Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG
 • Lidia Joanna
  GERINGER de OEDENBERG
 • Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim
 • Członkini
 • Polska Bezpartyjna
 • Data urodzenia: 12 września 1957, Wrocław

Wystąpienie(-a) na posiedzeniu plenarnym

144

Prezentacja sprawozdania rocznego Trybunału Obrachunkowego – 2016 r. (debata)

04-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-04(16)

Stan Unii (debata)

13-09-2017 P8_CRE-PROV(2017)09-13(7)

Ujawnianie informacji o podatku dochodowym przez niektóre jednostki i oddziały (debata)

04-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-04(3)

Dłuższy cykl życia produktów: korzyści dla konsumentów i przedsiębiorstw (krótka prezentacja)

03-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-03(21)

Ochrona osób dorosłych szczególnej troski (debata) (debata)

01-06-2017 P8_CRE-REV(2017)06-01(5)

Sprawozdanie roczne za rok 2014 w sprawie pomocniczości i proporcjonalności (debata)

16-05-2017 P8_CRE-REV(2017)05-16(15)

Kobiety i ich rola na obszarach wiejskich (krótka prezentacja)

03-04-2017 P8_CRE-REV(2017)04-03(23)

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca

2

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca

26

SPRAWOZDANIE w sprawie działalności Komisji Petycji w roku 2015

PETI
02-12-2016 A8-0366/2016

Opinia(-e) jako sprawozdawca

1

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie blokowania geograficznego oraz innych form dyskryminacji ze względu na przynależność państwową klientów, ich miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności na rynku wewnętrznym oraz w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE

JURI
04-04-2017 JURI_AD(2017)597525

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca

4

  OPINION Towards a digital trade strategy

IMCO
12-10-2017 IMCO_AD(2017)606248

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych dozwolonych sposobów korzystania z utworów i innych przedmiotów chronionych prawem autorskim i prawami pokrewnymi z korzyścią dla osób niewidomych, osób słabowidzących i osób z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem, oraz w sprawie zmiany dyrektywy 2001/29/WE w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym

PETI
27-01-2017 PETI_AD(2017)595393

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie transgranicznej wymiany między Unią a państwami trzecimi kopii utworów w formacie umożliwiającym dostęp osobom niepełnosprawnym do określonych utworów i innych przedmiotów chronionych prawem autorskim i prawami pokrewnymi, z korzyścią dla osób niewidomych, słabowidzących lub z innymi niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem

PETI
27-01-2017 PETI_AD(2017)595392

OPINIA w sprawie „W kierunku aktu o jednolitym rynku cyfrowym”

JURI
07-12-2015 JURI_AD(2015)557273

Projekt(-y) rezolucji

160

Wspólny projekt rezolucji w sprawie tybetańskiej akademii buddyjskiej Larung Gar i Ilhama Tohtiego

14-12-2016 RC-B8-1346/2016

Wspólny projekt rezolucji w sprawie sytuacji mniejszości Rohindża w Mjanmie/Birmie

14-12-2016 RC-B8-1345/2016

Wspólny projekt rezolucji w sprawie zbiorowych grobów w Iraku

14-12-2016 RC-B8-1344/2016

  Motion for a resolution on the situation of the Rohingya minority in Myanmar

12-12-2016 B8-1363/2016

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

  Motion for a resolution on mass graves in Iraq

12-12-2016 B8-1362/2016

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

  Motion for a resolution on the cases of the Larung Gar Tibetan Buddhist Academy and Ilham Tohti

12-12-2016 B8-1361/2016

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

Wspólny projekt rezolucji w sprawie stosunków UE–Turcja

23-11-2016 RC-B8-1276/2016

Wspólny projekt rezolucji w sprawie Ildara Dadina, więźnia sumienia w Rosji

23-11-2016 RC-B8-1261/2016

Wspólny projekt rezolucji w sprawie Gui Minhaia, wydawcy uwięzionego w Chinach

23-11-2016 RC-B8-1256/2016

Oświadczenie(-a) pisemne

1

Oświadczenie pisemne w sprawie zwalczania raka piersi w Unii Europejskiej

27-04-2015 P8_DCL(2015)0017 Zamknięta z podpisami większości posłów

szczegóły

Nessa CHILDERS , Simona BONAFÈ , Anna ZÁBORSKÁ , Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG , Françoise GROSSETÊTE , Marisa MATIAS , Emma McCLARKIN , Biljana BORZAN , Alojz PETERLE , Miriam DALLI

