Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG
 • Lidia Joanna
  GERINGER de OEDENBERG
 • Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim
 • Członkini
 • Polska Bezpartyjna
 • Data urodzenia: 12 września 1957, Wrocław

Wystąpienie(-a) na posiedzeniu plenarnym

135

Długoterminowe zaangażowanie akcjonariuszy i oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego (debata)

13-03-2017 P8_CRE-PROV(2017)03-13(12)

Wdrażanie programu Europa dla Obywateli (debata)

02-03-2017 P8_CRE-PROV(2017)03-02(3)

Transgraniczne aspekty adopcji (debata)

02-02-2017 P8_CRE-PROV(2017)02-02(4)

Europejski filar praw socjalnych (debata)

19-01-2017 P8_CRE-REV(2017)01-19(3)

Działalność Komisji Petycji w 2015 r. (debata)

15-12-2016 P8_CRE-PROV(2016)12-15(3)

Sprawy tybetańskiej akademii buddystycznej Larung Gar i Ilhama Tohtiego

15-12-2016 P8_CRE-PROV(2016)12-15(4.1)

Sytuacja w zakresie praw podstawowych w Unii Europejskiej w 2015 r. (debata)

12-12-2016 P8_CRE-REV(2016)12-12(15)

Fundusz Solidarności Unii Europejskiej: ocena (A8-0341/2016 - Salvatore Cicu)

01-12-2016 P8_CRE-PROV(2016)12-01(7.8)

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca

2

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca

26

SPRAWOZDANIE w sprawie działalności Komisji Petycji w roku 2015

PETI
02-12-2016 A8-0366/2016

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca

3

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych dozwolonych sposobów korzystania z utworów i innych przedmiotów chronionych prawem autorskim i prawami pokrewnymi z korzyścią dla osób niewidomych, osób słabowidzących i osób z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem, oraz w sprawie zmiany dyrektywy 2001/29/WE w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym

PETI
27-01-2017 PETI_AD(2017)595393

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie transgranicznej wymiany między Unią a państwami trzecimi kopii utworów w formacie umożliwiającym dostęp osobom niepełnosprawnym do określonych utworów i innych przedmiotów chronionych prawem autorskim i prawami pokrewnymi, z korzyścią dla osób niewidomych, słabowidzących lub z innymi niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem

PETI
27-01-2017 PETI_AD(2017)595392

OPINIA w sprawie „W kierunku aktu o jednolitym rynku cyfrowym”

JURI
07-12-2015 JURI_AD(2015)557273

Projekt(-y) rezolucji

160

Wspólny projekt rezolucji w sprawie tybetańskiej akademii buddyjskiej Larung Gar i Ilhama Tohtiego

14-12-2016 RC-B8-1346/2016

Wspólny projekt rezolucji w sprawie sytuacji mniejszości Rohindża w Mjanmie/Birmie

14-12-2016 RC-B8-1345/2016

Wspólny projekt rezolucji w sprawie zbiorowych grobów w Iraku

14-12-2016 RC-B8-1344/2016

  Motion for a resolution on the situation of the Rohingya minority in Myanmar

12-12-2016 B8-1363/2016

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

  Motion for a resolution on mass graves in Iraq

12-12-2016 B8-1362/2016

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

  Motion for a resolution on the cases of the Larung Gar Tibetan Buddhist Academy and Ilham Tohti

12-12-2016 B8-1361/2016

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

Wspólny projekt rezolucji w sprawie stosunków UE–Turcja

23-11-2016 RC-B8-1276/2016

Wspólny projekt rezolucji w sprawie Ildara Dadina, więźnia sumienia w Rosji

23-11-2016 RC-B8-1261/2016

Wspólny projekt rezolucji w sprawie Gui Minhaia, wydawcy uwięzionego w Chinach

23-11-2016 RC-B8-1256/2016

Oświadczenie(-a) pisemne

1

Oświadczenie pisemne w sprawie zwalczania raka piersi w Unii Europejskiej

27-04-2015 P8_DCL(2015)0017 Zamknięta z podpisami większości posłów

szczegóły

Nessa CHILDERS , Simona BONAFÈ , Anna ZÁBORSKÁ , Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG , Françoise GROSSETÊTE , Marisa MATIAS , Emma McCLARKIN , Biljana BORZAN , Alojz PETERLE , Miriam DALLI

Data otwarcia : 27-04-2015
Termin : 27-07-2015
Przyjęto : 27-07-2015
Lista sygnatariuszy jest opublikowana w załączniku 02 do protokołu z dnia 07-09-2015
Liczba sygnatariuszy : 394 - 28-07-2015

