Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG
 • Lidia Joanna
  GERINGER de OEDENBERG
 • Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim
 • Członkini
 • Polska Bezpartyjna
 • Data urodzenia: 12 września 1957, Wrocław

Wystąpienie(-a) na posiedzeniu plenarnym

142

Ujawnianie informacji o podatku dochodowym przez niektóre jednostki i oddziały (debata)

04-07-2017 P8_CRE-PROV(2017)07-04(3)

Dłuższy cykl życia produktów: korzyści dla konsumentów i przedsiębiorstw (krótka prezentacja)

03-07-2017 P8_CRE-PROV(2017)07-03(21)

Ochrona osób dorosłych szczególnej troski (debata) (debata)

01-06-2017 P8_CRE-PROV(2017)06-01(5)

Sprawozdanie roczne za rok 2014 w sprawie pomocniczości i proporcjonalności (debata)

16-05-2017 P8_CRE-PROV(2017)05-16(15)

Kobiety i ich rola na obszarach wiejskich (krótka prezentacja)

03-04-2017 P8_CRE-REV(2017)04-03(23)

Wdrażanie programu Europa dla Obywateli (debata)

02-03-2017 P8_CRE-REV(2017)03-02(3)

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca

2

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca

26

SPRAWOZDANIE w sprawie działalności Komisji Petycji w roku 2015

PETI
02-12-2016 A8-0366/2016

Opinia(-e) jako sprawozdawca

1

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie blokowania geograficznego oraz innych form dyskryminacji ze względu na przynależność państwową klientów, ich miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności na rynku wewnętrznym oraz w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE

JURI
04-04-2017 JURI_AD(2017)597525

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca

3

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych dozwolonych sposobów korzystania z utworów i innych przedmiotów chronionych prawem autorskim i prawami pokrewnymi z korzyścią dla osób niewidomych, osób słabowidzących i osób z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem, oraz w sprawie zmiany dyrektywy 2001/29/WE w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym

PETI
27-01-2017 PETI_AD(2017)595393

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie transgranicznej wymiany między Unią a państwami trzecimi kopii utworów w formacie umożliwiającym dostęp osobom niepełnosprawnym do określonych utworów i innych przedmiotów chronionych prawem autorskim i prawami pokrewnymi, z korzyścią dla osób niewidomych, słabowidzących lub z innymi niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem

PETI
27-01-2017 PETI_AD(2017)595392

OPINIA w sprawie „W kierunku aktu o jednolitym rynku cyfrowym”

JURI
07-12-2015 JURI_AD(2015)557273

Projekt(-y) rezolucji

160

Wspólny projekt rezolucji w sprawie tybetańskiej akademii buddyjskiej Larung Gar i Ilhama Tohtiego

14-12-2016 RC-B8-1346/2016

Wspólny projekt rezolucji w sprawie sytuacji mniejszości Rohindża w Mjanmie/Birmie

14-12-2016 RC-B8-1345/2016

Wspólny projekt rezolucji w sprawie zbiorowych grobów w Iraku

14-12-2016 RC-B8-1344/2016

  Motion for a resolution on the situation of the Rohingya minority in Myanmar

12-12-2016 B8-1363/2016

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

  Motion for a resolution on mass graves in Iraq

12-12-2016 B8-1362/2016

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

  Motion for a resolution on the cases of the Larung Gar Tibetan Buddhist Academy and Ilham Tohti

12-12-2016 B8-1361/2016

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

Wspólny projekt rezolucji w sprawie stosunków UE–Turcja

23-11-2016 RC-B8-1276/2016

Wspólny projekt rezolucji w sprawie Ildara Dadina, więźnia sumienia w Rosji

23-11-2016 RC-B8-1261/2016

Wspólny projekt rezolucji w sprawie Gui Minhaia, wydawcy uwięzionego w Chinach

23-11-2016 RC-B8-1256/2016

Oświadczenie(-a) pisemne

1

Oświadczenie pisemne w sprawie zwalczania raka piersi w Unii Europejskiej

27-04-2015 P8_DCL(2015)0017 Zamknięta z podpisami większości posłów

szczegóły

Nessa CHILDERS , Simona BONAFÈ , Anna ZÁBORSKÁ , Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG , Françoise GROSSETÊTE , Marisa MATIAS , Emma McCLARKIN , Biljana BORZAN , Alojz PETERLE , Miriam DALLI

Data otwarcia : 27-04-2015
Termin : 27-07-2015
Przyjęto : 27-07-2015
Lista sygnatariuszy jest opublikowana w załączniku 02 do protokołu z dnia 07-09-2015
Liczba sygnatariuszy : 394 - 28-07-2015

