Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG
 • Lidia Joanna
  GERINGER de OEDENBERG
 • Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim
 • Członkini
 • Polska Bezpartyjna
 • Data urodzenia: 12 września 1957, Wrocław

Wystąpienie(-a) na posiedzeniu plenarnym

151

Pogarszające się warunki działalności organizacji społeczeństwa obywatelskiego (debata)

07-02-2018 P8_CRE-PROV(2018)02-07(18)

Wdrożenie filaru społecznego (debata)

13-12-2017 P8_CRE-REV(2017)12-13(19)

Wdrażanie europejskiej strategii w sprawie niepełnosprawności (ciąg dalszy debat)

30-11-2017 P8_CRE-REV(2017)11-30(6)

Działalność Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w 2016 r. (debata)

15-11-2017 P8_CRE-REV(2017)11-15(20)

Kontrola stosowania prawa UE w 2015 r. (debata)

26-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-26(6)

Prezentacja sprawozdania rocznego Trybunału Obrachunkowego – 2016 r. (debata)

04-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-04(16)

Stan Unii (debata)

13-09-2017 P8_CRE-REV(2017)09-13(7)

Ujawnianie informacji o podatku dochodowym przez niektóre jednostki i oddziały (debata)

04-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-04(3)

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca

2

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca

26

SPRAWOZDANIE w sprawie działalności Komisji Petycji w roku 2015

PETI
02-12-2016 A8-0366/2016

Opinia(-e) jako sprawozdawca

1

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie blokowania geograficznego oraz innych form dyskryminacji ze względu na przynależność państwową klientów, ich miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności na rynku wewnętrznym oraz w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE

JURI
04-04-2017 JURI_AD(2017)597525

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca

4

OPINIA W kierunku strategii w zakresie handlu elektronicznego

IMCO
12-10-2017 IMCO_AD(2017)606248

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych dozwolonych sposobów korzystania z utworów i innych przedmiotów chronionych prawem autorskim i prawami pokrewnymi z korzyścią dla osób niewidomych, osób słabowidzących i osób z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem, oraz w sprawie zmiany dyrektywy 2001/29/WE w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym

PETI
27-01-2017 PETI_AD(2017)595393

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie transgranicznej wymiany między Unią a państwami trzecimi kopii utworów w formacie umożliwiającym dostęp osobom niepełnosprawnym do określonych utworów i innych przedmiotów chronionych prawem autorskim i prawami pokrewnymi, z korzyścią dla osób niewidomych, słabowidzących lub z innymi niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem

PETI
27-01-2017 PETI_AD(2017)595392

OPINIA w sprawie „W kierunku aktu o jednolitym rynku cyfrowym”

JURI
07-12-2015 JURI_AD(2015)557273

Projekt(-y) rezolucji

160

Wspólny projekt rezolucji w sprawie tybetańskiej akademii buddyjskiej Larung Gar i Ilhama Tohtiego

14-12-2016 RC-B8-1346/2016

Wspólny projekt rezolucji w sprawie sytuacji mniejszości Rohindża w Mjanmie/Birmie

14-12-2016 RC-B8-1345/2016

Wspólny projekt rezolucji w sprawie zbiorowych grobów w Iraku

14-12-2016 RC-B8-1344/2016

  Motion for a resolution on the situation of the Rohingya minority in Myanmar

12-12-2016 B8-1363/2016

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

  Motion for a resolution on mass graves in Iraq

12-12-2016 B8-1362/2016

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

  Motion for a resolution on the cases of the Larung Gar Tibetan Buddhist Academy and Ilham Tohti

12-12-2016 B8-1361/2016

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

Wspólny projekt rezolucji w sprawie stosunków UE–Turcja

23-11-2016 RC-B8-1276/2016

Wspólny projekt rezolucji w sprawie Ildara Dadina, więźnia sumienia w Rosji

23-11-2016 RC-B8-1261/2016

Wspólny projekt rezolucji w sprawie Gui Minhaia, wydawcy uwięzionego w Chinach

23-11-2016 RC-B8-1256/2016

Oświadczenie(-a) pisemne

1

Oświadczenie pisemne w sprawie zwalczania raka piersi w Unii Europejskiej

27-04-2015 P8_DCL(2015)0017 Zamknięta z podpisami większości posłów

szczegóły

Nessa CHILDERS , Simona BONAFÈ , Anna ZÁBORSKÁ , Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG , Françoise GROSSETÊTE , Marisa MATIAS , Emma McCLARKIN , Biljana BORZAN , Alojz PETERLE , Miriam DALLI

