawozdania rocznego w sprawie stanu praw podstawowych w 2016 r. Głównymi zagadnieniami zawartymi w tym projekcie były praworządność, migracja i integracja, czyli tematy, które nadal nie straciły na aktualności.
Praworządność w Unii Europejskiej powinna być kwestią bezsporną. Spójność treści konstytucji i ustaw w państwach członkowskich, brak arbitralności działań państwa oraz odrzucenie korupcji powinny być kwestiami niepodlegającymi dyskusji. Niemniej jednak, w całej Unii Europejskiej dochodzi obecnie do licznych przypadków naruszania zasad praworządności. Trzydzieści lat od wprowadzenia demokratycznych rządów na całym kontynencie pojawiają się nowe tendencje autorytarne, zarówno w wypowiedziach niektórych partii politycznych, jak i w wyborach dokonywanych przez partie rządzące. Unia Europejska jest wspólnotą opartą na prawie i wartościach zapisanych oraz zagwarantowanych w traktatach, dlatego, ważne jest, aby w każdym przypadku łamania podstawowych praw obywateli interweniowała.

 

Ustalenia dotyczące czasu letniego (B8-0070/2018, B8-0071/2018)

08-02-2018

On Thursday 8 February 2018 the European Parliament supported the resolution on abolishing clock changes. I support the idea to end the biannual change of time. Originally, the clock change was introduced as a tool to save energy, but nowadays, in my opinion, it bears more negative consequences then positive ones.
The health issues, obstacles while traveling, administrative costs for various sectors, difficulties for logistics industry, sleep disturbance, higher rate of car accidents and worsening of children’s performance at school are the main arguments against preserving this system.
As a member of the PETI Committee I have investigated numerous petitions tackling this issue, which signal that citizens are asking for a change and removing this burden that makes their lives more difficult.
It is needed to emphasise that the resolution does not prioritise either summer or the winter time. This decision as to which time shall be preserved is to be taken by the European Commission after the evaluations of both possibilities.

 

Skład Parlamentu Europejskiego (A8-0007/2018 - Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira)

07-02-2018

On Wednesday, 7 February 2018, the vast majority of the European Parliament voted in favour of the resolution on the composition of the European Parliament in the next term, after the decision of Great Britain to leave the European Union, which will probably take place in March 2019. Based on the Treaty, the European Parliament consists of 751 Members, thus the 73 spaces which are now allocated to British Members will be left.
The resolution suggests redistributing some of the places between under—represented states. Therefore, the European Parliament in the next parliamentary term would consist of 699 Members and a President. The remaining 50 seats are still subject of discussion. I support the decision to keep some undistributed seats for the purposes of future enlargements, since there are accession negotiations undergoing with five, mostly Balkan, countries.
Regarding the suggestion of a joint constituency, the proposal did not satisfy me and I believe we should look for other solutions. Hopefully, in the next legislative proposal we will manage to achieve a more balanced solution.

Blokowanie geograficzne oraz inne formy dyskryminacji ze względu na przynależność państwową klientów, ich miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności (A8-0172/2017 - Róża Gräfin von Thun und Hohenstein)

06-02-2018

Strategia jednolitego rynku cyfrowego obejmuje działania legislacyjne mające na celu rozwiązanie problemu blokowania geograficznego, a także zwalczanie dyskryminacji ze względu na przynależność państwową lub miejsce zamieszkania, czy też miejsce prowadzenia działalności. W trakcie obecnej sesji plenarnej znaczną większością głosów poparliśmy nowe przepisy dotyczące zakazu geoblokowania w UE.
Nowe przepisy ułatwią konsumentom dostęp do towarów i niektórych usług na terenie całej UE. Zapewnią też lepszą ochronę przedsiębiorcom, którzy skorzystają z doprecyzowania zasad i nie będą musieli obawiać się sprzedaży towarów konsumentom z zagranicy ze względu na brak pewności prawnej. Sprzedawca nie będzie już mógł odmówić sprzedaży przy zakupie towaru lub usługi online, nie będzie też barier technicznych w dostępie do stron internetowych i aplikacji. Skończy się też automatyczne przekierowywanie na stronę internetową sprzedającego w innym kraju oraz odmawianie sprzedaży ze względu na kraj wydania karty kredytowej.
Jest to duży krok do przodu w tworzeniu jednolitego rynku cyfrowego, jednak nadal potrzebujemy wielu reform. Konieczna jest możliwość korzystania z tego rynku w każdym miejscu, w którym jesteśmy. Jeżeli wykupimy w jednym kraju UE dostęp do telewizji w serwisach streamingowych, to powinniśmy móc z niego korzystać będąc za granicą. Zarówno zniesienie opłat roamingowych czy możliwość przenoszenia usług, jak i częściowe zniesienie geoblokowanie. To początek dłuższej drogi w tworzeniu wspólnego rynku cyfrowego.