Pytanie(-a) parlamentarne

6

Rewizja ustaw spółdzielczych

14-10-2016 E-007765/2016 Komisja

Brak odpowiedzi Komisji na pismo skierowane do niej przez 60 europosłów

14-03-2016 E-002153/2016 Komisja

Opłaty roamingowe

17-06-2015 E-009900/2015 Komisja

VP/HR - Nowe przypadki łamania praw kobiet w Iranie

20-05-2015 E-008038/2015 Komisja

Redukcja VAT na e-booki przez Francję i Luksemburg

12-05-2015 E-007626/2015 Komisja

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

23

 

Dozwolone sposoby korzystania z określonych utworów i innych przedmiotów objętych ochroną z korzyścią dla osób niewidomych, osób słabowidzących i osób z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem (A8-0097/2017 - Max Andersson)

06-07-2017

There are up to 30 million people with visual impairment in Europe based on the findings of European Blind Union. Even though the technology is widely available, only between 7% and 20% of published books are issued in formats tailored to the needs of blind and partially sighted people in Europe.
This proposal we adopted today in the plenary of the European Parliament will unify the EU rules with the Marrakech Treaty to Facilitate Access to Published Works for Persons Who Are Blind, Visually Impaired, or Otherwise Print Disabled. Mainly, it simplifies the use of certain copyright protected content without the authorisation of the right holders for blind, visually impaired or otherwise print disabled people. Furthermore, the proposal eliminates the obstacles to circulation of the accessible format copies within the internal market.
I am glad that the suggestion to include e-Books in the definition of protected work was incorporated in the report issued by the Committee on Legal Affairs (JURI). After the adopted proposal on extending lower VAT rates on electronically distributed copies, it is another important step in this year to secure access to information for disabled people.

 

Transgraniczna wymiana między Unią a państwami trzecimi kopii utworów w formacie umożliwiającym dostęp osobom niepełnosprawnym do określonych utworów i innych przedmiotów objętych ochroną, z korzyścią dla osób niewidomych, słabowidzących lub z innymi niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem (A8-0102/2017 - Max Andersson)

06-07-2017

The obligations for the EU under the Marrakesh Treaty involve, among others, eliminating the obstacles to circulation of accessible formats for blind, visually impaired or otherwise print disabled people. The provisions of the Marrakesh Treaty aim to facilitate participation in cultural, economic and social life and equalise opportunities. Furthermore, this treaty is an important step in order to recognise at the international level the need to increase the number of materials in accessible formats such as Braille, audio-books or large prints.
The adopted proposal will introduce a mandatory exception to copyright rules that allows beneficiary persons and organisations to make copies and to disseminate them across the EU and third countries that also signed the Treaty. I welcome this initiative as an another important step in a fight against a ‘book famine’ around the globe. Furthermore, the adopted proposal enhances the rights of people with disabilities to ensure their independence, social and employment integration as anchored in the Article 26 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union.

 

Normy europejskie dla XXI wieku (A8-0213/2017 - Marlene Mizzi)

04-07-2017

Well-performed standardisation is one of the fundaments to guarantee the effective functioning of the single market. Therefore we voted in favour of the report dealing with the issue of European standards in terms of the implementation of Regulation No 1025/2012. In order to enhance European Union international trade, the Commission has to promote European standards while negotiating trade agreements with third countries.
Moreover, the digital single market, as a vital part of the EU economy, should be strengthened by appropriate standardisation measures, mainly in the area of 5G, cloud computing, data and cybersecurity domains and the Internet of Things, such as ‘smart cities’ or ‘smart energy’. Even though the digital market and ICT technologies are developing at a very high speed, we need to make sure that standardisations and regulations are up to date.
The European standards for the 21st century will emerge as a result of consultations between all involved stakeholders, while reflecting the needs of citizens, consumers and SMEs. Furthermore, the role of the European standardisation organisations is irreplaceable in the whole procedure, but a higher level of transparency and openness in their activities will be secured.

Wspólne minimalne normy w postępowaniu cywilnym (A8-0210/2017 - Emil Radev)

04-07-2017

Cieszy mnie wynik dzisiejszego głosowania, ponieważ skuteczne systemy postępowania cywilnego odgrywają znaczącą rolę w utrzymaniu praworządności i podstawowych wartości Unii Europejskiej. Są też niezbędne dla stworzenia przyjaznego środowiska zarówno dla przedsiębiorców, jak i konsumentów. Celem proponowanej dyrektywy nie jest zastąpienie krajowych systemów postępowania cywilnego, ale ustanowienie wspólnych minimalnych norm dotyczących funkcjonowania i przebiegu takiego postępowania w państwach członkowskich przy jednoczesnym poszanowaniu narodowych uwarunkowań. Ma ona również na celu stworzenie podstawy dla stopniowego pogłębiania zbliżenia systemów postępowania cywilnego państw członkowskich.
Podsumowując, wspólne minimalne normy w postępowaniu cywilnym są koniecznym elementem w dalszej konwergencji ustawodawstw krajowych. Ponadto, zwiększają zaufanie obywateli do systemów wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych oraz zwalczają przeszkody, które nadal wpływają na swobodę przepływu obywateli na terenie krajów członkowskich UE.