Data otwarcia : 27-04-2015
Termin : 27-07-2015
Przyjęto : 27-07-2015
Lista sygnatariuszy jest opublikowana w załączniku 02 do protokołu z dnia 07-09-2015
Liczba sygnatariuszy : 394 - 28-07-2015

Pytanie(-a) parlamentarne

6

Rewizja ustaw spółdzielczych

14-10-2016 E-007765/2016 Komisja

Brak odpowiedzi Komisji na pismo skierowane do niej przez 60 europosłów

14-03-2016 E-002153/2016 Komisja

Opłaty roamingowe

17-06-2015 E-009900/2015 Komisja

VP/HR - Nowe przypadki łamania praw kobiet w Iranie

20-05-2015 E-008038/2015 Komisja

Redukcja VAT na e-booki przez Francję i Luksemburg

12-05-2015 E-007626/2015 Komisja

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

46

 

Ustalenia dotyczące czasu letniego (B8-0070/2018, B8-0071/2018)

08-02-2018

On Thursday 8th February 2018 the European Parliament supported the resolution on abolishing the clock changes. I support the idea to end the biannual change of time. Originally, the clock change was introduced as a tool to save energy, but nowadays, in my opinion, it bears more negative consequences then the positive ones.
The health issues, obstacles while traveling, administrative costs for various sectors, difficulties for logistics industry, sleep disturbance, higher rate of car accidents or worsening of child preformation in school classes are the main arguments against preserving this system.
As a member of PETI committee I have investigated numerous petitions tackling this issue, which signalize that citizens are asking for a change and removing this burden that makes their lives more difficult.
It is needed to emphasise that the resolution does not prioritize either the summer or the winter time. This decision, which time shall be preserved, is to be taken by the European Commission after the evaluations of both possibilities.

 

Skład Parlamentu Europejskiego (A8-0007/2018 - Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira)

07-02-2018

On Wednesday 7th February 2018 vast majority of the European Parliament voted in favour of the resolution on the composition of the European Parliament in the next term, after the decision of the Great Britain to leave the European Union, which will probably take place in March 2019. Based on the Treaty, the EP consists of 751 Members, thus there will remain 73 empty spaces, which are now allocated to British Members.
The resolution suggests to redistribute part of the places between underrepresented states. Therefore, the European Parliament in the next parliamentary term would consist of 699 Members and a President. The remaining 50 seats are still subject of discussion. I support the decision to keep some undistributed seats for the purposes of future enlargements, since there are accession negotiations undergoing with five mainly Balkan countries.
Regarding the suggestion of joint constituency the proposition did not satisfy me and I believe we should look for another solutions. Hopefully, in the next legislative proposal we will manage to achieve a more balanced solution.

Blokowanie geograficzne oraz inne formy dyskryminacji ze względu na przynależność państwową klientów, ich miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności (A8-0172/2017 - Róża Gräfin von Thun und Hohenstein)

06-02-2018

Strategia jednolitego rynku cyfrowego obejmuje działania legislacyjne w celu rozwiązania problemu blokowania geograficznego jak i zwalczania dyskryminacji ze względu na przynależność państwową lub miejsce zamieszkania czy też miejsce prowadzenia działalności. W trakcie obecnej sesji plenarnej znaczną większością głosów poparliśmy nowe przepisy dotyczące zakazu geoblokowania w UE.
Nowe przepisy ułatwią konsumentom dostęp do towarów i niektórych usług na terenie całej UE. Zapewnią też lepszą ochronę przedsiębiorcom, którzy skorzystają z doprecyzowania zasad i nie będą musieli obawiać się sprzedaży towarów konsumentom z zagranicy ze względu na brak pewności prawnej. Sprzedawca nie będzie już mógł odmówić sprzedaży przy zakupie towaru lub usługi online, nie będzie też barier technicznych w dostępie do stron internetowych i aplikacji. Skończy się też automatyczne przekierowywanie na stronę internetową sprzedającego w innym kraju oraz odmawianie sprzedaży ze względu na kraj wydania karty kredytowej.
Jest to duży krok do przodu w tworzeniu jednolitego rynku cyfrowego, niemniej jednak, nadal potrzebujemy wielu reform. Konieczna jest możliwość korzystania z niego w każdym miejscu, w którym jesteśmy. Jeżeli wykupimy w jednym kraju UE dostęp do telewizji w serwisach streamingowych to powinniśmy móc z niego korzystać będąc za granicą. Zarówno zniesienie opłat roamingowych, czy możliwość przenoszenia usług jak i częściowe, zniesienie geoblokowanie. To początek dłuższej drogi w tworzeniu wspólnego rynku cyfrowego.