Data otwarcia : 27-04-2015
Termin : 27-07-2015
Przyjęto : 27-07-2015
Lista sygnatariuszy jest opublikowana w załączniku 02 do protokołu z dnia 07-09-2015
Liczba sygnatariuszy : 394 - 28-07-2015

Pytanie(-a) parlamentarne

6

Rewizja ustaw spółdzielczych

14-10-2016 E-007765/2016 Komisja

Brak odpowiedzi Komisji na pismo skierowane do niej przez 60 europosłów

14-03-2016 E-002153/2016 Komisja

Opłaty roamingowe

17-06-2015 E-009900/2015 Komisja

VP/HR - Nowe przypadki łamania praw kobiet w Iranie

20-05-2015 E-008038/2015 Komisja

Redukcja VAT na e-booki przez Francję i Luksemburg

12-05-2015 E-007626/2015 Komisja

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

29

 

Wprowadzenie w życie w Republice Bułgarii i w Rumunii niektórych przepisów dorobku Schengen dotyczących Wizowego Systemu Informacyjnego (A8-0286/2017 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra)

04-10-2017

The European Parliament supported the Decision to grant Bulgaria and Romania access in a read-mode only to the Visa Information System. The authorities of those states will be allowed to enter and consult data in this system, which serves to Schengen States to exchange visa data regarding the applications for short-stays in the Schengen Area. The Decision will simplify the process of identification of persons at the Bulgarian and Romanian boarder check control.
I believe this is an important step in facilitating the cross-border movement of persons at the territory of the Member States concerned. The Decision to access in a read-mode only will be in force until the adoption of the decision to lift the checks at the internal boarder of Romania and Bulgaria, therefore allowing those Member States to enter the Schengen Area, which shall be adopted by unanimity vote in the Council of the European Union. Today, apart from Bulgaria and Romania also Croatia and Cyprus remain outside of the Schengen Area. Poland joined the Schengen states in 2007, only three years after joining the EU.

 

Wzmocnienie pozycji gospodarczej kobiet w sektorach prywatnym i publicznym w UE (A8-0271/2017 - Anna Hedh)

03-10-2017

I welcome the support for the report on women’s economic empowerment in the private and public sectors in the EU. The report reacts on several obstacles women might encounter while getting involved in the EU economic life. Having in mind the increasing importance of the digital economy, it is necessary to assist to women to overcome the barriers and, by programmes and trainings, to enhance their skills to become equal partners in areas traditionally viewed as masculine ones, such are programming, engineering or science.
Furthermore, the state authorities should try, by any means, to challenge the glass ceiling, which women in some cases still need to face, and to promote the employment of women on managerial positions in both, the public and private sectors. Members of the European Parliament repeatedly address the topic of payment gap in their proposals, which remains one of main negative outcomes of the inequality between man and women in workplaces.
We should perceive the empowerment of women as an opportunity to strengthen competitiveness of the European Union economy, to increase the EU economic product and to stimulate the creation of new jobs in the near future.

Zwalczanie cyberprzestępczości (A8-0272/2017 - Elissavet Vozemberg-Vrionidi)

03-10-2017

Jak wynika ze statystyk 80% europejskich przedsiębiorstw doświadczyło co najmniej jednego niepokojącego incydentu związanego z brakiem szczelnych zabezpieczeń przed atakami cybernetycznymi. Dobrym przykładem takiego zajścia był ostatni, globalny atak oprogramowaniem typu ransomware, które zainfekowało dziesiątki tysięcy komputerów w niemal 100 krajach.
Wzrost liczby przypadków nieuprawnionego naruszenia systemów komputerowych ma wpływ nie tylko na bezpieczeństwo osób, dostępność i integralność ich danych osobowych, ale także na integralność infrastruktury związanej z dostawą energii oraz struktur finansowych, takich jak giełdy papierów wartościowych.
Odporność na zagrożenia cybernetyczne ma kluczowe znaczenie w zapobieganiu cyberprzestępczości i dlatego powinien to być priorytet UE. Wszystkie państwa członkowskie powinny wzmożyć działania na rzecz obrony sieci i infrastruktury krytycznej oraz dążyć do opracowania kompleksowego europejskiego podejścia w sprawie walki z cyberprzestępczością, które będzie zgodne z prawami podstawowymi, ochroną danych, bezpieczeństwem cybernetycznym, ochroną konsumenta i handlem elektronicznym.