Pytanie(-a) parlamentarne

6

Rewizja ustaw spółdzielczych

14-10-2016 E-007765/2016

Brak odpowiedzi Komisji na pismo skierowane do niej przez 60 europosłów

14-03-2016 E-002153/2016

Opłaty roamingowe

17-06-2015 E-009900/2015

VP/HR - Nowe przypadki łamania praw kobiet w Iranie

20-05-2015 E-008038/2015

Redukcja VAT na e-booki przez Francję i Luksemburg

12-05-2015 E-007626/2015

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

9

Przeszkody w swobodzie przemieszczania się i pracy obywateli UE na rynku wewnętrznym (B8-0179/2017)

15-03-2017

Do Komisji Petycji wpłynęło wiele skarg dotyczących przeszkód, jakie napotykają, na co dzień mieszkańcy UE chcący skorzystać ze swobody przemieszczania się, która stanowi podstawowe prawo obywateli UE i ma kluczowe znaczenie dla spójności społecznej i gospodarczej.
Kraje członkowskie powinny dokonać wszelkich starań na rzecz wprowadzenia ukierunkowanych rozwiązań, prowadzących do zapewnienia napływającym pracownikom podstawowej ochrony prawnej. W tym kontekście, niezbędne będą szkolenia dla urzędników administracyjnych odpowiedzialnych za osoby korzystające z takich praw, legalnie przebywających w UE. Ponadto, państwa członkowskie powinny bezzwłocznie wdrożyć europejską kartę osoby niepełnosprawnej, która ułatwi osobom niepełnosprawnym podróżowanie i przenoszenie się z jednego państwa członkowskiego do drugiego oraz korzystanie z przysługujących im zniżek czy innych przywilejów.
Komisję Europejska powinna uściślić i zaktualizować wytyczne na rzecz lepszej transpozycji i skuteczniejszego stosowania obecnie obowiązujących praw unijnych, jak i przestrzegania dotychczasowych wyroków Trybunału Sprawiedliwości.

Zatwierdzenie przez Komisję zmienionego planu wprowadzenia przez Niemcy opłat drogowych (B8-0180/2017)

15-03-2017

Podstawą niedyskryminujących opłat drogowych jest założenie, że wszyscy użytkownicy płacą tyle samo za korzystanie z dróg. W tym kontekście, Komisja Europejska zażądała od Niemiec zmiany przepisów dotyczących systemu opłat drogowych w ich kraju. Niemniej jednak, nowe zasady wciąż zawierają pewne elementy naruszające prawo wspólnoty, co zostało odzwierciedlone w wyniku dzisiejszego głosowania.
Pierwotny system opłat drogowych przyjęty 8 czerwca 2015 roku umożliwiałby rezydentom niemieckim uzyskanie ulgi podatkowej dokładnie w wysokości opłaty drogowej, co de facto było zwolnieniem z opłaty pojazdów zarejestrowanych w Niemczech. Tym samym, przepisy te dyskryminowałyby kierowców z innych państw. Komisja wszczęła postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, przeciwko Niemcom, w czerwcu 2015, następnie jednak przerwała procedurę po osiągnięciu wstępnego kompromisu z niemieckim ministerstwem transportu, w grudniu 2016 roku.
Posłowie uważają jednak, że zmienione przepisy nadal nie przewidują nakładania opłat na samochody zarejestrowane w Niemczech, podtrzymując zaistniałą dyskryminację ze wzglądu na narodowość. Takie konkluzje zostały zawarte w rezolucji przygotowanej przez parlamentarną komisję ds. transportu. Ponadto, posłowie poprosili Komisję Europejską o wyjaśnienie, na jakiej podstawie uznała, że zmiany w niemieckich przepisach były wystarczające do przerwania postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego.

