Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG
 • Lidia Joanna
  GERINGER de OEDENBERG
 • Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim
 • Członkini
 • Polska Bezpartyjna
 • Data urodzenia: 12 września 1957, Wrocław

Wystąpienie(-a) na posiedzeniu plenarnym

157

Analiza proporcjonalności przed przyjęciem nowych regulacji dotyczących zawodów (debata)

13-06-2018 P8_CRE-PROV(2018)06-13(16)

Sprawozdania roczne za lata 2015 i 2016 w sprawie pomocniczości i proporcjonalności (debata)

17-04-2018 P8_CRE-REV(2018)04-17(22)

Ustanowienie programu „Kreatywna Europa” (2014-2020) (debata)

14-03-2018 P8_CRE-REV(2018)03-14(20)

Priorytety UE na 62. sesję Komisji ONZ ds. Statusu Kobiet (debata)

01-03-2018 P8_CRE-REV(2018)03-01(5)

Pogarszające się warunki działalności organizacji społeczeństwa obywatelskiego (debata)

07-02-2018 P8_CRE-REV(2018)02-07(18)

Wdrożenie filaru społecznego (debata)

13-12-2017 P8_CRE-REV(2017)12-13(19)

Wdrażanie europejskiej strategii w sprawie niepełnosprawności (ciąg dalszy debat)

30-11-2017 P8_CRE-REV(2017)11-30(6)

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca

3

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca

27

SPRAWOZDANIE w sprawie działalności Komisji Petycji w roku 2015

PETI
02-12-2016 A8-0366/2016

Opinia(-e) jako sprawozdawca

1

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie blokowania geograficznego oraz innych form dyskryminacji ze względu na przynależność państwową klientów, ich miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności na rynku wewnętrznym oraz w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE

JURI
04-04-2017 JURI_AD(2017)597525

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca

4

OPINIA W kierunku strategii w zakresie handlu elektronicznego

IMCO
12-10-2017 IMCO_AD(2017)606248

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych dozwolonych sposobów korzystania z utworów i innych przedmiotów chronionych prawem autorskim i prawami pokrewnymi z korzyścią dla osób niewidomych, osób słabowidzących i osób z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem, oraz w sprawie zmiany dyrektywy 2001/29/WE w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym

PETI
27-01-2017 PETI_AD(2017)595393

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie transgranicznej wymiany między Unią a państwami trzecimi kopii utworów w formacie umożliwiającym dostęp osobom niepełnosprawnym do określonych utworów i innych przedmiotów chronionych prawem autorskim i prawami pokrewnymi, z korzyścią dla osób niewidomych, słabowidzących lub z innymi niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem

PETI
27-01-2017 PETI_AD(2017)595392

OPINIA w sprawie „W kierunku aktu o jednolitym rynku cyfrowym”

JURI
07-12-2015 JURI_AD(2015)557273

Instytucjonalne projekty rezolucji

160

Wspólny projekt rezolucji w sprawie tybetańskiej akademii buddyjskiej Larung Gar i Ilhama Tohtiego

14-12-2016 RC-B8-1346/2016

Wspólny projekt rezolucji w sprawie sytuacji mniejszości Rohindża w Mjanmie/Birmie

14-12-2016 RC-B8-1345/2016

Wspólny projekt rezolucji w sprawie zbiorowych grobów w Iraku

14-12-2016 RC-B8-1344/2016

  Motion for a resolution on the situation of the Rohingya minority in Myanmar

12-12-2016 B8-1363/2016

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

  Motion for a resolution on mass graves in Iraq

12-12-2016 B8-1362/2016

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

  Motion for a resolution on the cases of the Larung Gar Tibetan Buddhist Academy and Ilham Tohti