 

Wymogi dostępności produktów i usług (A8-0188/2017 - Morten Løkkegaard)

14-09-2017

There are up to 80 million people with disabilities in the EU, which lives can be improved by the effective application of this act, which aims to implement the provisions of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities across the EU. We should keep in mind that due to ageing of population the amount of people who could face difficulties in accessing products and services is constantly increasing. As a consequence the inaccessibility results in exclusion and discrimination of individuals in various sectors and areas such as transport or culture. Being aware of adjustment costs for enterprises to produce accessible products, we shall avoid the impaired people to bear those costs, since they often deal with limited financial resources due to constrains in active participation in the labour market. The possibility of usage of the EU funds to support the adaptation of mainly SMEs should be further investigated on the Member States` level. The optimisation of products to the needs of people with disabilities would eliminate one of obstacles in their access to employment, which would be beneficial for the development of the European economy.

Wdrażanie dyrektywy w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego (A8-0238/2017 - Kostas Chrysogonos)

12-09-2017

Dyrektywa w sprawie mediacji ma na celu zarówno propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów jak i polubownego zażegnywania konfliktów.
Sprawozdanie ze stosowania powyższej dyrektywy, analizujące rozwój mediacji w Unii Europejskiej wykazało, że prawie wszystkie państwa członkowskie zdecydowały się na rozszerzenie dyrektywy na konkretne przypadki krajowe. Wiele z krajów dopuszcza stosowanie mediacji w sprawach cywilnych i handlowych, dotyczących spraw rodzinnych i zatrudnienia, nie wykluczając także zastosowania jej w sprawach skarbowych, celnych lub administracyjnych.
Ponadto, wszystkie państwa członkowskie przewidują, że sądy będą mogły sugerować stronom skorzystanie z mediacji. Prawie połowa państw członkowskich wprowadziła w swoim prawie krajowym obowiązek informowania stron o możliwości skorzystania z mediacji. 18 krajów wprowadziło wiążące mechanizmy kontroli jakości, a 19 państw członkowskich konieczność przestrzegania kodeksów postępowania. 17 zachęca do szkoleń lub reguluje tę kwestię w swoich przepisach krajowych.
Niemniej jednak uważam, że wprowadzenie obowiązku stosowania mediacji byłoby sprzeczne z jej dobrowolnym charakterem. Powinna ona stanowić alternatywę lub dopełnienie prawa do skutecznego środka prawnego i dostępu do bezstronnego sądu, zgodnie z postanowieniami art. 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej.

Przystąpienie UE do Konwencji Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (A8-0266/2017 - Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Anna Maria Corazza Bildt)

12-09-2017

Sprawozdanie odnoszące się do przystąpienia przez Unię Europejską do Konwencji Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej jest wyraźnym sygnałem, że Parlament Europejski nie tylko zauważa ten społeczny problem, ale także podkreśla potrzebę promowania i wzmacniania praw kobiet w Europie. Przemoc domowa wciąż jest niestety zjawiskiem nagminnym, którego ofiary często nie zgłaszają władzom, przez co nie otrzymują odpowiedniego wsparcia i pomocy.
Ponadto, w celu skutecznej walki z wykorzystywaniem kobiet, państwa członkowskie powinny zwiększyć środki finansowe dla instytucji zajmujących się tą problematyką, gdyż dotychczasowe wsparcie jest często niewystarczające.
Parlament Europejski po raz kolejny wzywa Radę do przyspieszenia procesu ratyfikacji konwencji stambulskiej, gdyż 14 państw członkowskich Unii Europejskiej nadal tego nie uczyniło. Z żalem odnotowuję także potencjalne plany polskiego rządu dotyczące wycofania się z konwencji, jak zasygnalizowała w grudniu zeszłego roku minister pracy Elżbieta Rafalska. Mam nadzieję, że po starannej analizie możliwych konsekwencji krok ten nie nastąpi.

