Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG
 • Lidia Joanna
  GERINGER de OEDENBERG
 • Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim
 • Członkini
 • Polska Bezpartyjna
 • Data urodzenia: 12 września 1957, Wrocław

Wystąpienie(-a) na posiedzeniu plenarnym

148

Wdrażanie europejskiej strategii w sprawie niepełnosprawności (ciąg dalszy debat)

30-11-2017 P8_CRE-PROV(2017)11-30(6)

Działalność Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w 2016 r. (debata)

15-11-2017 P8_CRE-PROV(2017)11-15(20)

Kontrola stosowania prawa UE w 2015 r. (debata)

26-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-26(6)

Prezentacja sprawozdania rocznego Trybunału Obrachunkowego – 2016 r. (debata)

04-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-04(16)

Stan Unii (debata)

13-09-2017 P8_CRE-REV(2017)09-13(7)

Ujawnianie informacji o podatku dochodowym przez niektóre jednostki i oddziały (debata)

04-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-04(3)

Dłuższy cykl życia produktów: korzyści dla konsumentów i przedsiębiorstw (krótka prezentacja)

03-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-03(21)

Ochrona osób dorosłych szczególnej troski (debata) (debata)

01-06-2017 P8_CRE-REV(2017)06-01(5)

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca

2

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca

26

SPRAWOZDANIE w sprawie działalności Komisji Petycji w roku 2015

PETI
02-12-2016 A8-0366/2016

Opinia(-e) jako sprawozdawca

1

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie blokowania geograficznego oraz innych form dyskryminacji ze względu na przynależność państwową klientów, ich miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności na rynku wewnętrznym oraz w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE

JURI
04-04-2017 JURI_AD(2017)597525

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca

4

OPINIA W kierunku strategii w zakresie handlu elektronicznego

IMCO
12-10-2017 IMCO_AD(2017)606248

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych dozwolonych sposobów korzystania z utworów i innych przedmiotów chronionych prawem autorskim i prawami pokrewnymi z korzyścią dla osób niewidomych, osób słabowidzących i osób z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem, oraz w sprawie zmiany dyrektywy 2001/29/WE w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym

PETI
27-01-2017 PETI_AD(2017)595393

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie transgranicznej wymiany między Unią a państwami trzecimi kopii utworów w formacie umożliwiającym dostęp osobom niepełnosprawnym do określonych utworów i innych przedmiotów chronionych prawem autorskim i prawami pokrewnymi, z korzyścią dla osób niewidomych, słabowidzących lub z innymi niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem

PETI
27-01-2017 PETI_AD(2017)595392

OPINIA w sprawie „W kierunku aktu o jednolitym rynku cyfrowym”

JURI
07-12-2015 JURI_AD(2015)557273

Projekt(-y) rezolucji

160

Wspólny projekt rezolucji w sprawie tybetańskiej akademii buddyjskiej Larung Gar i Ilhama Tohtiego

14-12-2016 RC-B8-1346/2016

Wspólny projekt rezolucji w sprawie sytuacji mniejszości Rohindża w Mjanmie/Birmie

14-12-2016 RC-B8-1345/2016

Wspólny projekt rezolucji w sprawie zbiorowych grobów w Iraku

14-12-2016 RC-B8-1344/2016

  Motion for a resolution on the situation of the Rohingya minority in Myanmar

12-12-2016 B8-1363/2016

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

  Motion for a resolution on mass graves in Iraq

12-12-2016 B8-1362/2016

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

  Motion for a resolution on the cases of the Larung Gar Tibetan Buddhist Academy and Ilham Tohti

12-12-2016 B8-1361/2016

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

Wspólny projekt rezolucji w sprawie stosunków UE–Turcja

23-11-2016 RC-B8-1276/2016

Wspólny projekt rezolucji w sprawie Ildara Dadina, więźnia sumienia w Rosji

23-11-2016 RC-B8-1261/2016

Wspólny projekt rezolucji w sprawie Gui Minhaia, wydawcy uwięzionego w Chinach

23-11-2016 RC-B8-1256/2016

Oświadczenie(-a) pisemne

1

Oświadczenie pisemne w sprawie zwalczania raka piersi w Unii Europejskiej

27-04-2015 P8_DCL(2015)0017 Zamknięta z podpisami większości posłów

szczegóły

Nessa CHILDERS , Simona BONAFÈ , Anna ZÁBORSKÁ , Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG , Françoise GROSSETÊTE , Marisa MATIAS , Emma McCLARKIN , Biljana BORZAN , Alojz PETERLE , Miriam DALLI