Traktat z Marrakeszu: ułatwienie dostępu do opublikowanych utworów osobom niewidomym, osobom niedowidzącym i osobom z innymi niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem (A8-0400/2017 - Max Andersson)

18-01-2018

Komisja Prawna Parlamentu Europejskiego pomyślnie zakończyła negocjacje międzyinstytucjonalne dotyczące pakietu ustawodawczego wprowadzającego Traktat z Marrakeszu do prawa UE.
W dniu dzisiejszym prawie jednogłośnie poparliśmy ostateczne podpisanie tego traktatu, który stanowi część zbioru międzynarodowych umów dotyczących praw autorskich, a jego głównym celem jest ustanowienie ogólnoeuropejskiego standardu korzystania przez osoby z niepełnosprawnościami z utworów publikowanych w postaci druku i pozostających pod ochroną prawa.
Traktat harmonizuje wyjątki w międzynarodowym systemie praw autorskich oraz umożliwia transgraniczną wymianę kopii w formacie umożliwiającym osobom niewidomym lub słabowidzącym zapoznawanie się z drukiem poprzez dostęp do utworów w formacie to umożliwiającym, a jednocześnie służy ochronie podmiotów praw autorskich.
Jest to duży krok naprzód nie tylko w kwestii praw osób niepełnosprawnych, ale także harmonizacji wyjątków lub ograniczeń prawa autorskiego.

Jurysdykcja, uznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach małżeńskich i w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej oraz w sprawie uprowadzenia dziecka za granicę (A8-0388/2017 - Tadeusz Zwiefka)

18-01-2018

Wniosek przedstawiony w czerwcu 2016 r. przez Komisję Europejską dotyczący reformy rozporządzenia Bruksela IIa stanowi podstawę współpracy sądowej w sprawach rodzinnych w UE. Poparte w dniu dzisiejszym rozporządzenie w sprawie jurysdykcji, uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawie uprowadzenia dziecka za granicę ustanawia jednolite zasady w sprawach dotyczących rozwodu, separacji prawnej lub unieważnienia małżeństwa, a także w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej w sytuacjach transgranicznych. Pozwala na swobodny przepływ orzeczeń, dokumentów urzędowych i porozumień w Unii, uściślając przepisy dotyczące ich uznawania i wykonywania w innych państwach członkowskich.
Rozporządzenie wyjaśnia także kwestie dotyczące dzieci i reguluje uznawanie oraz wykonywanie orzeczeń w tej dziedzinie wydanych w innych państwach członkowskich. Ponadto w rozporządzeniu określono warunki powrotu dzieci bezprawnie uprowadzonych do innego państwa członkowskiego. W tym aspekcie rozporządzenie wzmacnia mechanizm powrotu przewidziany w konwencji haskiej dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę.
Istnieje potrzeba dalszego usprawnienia współpracy sądowej między państwami członkowskimi UE, tak aby mogła ona sprostać rosnącej liczbie spraw obywateli, którzy wstępują w związek małżeński i mają dzieci, a są z innych państw członkowskich oraz zamieszkują w różnych krajach.

 

Wdrażanie strategii makroregionalnych UE (A8-0389/2017 - Andrea Cozzolino)

16-01-2018

I am glad that Parliament supported the own-initiative report of the Committee on Regional Development evaluating the implementation process of the EU macro-regional strategies (MRS). The cooperation among Member States along with eight non-EU states involved in this strategy has proved efficient and beneficial for cross-border collaboration in Europe. However, it has also become apparent that additional features will be necessary to establish well-functioning cooperation, such as an administrative increase and additional human resources on a national level. Furthermore, the possibility to benefit from EU funds within the framework of MRS remains problematic. Adjustments and simplifications of the processes to obtain funding on the macro-region level would increase the number of successful projects. I believe that, in the future development of the strategies, the Commission should further promote macro-regional cooperation in environmental and climate policies.

Lista kontaktów

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  13G140
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T07137
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Adres pocztowy

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 13G140
  1047 Brussels