 

Dozwolone sposoby korzystania z określonych utworów i innych przedmiotów objętych ochroną z korzyścią dla osób niewidomych, osób słabowidzących i osób z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem (A8-0097/2017 - Max Andersson)

06-07-2017

There are up to 30 million people with visual impairment in Europe based on the findings of European Blind Union. Even though the technology is widely available, only between 7% and 20% of published books are issued in formats tailored to the needs of blind and partially sighted people in Europe.
This proposal we adopted today in the plenary of the European Parliament will unify the EU rules with the Marrakech Treaty to Facilitate Access to Published Works for Persons Who Are Blind, Visually Impaired, or Otherwise Print Disabled. Mainly, it simplifies the use of certain copyright protected content without the authorisation of the right holders for blind, visually impaired or otherwise print disabled people. Furthermore, the proposal eliminates the obstacles to circulation of the accessible format copies within the internal market.
I am glad that the suggestion to include e-Books in the definition of protected work was incorporated in the report issued by the Committee on Legal Affairs (JURI). After the adopted proposal on extending lower VAT rates on electronically distributed copies, it is another important step in this year to secure access to information for disabled people.

 

Transgraniczna wymiana między Unią a państwami trzecimi kopii utworów w formacie umożliwiającym dostęp osobom niepełnosprawnym do określonych utworów i innych przedmiotów objętych ochroną, z korzyścią dla osób niewidomych, słabowidzących lub z innymi niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem (A8-0102/2017 - Max Andersson)

06-07-2017

The obligations for the EU under the Marrakesh Treaty involve, among others, eliminating the obstacles to circulation of accessible formats for blind, visually impaired or otherwise print disabled people. The provisions of the Marrakesh Treaty aim to facilitate participation in cultural, economic and social life and equalise opportunities. Furthermore, this treaty is an important step in order to recognise at the international level the need to increase the number of materials in accessible formats such as Braille, audio-books or large prints.
The adopted proposal will introduce a mandatory exception to copyright rules that allows beneficiary persons and organisations to make copies and to disseminate them across the EU and third countries that also signed the Treaty. I welcome this initiative as an another important step in a fight against a ‘book famine’ around the globe. Furthermore, the adopted proposal enhances the rights of people with disabilities to ensure their independence, social and employment integration as anchored in the Article 26 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union.

 

Normy europejskie dla XXI wieku (A8-0213/2017 - Marlene Mizzi)

04-07-2017

Well-performed standardisation is one of the fundaments to guarantee the effective functioning of the single market. Therefore we voted in favour of the report dealing with the issue of European standards in terms of the implementation of Regulation No 1025/2012. In order to enhance European Union international trade, the Commission has to promote European standards while negotiating trade agreements with third countries.
Moreover, the digital single market, as a vital part of the EU economy, should be strengthened by appropriate standardisation measures, mainly in the area of 5G, cloud computing, data and cybersecurity domains and the Internet of Things, such as ‘smart cities’ or ‘smart energy’. Even though the digital market and ICT technologies are developing at a very high speed, we need to make sure that standardisations and regulations are up to date.
The European standards for the 21st century will emerge as a result of consultations between all involved stakeholders, while reflecting the needs of citizens, consumers and SMEs. Furthermore, the role of the European standardisation organisations is irreplaceable in the whole procedure, but a higher level of transparency and openness in their activities will be secured.

Wspólne minimalne normy w postępowaniu cywilnym (A8-0210/2017 - Emil Radev)

04-07-2017

Cieszy mnie wynik dzisiejszego głosowania, ponieważ skuteczne systemy postępowania cywilnego odgrywają znaczącą rolę w utrzymaniu praworządności i podstawowych wartości Unii Europejskiej. Są też niezbędne dla stworzenia przyjaznego środowiska zarówno dla przedsiębiorców, jak i konsumentów. Celem proponowanej dyrektywy nie jest zastąpienie krajowych systemów postępowania cywilnego, ale ustanowienie wspólnych minimalnych norm dotyczących funkcjonowania i przebiegu takiego postępowania w państwach członkowskich przy jednoczesnym poszanowaniu narodowych uwarunkowań. Ma ona również na celu stworzenie podstawy dla stopniowego pogłębiania zbliżenia systemów postępowania cywilnego państw członkowskich.
Podsumowując, wspólne minimalne normy w postępowaniu cywilnym są koniecznym elementem w dalszej konwergencji ustawodawstw krajowych. Ponadto, zwiększają zaufanie obywateli do systemów wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych oraz zwalczają przeszkody, które nadal wpływają na swobodę przepływu obywateli na terenie krajów członkowskich UE.

Lista kontaktów

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  13G140
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T07137
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Adres pocztowy

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 13G140
  1047 Brussels