Data otwarcia : 27-04-2015
Termin : 27-07-2015
Przyjęto : 27-07-2015
Lista sygnatariuszy jest opublikowana w załączniku 02 do protokołu z dnia 07-09-2015
Liczba sygnatariuszy : 394 - 28-07-2015

Pytanie(-a) parlamentarne

6

Rewizja ustaw spółdzielczych

14-10-2016 E-007765/2016 Komisja

Brak odpowiedzi Komisji na pismo skierowane do niej przez 60 europosłów

14-03-2016 E-002153/2016 Komisja

Opłaty roamingowe

17-06-2015 E-009900/2015 Komisja

VP/HR - Nowe przypadki łamania praw kobiet w Iranie

20-05-2015 E-008038/2015 Komisja

Redukcja VAT na e-booki przez Francję i Luksemburg

12-05-2015 E-007626/2015 Komisja

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

36

Przystąpienie Chile, Islandii i Bahamów do Konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę (A8-0364/2017 - Angel Dzhambazki)

30-11-2017

Cieszy mnie wynik dzisiejszego głosowania popierający przystąpienie Chile, Islandii i Bahamów do Konwencji Haskiej, która dotyczy aspektów cywilnych uprowadzenia dziecka za granicę. Takie problemy pojawiają się często, kiedy dochodzi do rozpadu związków osób pochodzących z różnych krajów. Celem konwencji było ustalenie sądów odpowiedzialnych za rozpatrywanie takich sporów oraz przepisów prawnych, które będą obowiązywały w takich przypadkach (przepisy kraju, w którym zamieszkuje dziecko).
Konwencja Haska jest instrumentem o szczególnym znaczeniu, który będzie tym skuteczniejszy im więcej państw będzie w nim uczestniczyć. Przystąpienie wyżej wymienionych krajów do konwencji jest, zatem powodem do zadowolenia. Komisja Europejska potwierdziła gotowość tych krajów do wdrożenia zasad konwencji i objęcia dzieci znajdujących się w wyżej opisanej sytuacji ochroną w całej UE. Teraz ostateczna decyzja zostanie pojęta w Radzie.

Przystąpienie Panamy, Urugwaju, Kolumbii i Salwadoru do Konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę (A8-0362/2017 - Angel Dzhambazki)

30-11-2017

W dniu dzisiejszym Posłowie Parlamentu Europejskiego poparli przystąpienie Panamy, Urugwaju, Kolumbii i Salwadoru do Konwencji Haskiej z 1980 r. dotyczącej problemów, które pojawiają się, gdy dochodzi do rozpadu związku. Wtedy często, jeżeli matka i ojciec pochodzą z dwóch różnych państw, kuszące może być wykorzystanie braku współpracy między państwami w celu uzyskania opieki nad dzieckiem.
Największym problemem w takich przypadkach jest ustalenie, właściwego sądu oraz kraju, w którym ma odbyć się rozprawa. Według Konwencji Haskiej właściwe do rozpatrywania takich sporów są sądy i przepisy prawne państwa, w którym zamieszkuje dziecko.
Aby Panama, Urugwaj, Kolumbia i Salwador przystąpiły do Konwencji Haskiej niezbędna będzie jeszcze decyzja Rady upoważniająca państwa członkowskie do wyrażenia zgody na przystąpienie wyżej wymienionych krajów, które moim zdaniem jest jak najbardziej słuszne.

Przystąpienie San Marino do Konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę (A8-0360/2017 - Angel Dzhambazki)

30-11-2017

Konwencja Haska z dnia 25 października 1980 r. wprowadza system umożliwiający współpracę pomiędzy państwami przy rozstrzyganiu sporów dotyczących uprowadzeń dzieci za granicę.
Celem konwencji jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom międzynarodowego uprowadzania lub zatrzymywania osób nieletnich. Ponadto, wprowadza system gwarantujący niezwłoczny powrót dziecka do kraju oraz określa sądy odpowiedzialne tylko za tego typu sprawy.
Dzisiejsze głosowanie odzwierciedla fakt, że zależy nam na tym, aby jak największa liczba krajów przystąpiła do Konwencji Haskiej. Dzieci pochodzące lub mające powiązania z San Marino będą teraz chronione przed nielegalnym uprowadzeniem na terenie całej Unii Europejskiej.