Platformy internetowe i jednolity rynek cyfrowy (A8-0204/2017 - Henna Virkkunen, Philippe Juvin)

15-06-2017

‒ Internet i nowe technologie cyfrowe nieustannie zmieniają nasze życie niemal w każdej dziedzinie. Unia Europejska musi wkroczyć w epokę cyfrową i umożliwić nieograniczoną eksploatację potencjału świata cyfrowego zarówno obywatelom, jak i przedsiębiorcom. Osiągniecie tego celu to stworzenie Jednolitego Rynku Cyfrowego. Jest on jedną z najbardziej obiecujących sfer postępu, dającą możliwość osiągnięcia wzrostu wydajności rzędu 415 mld euro dzięki utworzeniu z UE zintegrowanego cyfrowo obszaru gospodarczego, zdolnego do konkurowania na globalnym rynku cyfrowym.
Platformy internetowe w ekosystemie cyfrowym pełnią bardzo ważną rolę pośrednika między konsumentem a innymi podmiotami prowadzącymi różnorodną działalność gospodarczą. To dzięki nim możemy wyszukiwać informacje, robimy zakupy, piszemy do znajomych lub rozmawiamy z nimi. Ponadto platformy umożliwiają rozwój innowacyjnej gospodarki i społeczeństwa opartego na wiedzy. Są podstawą dla zapewnienia szerszego dostępu do dzieł kultury, oferując sektorowi kreatywnemu ogromne możliwości rozwijania nowych modeli biznesowych.
Według mnie zbyt duża ingerencja w obecnie obowiązujący system prawny w odniesieniu do platform internetowych zakłóci i spowolni utworzenie Jednolitego Rynku Cyfrowego. Aby optymalnie wykorzystać potencjał internetu, konieczne jest zachowanie równowagi między prawami użytkowników, twórców oraz pośredników, czyli platform. Niezbędne jest utrzymanie neutralnego statusu platform, dzięki któremu nie ponoszą one odpowiedzialności za publikowane przez użytkowników treści, zgodnie z zapisami w dyrektywie o handlu elektronicznym.

Transgraniczne łączenia i podziały spółek (A8-0190/2017 - Enrico Gasbarra)

13-06-2017

‒ Wspólnotowe ramy ustawodawcze obowiązujące w obszarze prawa spółek wymagają dalszej harmonizacji zwłaszcza w odniesieniu do przenoszenia siedziby statutowej lub siedziby zarządu z jednego państwa członkowskiego do drugiego.
Dlatego od września 2014 r. do lutego 2015 r. Komisja Europejska prowadziła konsultacje publiczne w sprawie transgranicznych łączeń i podziałów spółek. Poprzednia, obowiązująca nadal, dyrektywa znacznie ułatwiła transgraniczne łączenie się spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz zmniejszyła ich koszty operacyjne.
Przegłosowane w dniu dzisiejszym sprawozdanie z własnej inicjatywy podkreśla konieczność dalszych działań na rzecz zapewnienia bardziej spójnych ram ustawodawczych w tej dziedzinie prawa unijnego. Jak wynika z konsultacji przeprowadzonych przez Komisję oraz z dostępnego orzecznictwa, konieczne będzie ulepszenie przepisów odnoszących się do transgranicznych łączeń spółek, ale także rozszerzenie nowego wniosku również na transgraniczne podziały spółek.
Podsumowując, w powyższym sprawozdaniu wzywa się Komisję, aby przyszłe wnioski ustawodawcze dotyczące mobilności spółek przewidywały maksymalną harmonizację, zwłaszcza w odniesieniu do standardów proceduralnych, praw podmiotów zarządzających spółką, w szczególności mniejszych podmiotów, a także rozszerzyły zakres wprowadzonego prawa na wszystkie podmioty objęte definicją spółki.