Zobowiązania w obszarze wzajemności wizowej (B8-0173/2017)

02-03-2017

Podstawową zasadą polityki wizowej UE jest zapewnienie zniesienia obowiązku wizowego wobec obywateli wszystkich państw członkowskich. Stany Zjednoczone nadal odmawiają prawa do bezwizowego wjazdu do USA obywatelom pięciu krajów Unii Europejskiej ‒ Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Polski i Rumunii. Komisja Europejska jest prawnie zobowiązana do tymczasowego przywrócenia obowiązku wizowego dla obywateli USA, tego domaga się Parlament Europejski, co odzwierciedlił wynik dzisiejszego głosowania.
Mechanizm wzajemności wizowej, obowiązujący w UE, polega on na tym, że Komisja Europejska powiadamia państwo spoza UE o stwierdzeniu braku wzajemności wizowej i żąda jej wprowadzenia, co w przypadku USA uczyniła 12 kwietnia 2014 r. Od tego czasu Waszyngton miał 24 miesiące na zniesienie wiz dla obywateli pozostałych pięciu państw UE. Nie uczynił tego. Dlatego, zgodnie z prawem unijnym, KE powinna zaproponować tymczasowe zawieszenie ruchu bezwizowego na 12 miesięcy. Po przyjęciu odpowiedniego projektu aktu delegowanego, wymaga on zatwierdzenia przez Parlament Europejski i Radę. Kolejny raport w tej sprawie Komisja przedstawi przed końcem czerwca 2017 r.

 

Wdrażanie programu Kreatywna Europa (A8-0030/2017 - Silvia Costa)

02-03-2017

. – Creative Europe has contributed to connecting culture and creativity, and securing the movement of young artists and audience in the context of the single digital market ecosystem. Creative Europe has proved that, despite it is a proportionally small programme, it has a high level of ambition and wide scope or interest. Therefore, I warmly support the functioning of the programme in the next period after the year 2020. The programme should encourage the cultural diversity in compliance with the 2005 UNESCO Convention promoting the diversity of the cultural expression.
On the other hand, the administrative management of the programme is being criticized by various stakeholders, which I perceive as an important issue to be addressed in future development of the programme. At the same time, I am convinced that the budged, Member States assigned to the Creative Europe programme, is not sufficient in order to fulfil the ambitious goals of the programme. Furthermore, as a person who in the past organised various local cultural events, I would welcome higher representations of micro-cultural operators among the benefiters of the funds.

Przepisy prawa cywilnego dotyczące robotyki (A8-0005/2017 - Mady Delvaux)

16-02-2017

. ‒ Obecnie coraz bardziej technologicznie zaawansowane roboty, drony, androidy i inne wcielenia sztucznej inteligencji są częścią nowej rewolucji przemysłowej. Dlatego konieczne jest, aby Komisja Europejska przedstawiła wniosek ustawodawczy regulujący kwestie cywilnego wykorzystania robotów, w tym także ewentualnych szkód powstałych w wyniku wykorzystania takich nowych technologii.
Unia Europejska powinna odgrywać kluczową rolę w określaniu podstawowych zasad etycznych, które powinny być przestrzegane w ramach rozwoju, programowania i wykorzystywania różnego rodzaju robotyki.
Wspólnotowy rynek pracy powinien być monitorowany, wspierany programami kształcenia ustawicznego, tak aby obywatele byli przygotowani na nadchodzące zmiany, czyli zastępowanie pracowników maszynami. Czy roboty wyprą ludzi, czy może rozwój szeroko rozumianej robotyki będzie tworzył nowe miejsca pracy dla ludzi? Prognozy nie są jednoznaczne.
Zaproponowane w sprawozdaniu utworzenie europejskiej agencji ds. robotyki i sztucznej inteligencji w celu zagwarantowania fachowej wiedzy technicznej oraz etycznej z zakresu stanowienia prawa związanego z robotyką jest moim zdaniem bardzo dobrym pomysłem. Poparłam w głosowaniu tekst powyższego sprawozdania.

Zawarcie umowy CETA między UE a Kanadą (B8-0141/2017, B8-0142/2017, B8-0143/2017, B8-0144/2017, B8-0145/2017, B8-0146/2017)

15-02-2017

. ‒ Nikt przez 7 lat, od kiedy zaczęto negocjacje z Kanadą, nie potrafił wytłumaczyć milionom obywateli UE widzącym różnego rodzaju niebezpieczeństwa w umowie CETA, że nie stanowi ona żadnego zagrożenia dla ich praw konsumenckich, nie obniży standardów bezpieczeństwa żywności, nie wprowadzi na nasz rynek dużej gamy produktów genetycznie modyfikowanych.
Dzisiaj pod Parlamentem dalej stoją nieprzekonani. Czy to było za trudne? Czy ludzie nie potrafią myśleć? A może słusznie się obawiają? Bez zgody obywateli nie powinniśmy aprobować tego typu umów.
Rzeczą oczywistą jest również fakt, że na CETA bardziej skorzysta Kanada niż UE. Korzyści gospodarcze płynące z tej z umowy handlowej dla 35-milionowej Kanady oszacowano na ponad 11 mld euro, a dla 500-milionowej UE na zaledwie około 8 mld euro. Gdzie tu logika?
Pomimo że UE i Kanada będą miały prawo stosowania własnych przepisów i że mechanizm rozwiązywania sporów na linii inwestor-państwo został zastąpiony przez Sąd Inwestycyjny, który zapewni kontrolę rządu nad wyborem arbitrów, dalej istnieją obawy, że będzie on służył głównie międzynarodowym korporacjom, a nie krajowym firmom.
Po zapoznaniu się z ostateczną wersją umowy gospodarczo-handlowej między UE i Kanadą (CETA) zadecydowałam o zagłosowaniu przeciw.