Przystąpienie Gruzji i Republiki Południowej Afryki do Konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę (A8-0361/2017 - Angel Dzhambazki)

30-11-2017

Konwencja Haska z dnia 25 października 1980 r. wprowadza system umożliwiający współpracę pomiędzy państwami przy rozstrzyganiu spraw dotyczących uprowadzeń dzieci za granicę.
Celem powyższej konwencji jest zaradzenie tego typu sytuacjom na szczeblu międzynarodowym poprzez ustalenie sądów właściwych do rozpatrywania takich sporów. W tym przypadku, obowiązują przepisy prawne państwa, w którym mieszka dana osoba nieletnia. Ponadto, konwencja wprowadza system gwarantujący niezwłoczny powrót uprowadzonego dziecka do kraju.
Dzisiejsze głosowanie podkreśla, że zależy nam na tym, aby jak najwięcej krajów przystąpiło do Konwencji Haskiej. Po zatwierdzeniu przystąpienia Gruzji i Republiki Południowej Afryki przez Radę Europejską dzieci pochodzące z tych krajów lub mające z nimi powiązania będą chronione przed nielegalnym uprowadzeniem na terenie całej UE.

 

Współpraca między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów (A8-0077/2017 - Olga Sehnalová)

14-11-2017

The European Parliament supported the proposal to revise the Regulation on consumer protection cooperation (CPC Regulation) from 2006 to better react on the challenges and specificities of the Digital Single Market. Based on findings from 2014, 37% of all providers of online services in the EU did not respect the Regulation properly. The proposal grants the national authorities further competences to discover and react on the potential violation of the consumers’ rights, such as a possibility to conduct mystery shopping, impose penalties or block websites not complying with the Regulation, to prevent the infringements mainly in the online environment and to better safeguard the effective application of the Regulation.
Furthermore, the proposal calls for an enhancement of the cross-border cooperation and usage of a well-developed information exchange system in order to avoid the multiplications of enforcement cost and inconsistent enforcement procedures reacting on the identical breaches of law in different Member States.
In conclusion, I would like to congratulate the rapporteur for this great report. I support every initiative that aims to protect the rights of consumers and to strengthen trust of users in online services, since those are the essential fundaments of a well-functioning Digital Single Market.

 

Wdrażanie dyrektywy w sprawie odpowiedzialności za środowisko (A8-0297/2017 - Laura Ferrara)

26-10-2017

The European Parliament has supported the report reacting on the implementation of the Directive 2004/35/EC of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 on environmental liability with regard to the prevention and remedying of environmental damage (ELD). Since the implementation was assessed as weak and unsatisfactory, Members of the European Parliament call for the revision of the ELD mainly in few key areas. Firstly, scope of understanding of the term environmental damage shall be extended to cover all potential damages to the environment. Secondly, I found it crucial to include to the Directive a responsibility for cultivating and rehabilitating of the environment after the exploration and occupational activities are finished. Furthermore, considering the fact that only few Member States refer to the ELD while dealing with the issues of environmental damage, the remaining ones should be advised to prefer the ELD over the national law. In conclusion, I welcome the effort of the Commission to evaluate and harmonise the outcomes of the implementation across the EU, but as mentioned above I believe the partial modifications of the Directive are necessary.

Uzasadnione środki ochrony sygnalistów działających w interesie publicznym (A8-0295/2017 - Virginie Rozière)

24-10-2017

Luxleaks, Panama Papers, Monsanto Papers, takich afer było wiele. Dlatego konieczne jest wprowadzenie nowych przepisów UE dla lepszej ochrony i wspierania sygnalistów oraz ich roli w ujawnianiu poważnych naruszeń interesu publicznego, takich jak korupcja, niesprawiedliwe wyroki, unikanie opodatkowania, brak ochrony bezpieczeństwa żywności lub środowiska oraz ataki na prawa człowieka lub prawa pracowników.
Popieram, podobnie jak większość posłów, sprawozdanie inicjowane przez Parlament i zwracające się do Komisji Europejskiej, aby ta przedstawiła do końca bieżącego roku przekrojowy wniosek wprowadzający kompleksowe ogólnoeuropejskie ramy regulacyjne, które zapewnią sygnalistom wysoki poziom ochrony zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym, a także w instytucjach krajowych. W sprawozdaniu wnioskowaliśmy do wszystkich krajów UE o przedstawienie bezpiecznych sposobów ujawniania informacji, objęcie takich osób ochroną w przypadku zgłoszenia oraz środki wspierające, takie jak pomoc prawna i finansowa, wsparcie psychologiczne oraz odszkodowanie za szkody poniesione w przypadku postępowania cywilnego oraz niezależne organy krajowe weryfikujące wiarygodność zgłoszeń.
Unia Europejska stawiając sobie za cel poszanowanie demokracji i państwa prawa, musi gwarantować wolność słowa, zatem i ochrona sygnalistów, obnażających ukryte nielegalne praktyki, powinna być uważana za wyraz aspektu wolności słowa i informacji, które są zawarte w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