12-12-2016 B8-1361/2016

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

Wspólny projekt rezolucji w sprawie stosunków UE–Turcja

23-11-2016 RC-B8-1276/2016

Wspólny projekt rezolucji w sprawie Ildara Dadina, więźnia sumienia w Rosji

23-11-2016 RC-B8-1261/2016

Wspólny projekt rezolucji w sprawie Gui Minhaia, wydawcy uwięzionego w Chinach

23-11-2016 RC-B8-1256/2016

Oświadczenie(-a) pisemne

1

Oświadczenie pisemne w sprawie zwalczania raka piersi w Unii Europejskiej

27-04-2015 P8_DCL(2015)0017 Zamknięta z podpisami większości posłów

szczegóły

Nessa CHILDERS , Simona BONAFÈ , Anna ZÁBORSKÁ , Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG , Françoise GROSSETÊTE , Marisa MATIAS , Emma McCLARKIN , Biljana BORZAN , Alojz PETERLE , Miriam DALLI

Data otwarcia : 27-04-2015
Termin : 27-07-2015
Przyjęto : 27-07-2015
Lista sygnatariuszy jest opublikowana w załączniku 02 do protokołu z dnia 07-09-2015
Liczba sygnatariuszy : 394 - 28-07-2015

Pytania pisemne

6

Rewizja ustaw spółdzielczych

14-10-2016 E-007765/2016 Komisja

Brak odpowiedzi Komisji na pismo skierowane do niej przez 60 europosłów

14-03-2016 E-002153/2016 Komisja

Opłaty roamingowe

17-06-2015 E-009900/2015 Komisja

VP/HR - Nowe przypadki łamania praw kobiet w Iranie

20-05-2015 E-008038/2015 Komisja

Redukcja VAT na e-booki przez Francję i Luksemburg

12-05-2015 E-007626/2015 Komisja

Pytania ustne

1

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

59

 

Statut przedsiębiorstw społecznych i przedsiębiorstw gospodarki solidarnej (A8-0231/2018 - Jiří Maštálka)

05-07-2018

On Thursday 5th July 2018, the European Parliament supported the call on the European Commission to establish a Statute for social and solidarity-based enterprises. The sectors, with estimated 14 million employees, positively influences the regional development, quality of jobs and continuous economic growth. I agree that the EC shall aim to unite the rules governing the enterprises based on the social economy and solidarity in terms of funding, investments and to facilitate the cross-border development. We have experiences that those enterprises offer unique job opportunities for people with disabilities, help with reintegrating of people excluded for a long-term from the labour market, combat social exclusion and contribute to the protection of environment and preserving biodiversity and natural resources.
Furthermore, the report suggest creating a European Social Economy Label, available for the enterprises fulfilling set of conditions, in order to identify companies essentially focused on the general interest and public good. I believe the EC and subsequently the individual Member States should acknowledge the need of the Labels and, in their strategies, further recognise the benefits of the social and solidarity based economy to the development of our society.

 

Reforma prawa wyborczego Unii Europejskiej (A8-0248/2018 - Jo Leinen, Danuta Maria Hübner)

04-07-2018

Since 1979, the Members of the European Parliament have been elected directly by the European citizens. The reform of the electoral law, approved by the Parliament on Wednesday 04/07/2018, grants the EU citizens living in a non-EU country to be able to cast distantly their vote to the European Parliament election. I welcome this reform, since following Brexit a numerous EU nationals will reside in a third country and we need to make sure their right to participate in the election is secured.
Furthermore, the report implements measures against double voting, which will increase the trust of the voters into the elections, and sets an obligatory deadline to present the candidates to the public. This will allow citizens to gain sufficient time to select their representatives well in advance before the elections.
The report additionally introduces obligatory thresholds between 2% and 5% for single-constituency states with more than 35 seats in the European Parliament. Nevertheless, 26 out of 28 Member States already have such a threshold, including Poland with a level of 5%.