 

Priorytety na 61. sesję Komisji ONZ ds. Statusu Kobiet (A8-0018/2017 - Constance Le Grip, Maria Arena)

14-02-2017

. – Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D), na piśmie. ‒ The equality between men and women, anchored in the EU legislation as a fundamental principle might serve as an example to the rest of the world. Despite the fact that involvement of women stimulates economy and builds an inclusive society, the entrepreneurial potential and economic benefit of full women’s participation in the labour market represents the under-exploited source of the economic development.
I support the adopted set of priorities the EU shall bring to the 61st session of the UN Commission on the Status of Women. We ought to call on all countries to develop policies to improve the conditions of education and to combat all form of violence against women and girls. Furthermore, the EU should insist on the ratification and implementation of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities, with special focus on the Article 6 related to rights of women and girls, the Marrakesh VIP Treaty and to pursue policies to address the situation of women facing social exclusion and poverty. I hope that Parliamentary Committee on Women´s Rights and Gender Equality will take a voice in the process of shaping the EU´s position.

Wdrażanie programu Erasmus + (A8-0389/2016 - Milan Zver)

02-02-2017

Wynik dzisiejszego głosowania w sprawie wdrażania „Erasmus+” odzwierciedla nasze głębokie poparcie dla programu, który jest jednym z większych sukcesów integracji europejskiej.
Zjednoczenie mniejszych programów pod jedną nazwą „Erasmus+” pozwoliło na dodatkowe wsparcie UE, a także zwiększyło zainteresowanie ze strony społeczeństwa i środowisk politycznych. Niemniej jednak nowe uproszczenia, polegające na wprowadzeniu rozwiązań cyfrowych w procesie składania wniosków i zarządzania projektami, okazały się niewystarczające. W opinii wielu zainteresowanych stron przewodnik po programie jest nadal zbyt skomplikowany i nie odnosi się do poszczególnych sektorów. Komisja Europejska powinna dołożyć wszelkich starań w celu zaangażowania w program większej liczby małych organizacji.
Zwiększenie budżetu dla programu o 40%, które obowiązuje od tego roku, było konieczne. Brak wzrostu budżetu w latach 2014–2016 negatywnie wpłynął na poziom skuteczności niektórych elementów programu i doprowadził do tego, że wiele projektów wysokiej jakości zostało odrzuconych.

Zawarcie umowy dotyczącej kontynuowania Międzynarodowego Centrum Nauki i Techniki (A8-0363/2016 - Elmar Brok)

19-01-2017

Międzynarodowe Centrum Nauki i Techniki powstało w listopadzie 1994 r., z inicjatywy USA, Japonii, i Federacji Rosyjskiej, jako organizacja międzyrządowa z siedzibą w Moskwie. Centrum to jest częścią Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej i Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej.
Celem projektu, który w dniu dzisiejszym poparliśmy, było zawarcie podpisanej 9 grudnia 2015 r. umowy dotyczącej kontynuowania Międzynarodowego Centrum Nauki i Techniki po wycofaniu się Rosji, co wymagało zgody Parlamentu Europejskiego. Dzięki umowie projekty będące w trakcie realizacji oraz inne nowe inicjatywy będą kontynuowane w nowym składzie, uwzględniającym ewentualnie region Bliskiego Wschodu.
Należy podkreślić wysoce korzystny charakter tego projektu w zakresie współpracy między zaangażowanymi krajami: projekt ten przyczyni się do bezpieczeństwa w skali globalnej i europejskiej. Z projektów będą mogły skorzystać nie tylko kraje objęte nową umową, ale także inne kraje niebędące stronami przedmiotowej umowy. Ponadto cieszy mnie fakt, że w umowie przewidziano również możliwość przystąpienia nowych krajów do Międzynarodowego Centrum Nauki i Techniki.

Lista kontaktów

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  13G140
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T07137
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Adres pocztowy

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 13G140
  1047 Brussels