 

Wprowadzenie w życie w Republice Bułgarii i w Rumunii niektórych przepisów dorobku Schengen dotyczących Wizowego Systemu Informacyjnego (A8-0286/2017 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra)

04-10-2017

The European Parliament supported the decision to grant Bulgaria and Romania access in a read-only mode to the Visa Information System. The authorities of those states will be allowed to enter and consult data in this system, which Schengen States use to exchange visa data regarding applications for short stays in the Schengen area. The decision will simplify the process of identification of persons in Bulgarian and Romanian border checks.
I believe that this is an important step in facilitating the cross-border movement of persons in the territory of the Member States concerned. The decision to grant access in a read-only mode will be in force until the adoption of the decision to lift checks at the internal borders of Romania and Bulgaria, thus allowing those Member States to enter the Schengen area; the latter decision has to be adopted by a unanimous vote in the Council of the European Union. Today, apart from Bulgaria and Romania, Croatia and Cyprus also remain outside of the Schengen area. Poland joined the Schengen States in 2007, only three years after joining the EU.

 

Wzmocnienie pozycji gospodarczej kobiet w sektorach prywatnym i publicznym w UE (A8-0271/2017 - Anna Hedh)

03-10-2017

I welcome the support for the report on women’s economic empowerment in the private and public sectors in the EU. The report reacts on several obstacles women might encounter while getting involved in the EU economic life. Having in mind the increasing importance of the digital economy, it is necessary to assist to women to overcome the barriers and, by programmes and trainings, to enhance their skills to become equal partners in areas traditionally viewed as masculine ones, such are programming, engineering or science.
Furthermore, the state authorities should try, by any means, to challenge the glass ceiling, which women in some cases still need to face, and to promote the employment of women on managerial positions in both, the public and private sectors. Members of the European Parliament repeatedly address the topic of payment gap in their proposals, which remains one of main negative outcomes of the inequality between man and women in workplaces.
We should perceive the empowerment of women as an opportunity to strengthen competitiveness of the European Union economy, to increase the EU economic product and to stimulate the creation of new jobs in the near future.

Zwalczanie cyberprzestępczości (A8-0272/2017 - Elissavet Vozemberg-Vrionidi)

03-10-2017

Jak wynika ze statystyk 80% europejskich przedsiębiorstw doświadczyło co najmniej jednego niepokojącego incydentu związanego z brakiem szczelnych zabezpieczeń przed atakami cybernetycznymi. Dobrym przykładem takiego zajścia był ostatni, globalny atak oprogramowaniem typu ransomware, które zainfekowało dziesiątki tysięcy komputerów w niemal 100 krajach.
Wzrost liczby przypadków nieuprawnionego naruszenia systemów komputerowych ma wpływ nie tylko na bezpieczeństwo osób, dostępność i integralność ich danych osobowych, ale także na integralność infrastruktury związanej z dostawą energii oraz struktur finansowych, takich jak giełdy papierów wartościowych.
Odporność na zagrożenia cybernetyczne ma kluczowe znaczenie w zapobieganiu cyberprzestępczości i dlatego powinien to być priorytet UE. Wszystkie państwa członkowskie powinny wzmożyć działania na rzecz obrony sieci i infrastruktury krytycznej oraz dążyć do opracowania kompleksowego europejskiego podejścia w sprawie walki z cyberprzestępczością, które będzie zgodne z prawami podstawowymi, ochroną danych, bezpieczeństwem cybernetycznym, ochroną konsumenta i handlem elektronicznym.

Lista kontaktów

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  13G140
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T07137
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Adres pocztowy

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 13G140
  1047 Brussels