 

Ustanowienie działania Unii na rzecz Europejskich Stolic Kultury na lata 2020–2033 (A8-0061/2017 - Santiago Fisas Ayxelà)

13-06-2017

In a plenary session we voted in favour of the proposal for a decision to establish Union action for the European Capitals of Culture for the years 2020 to 2033. The project of European Capitals of Culture was introduced in 1985 and since then has been achieving a remarkable successes. I am glad that cities, selected as European Capitals of Culture, significantly increase the engagement with their citizens, improve the relation with their cultural, economic and social stakeholders and initiate the investments in regenerating and revitalising of cities. As a Member of the European Parliament from Wroclaw, which was selected as a European Capital of Culture in 2016, I have a firsthand experience with this project. In Wroclaw, there were 2 000 events organised as part of the European Capital of Culture that attracted 5.2 million participants.
Furthermore, I welcome the proposal of the Commission to include the cities from candidate countries, potential candidates to EU membership and EFTA/EAA countries to be able to hold the title of the European Capitol of Culture once every 3 years starting from 2021. I see this initiative as a meaningful step in uniting those states with the EU.

 

Stawki podatku od wartości dodanej stosowane do książek, gazet i czasopism (A8-0189/2017 - Tom Vandenkendelaere)

01-06-2017

The Members of the European Parliament, with broad support, adopted the report on the proposal for a Council directive amending Directive 2006/112/EC regarding rates of VAT applied to books, newspapers and periodicals. The proposal grants the possibility for the Member States to extend the lower VAT rates, which were previously allowed only for printed publications, to electronically distributed copies of books, newspapers and magazines. Therefore, it solves the situation of less favourable VAT treatment of e-publications in most Member States. This directive follows the resolution of the European Parliament from 2011, in which the EP called for the principle of VAT neutrality, anticipating that ‘all books, newspaper and magazines, regardless of format, should be treated in exactly the same way.’
I welcome the proposal, as I am convinced that reduced VAT rates on printed and electronic publications promote reading and facilitate access to culture. Furthermore, lower VAT rates on audio books, audio newspapers and periodicals for visually impaired people, which is a part of this proposal, is another important step in securing access to information for disabled individuals.

 

Plan działania UE na rzecz administracji elektronicznej na lata 2016–2020 (A8-0178/2017 - Sabine Verheyen)

16-05-2017

The Members of the European Parliament voted in favour of the Action Plan for EU eGovernment 2016 - 2020. Since the previous eGovernment Action Plan 2011-2015 brought very positive results on both EU and Member State level the vast support from my colleagues was not a surprise.
I believe effective eGovernance is crucial for good functioning of the single market, as it helps to reduce the administrative burdens for citizens and entrepreneurs. Among others, we need to improve cross-border access to administration, as difficulties in dealing with administrative bodies from abroad are a significant limitation on free movement.
I fully support the action point ‘Digital-by-default’, as even though online access to the various services is beneficial for the development of the single market and for comfort of citizens, we should not forget about protection of those with limited access to ICT technologies. Being disconnected, due to either personal choice or the lack of digital skills, should not lead to exclusion and difficulties in communication with the authorities.

Efektywne gospodarowanie zasobami: ograniczenie marnotrawienia i zwiększenie bezpieczeństwa żywności (A8-0175/2017 - Biljana Borzan)

16-05-2017

. ‒ Według badań Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa, na całym świecie co roku marnuje się około 1,3 miliarda ton jedzenia. Jest to aż 1/3 całej wyprodukowanej żywności. W samej UE marnuje się 88 mln ton żywności rocznie. Co daje 173 kilogramy zmarnowanego jedzenia na jednego obywatela każdego roku.
Parlament Europejski w dzisiejszym głosowaniu postanowił poprzez skonsolidowane działania ograniczyć marnowanie żywności najpierw o 30 % do 2025 roku, a potem o 50 % do 2030. Zaproponowaliśmy ograniczenie restrykcji odnoszących się do darowizn jedzenia oraz do rozwiązania problemu związanego z powstałymi wątpliwościami w kwestii oznaczeń „daty minimalnej trwałości” i „należy spożyć do”.
Podobne rozwiązania zostały już zaproponowane w niektórych krajach członkowskich. Dobrym przykładem jest Francja, gdzie już dwa lata temu zakazano niszczenia przez sprzedawców niesprzedanych produktów. Duże supermarkety zostały zobowiązane do zawarcia z organizacjami charytatywnymi umowy o przekazywaniu jedzenia. Za niezastosowanie się do nowego prawa grożą grzywny do 75 tys. Euro, a nawet kara do dwóch lat więzienia.
Najwięcej żywności marnuje się na poziomie konsumenta, jednak zmiany muszą zostać wprowadzone również na wcześniejszych etapach takich jak dostawa i dystrybucja, które również mają swój wkład w ten niechlubny proces.

Lista kontaktów

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  13G140
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T07137
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Adres pocztowy

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 13G140
  1047 Brussels