 

Wymogi w zakresie egzekwowania prawa oraz szczegółowe zasady dotyczące delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen)

04-07-2018

On Wednesday 04/07/2018 the European Parliament voted on the report on posting of workers in the road sector. The EC proposal suggests considering drivers, which spend more than 3 days of one month in the same Member State, as posted workers. Therefore, the employers would be obliged to provide their employees the salary equal to the level of remuneration of that Member State. I believe that the rules that have been designed to fix the market inequalities in other sectors are not well suitable for transport industry. Due to the character of the work of drivers, the employer would have to comply with numerous national legislations and various rules on minimal wages. The European Commission tried to strike a balance between securing fair and socially accountable conditions for workers and avoiding over-regulating industry. Unfortunately, in my opinion, the proposal would impose serious administrative burdens on entrepreneurs operating in the sector. Furthermore, the report addresses the issues of so-called nomad drivers, proposing rules on returning home in order to maintain better work/life balance.

 

Kontrola stosowania prawa UE w 2016 r. (A8-0197/2018 - Kostas Chrysogonos)

14-06-2018

The European Parliament voted in favour of the report on the application of law in 2016. The document recalls that the European Commission should be the guardian of the application and interpretation of EU law and should react in cases of violations or insufficient transposition. In 2015, the Commission received 3 784 complaints regarding alleged breaches of EU law, with the biggest amount originating from Italy, Spain and France. The majority of complaints covered the areas of justice, internal market, employment, consumer protections, taxation, custom duties and social affairs.
The appropriate application of EU legislation remains a significant challenge and the Commission has to cooperate with the Member States to secure the correct implementation and protection of European citizens’ rights. It is regrettable that 986 infringement procedures were launched in 2016, standing as a five—year maximum.
I believe that more timely and effective enforcement of the law is a crucial basis for achieving the objectives of the Better Regulation agenda and securing the positive impact of EU laws to the benefit of everyone.

 

Polityka spójności i gospodarka o obiegu zamkniętym (A8-0184/2018 - Davor Škrlec)

13-06-2018

The European Parliament in a vote supported the call for a further promotion of the circular economy within the cohesion policy objectives. It is regrettable that circular economy was not recognised as a priority action in the EU already in the programming period 2014-2020.
The principle of saving and recycling is a responsible approach towards the future of economy. In order to achieve the set goals it is necessary to engage the actors from different layers of the society, including businesses, individuals, educational institutions and governments. Furthermore, I believe it is highly important to involve local authorities and communities in promoting the circular economy and energy sustainability on the regional level. The correct implementation of the pro-sustainability strategies will positively influence the development, competitiveness, waste reduction and will lead to the creation of new job opportunities. On the other hand, we need to push for an increased amount of investments to the circular economy and assist to rising awareness about this approach.
Therefore, I support the call on involving the provisions related to the circular economy to the budget and strategy for cohesion policy after 2020.

 

Równość płci i wzmocnienie pozycji kobiet: odmiana losu dziewcząt i kobiet w kontekście stosunków zewnętrznych UE w latach 2016–2020 (A8-0167/2018 - Linda McAvan, Dubravka Šuica)

31-05-2018

On Thursday 31 May 2018, the European Parliament supported in a vote the report on promotion of gender equality and empowerment of women and girls through the EU’s foreign policy in the third countries. Full enjoyment of rights among both genders and equal treatment is a base for sustainable development and economic growth around the globe.
I agree that the question of women’s and girls’ rights should be a vital subject in negotiations with non-EU countries, mainly on matters such as trade, agriculture or development. Furthermore, the EU should promote the sexual and reproductive rights and access to sufficient healthcare.
I am glad that the report reacts to the challenges posed by the digital transformation of our society. In order to secure the competitiveness and full participation of women in public life, it is necessary to push for digital education for women, the enhancement of digital skills and the removal of the digital gender gap.
Beside the above-mentioned issues, Members supported the call on the Commission to try to strengthen the position and representation of women in the official missions abroad. Leading by the example will be a key instrument in achieving the set goals.

 

Sprawozdanie roczne z funkcjonowania strefy Schengen (A8-0160/2018 - Carlos Coelho)

30-05-2018

On Wednesday, 30 May 2018, we voted in favour of the Annual Report on the functioning of the Schengen area. The Schengen area connects 26 states and 400 million people and it is recognised as one of the main successes of the European Union. Nevertheless, there are still issues to address.
It is regrettable that few Member States (namely: France, Austria, Germany, Denmark, Sweden and Norway) continue to hold the internal boarder checks that were supposed to be only temporary and are no longer needed or proportionate. Those measures represent a serious obstacle to the functioning of the internal market, cause economic damages and hinder free movement within the area. Furthermore, the Schengen Information System should be reformed in order to better contribute to the fight against terrorism and to protecting children at risk of kidnapping.
Regarding the enlargement of the Schengen area, I believe that Bulgaria and Romania have adopted appropriate steps to join the block, thus the Council should approve their accession in the close future. Furthermore, the accession of Croatia should not be unnecessarily prolonged after the criteria for joining are fulfilled.

 

Homologacja i nadzór rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów (A8-0048/2017 - Daniel Dalton)

19-04-2018

. ‒ On 19 April 2018, we voted in favour of the text on the approval and market surveillance of motor vehicles and their trailers. The proposal aims to prevent car producers and traders manipulating the data related to the vehicles’ life cycles or functionality and establishes a harmonised market surveillance measure.
I am glad that the proposed amendments aim to secure non-discriminatory access to on-board diagnostics, which shall be available not only to manufacturers, but also to car users, independent operators and equipment vendors.
Furthermore, the proposal warns against any manipulation with the results of the emission tests and suggests implementing features preventing any modifications in the vehicles’ emission indicators without the authorisation of a manufacturer. I find this an important partial step in the ongoing attempt to lower polluting gas production in the EU and the whole world.
In my opinion, those provisions contribute to fairer competition in the market and strengthen customer protection. Regrettably, a lot of them were not involved in the original version drafted by the Commission, but I am strongly convinced Parliament’s current proposal has managed to fill in the gaps that were missing.

 

Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Komisja i agencje wykonawcze (A8-0137/2018 - Joachim Zeller)

18-04-2018

The European Parliament in a plenary supported the recommendation for the European Commission to close the accounts of the EU General budget for the financial year 2016 of 155 billion euros. Members had demanded a budget drafted to contribute to the EU common objectives - sustainable economic and social development.
The biggest proportion of 62 billion was assigned to sustainable growth, 50.1 billion to economic, social and territorial cohesion, 19 billion to competitiveness and jobs and the remaining sources were spent in the areas of security, citizenship, administration and others.
Substantial part of the budget covers the investments and support programmes in social policies. I am glad that the EU employment rate of 71% in 2016 returned to the pre-crisis level. However, since the target of 75% was not reached, we need more accurate and faster realisation of pro-growth projects in the regions with serious structural problems.
Although, the issue of high level of errors in spending of funds remains an urging obstacle in budgetary management, this level declined in 2016 due to the enhanced cooperation between the EC and the Member States. I believe that further reduction is a challenge to tackle in the next years.

 

Następne WRF: przygotowanie stanowiska Parlamentu dotyczącego WRF na okres po 2020 r. (A8-0048/2018 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas)

14-03-2018

. ‒ On 14 March 2018 we adopted the project of the multi-annual financial framework for the period post-2020. Building on the experience and limitations of the budget for years 2014-2020, the report calls for changes in the financing of several areas of the EU’s policies.
Regarding the continuous issue of the high level of youth unemployment, which reached 14.1% in Poland in January 2018, I support the compromise to double the budget of the Young Employment Initiative and to triple the sources for Erasmus+ to fight this negative phenomenon. The report requires maintaining the current level of funding of the Cohesion Fund. Sufficient financing for cohesion policy is necessary in order to continue equalising economic development among the different parts of the EU and to increase the competitiveness of regions in the economic periphery.
The report emphasises that to achieve the ambitious set of proposed goals, while taking into account also the withdrawal of the UK from the European Union, there is a need to increase the Union’s budget. Furthermore, the report suggests changing the expenditure ceiling from the current 1% of the EU-27’s Gross National Income (GNI) to a more adequate 1.3%.

Lista kontaktów

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  13G140
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T07137
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Adres pocztowy

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 13G140
  1047 Brussels