Traktat z Marrakeszu: ułatwienie dostępu do opublikowanych utworów osobom niewidomym, osobom niedowidzącym i osobom z innymi niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem (A8-0400/2017 - Max Andersson)

18-01-2018

Komisja Prawna Parlamentu Europejskiego pomyślnie zakończyła negocjacje międzyinstytucjonalne dotyczące pakietu ustawodawczego wprowadzającego Traktat z Marrakeszu do prawa UE.
W dniu dzisiejszym prawie jednogłośnie poparliśmy ostateczne podpisanie tego traktatu, który stanowi część zbioru międzynarodowych umów dotyczących praw autorskich, a jego głównym celem jest ustanowienie ogólnoeuropejskiego standardu korzystania przez osoby z niepełnosprawnościami z utworów publikowanych w postaci druku i pozostających pod ochroną prawa.
Traktat harmonizuje wyjątki w międzynarodowym systemie praw autorskich oraz umożliwia transgraniczną wymianę kopii w formacie umożliwiającym osobom niewidomym lub słabowidzącym zapoznawanie się z drukiem poprzez dostęp do utworów w formacie to umożliwiającym, a jednocześnie służy ochronie podmiotów praw autorskich.
Jest to duży krok naprzód nie tylko w kwestii praw osób niepełnosprawnych, ale także harmonizacji wyjątków lub ograniczeń prawa autorskiego.

Jurysdykcja, uznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach małżeńskich i w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej oraz w sprawie uprowadzenia dziecka za granicę (A8-0388/2017 - Tadeusz Zwiefka)

18-01-2018

Wniosek przedstawiony w czerwcu 2016 r. przez Komisję Europejską dotyczący reformy rozporządzenia Bruksela IIa stanowi podstawę współpracy sądowej w sprawach rodzinnych w UE. Poparte w dniu dzisiejszym rozporządzenie w sprawie jurysdykcji, uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawie uprowadzenia dziecka za granicę ustanawia jednolite zasady w sprawach dotyczących rozwodu, separacji prawnej lub unieważnienia małżeństwa, a także w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej w sytuacjach transgranicznych. Pozwala na swobodny przepływ orzeczeń, dokumentów urzędowych i porozumień w Unii, uściślając przepisy dotyczące ich uznawania i wykonywania w innych państwach członkowskich.
Rozporządzenie wyjaśnia także kwestie dotyczące dzieci i reguluje uznawanie oraz wykonywanie orzeczeń w tej dziedzinie wydanych w innych państwach członkowskich. Ponadto w rozporządzeniu określono warunki powrotu dzieci bezprawnie uprowadzonych do innego państwa członkowskiego. W tym aspekcie rozporządzenie wzmacnia mechanizm powrotu przewidziany w konwencji haskiej dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę.
Istnieje potrzeba dalszego usprawnienia współpracy sądowej między państwami członkowskimi UE, tak aby mogła ona sprostać rosnącej liczbie spraw obywateli, którzy wstępują w związek małżeński i mają dzieci, a są z innych państw członkowskich oraz zamieszkują w różnych krajach.

 

Wdrażanie strategii makroregionalnych UE (A8-0389/2017 - Andrea Cozzolino)

16-01-2018

I am glad that Parliament supported the own-initiative report of the Committee on Regional Development evaluating the implementation process of the EU macro-regional strategies (MRS). The cooperation among Member States along with eight non-EU states involved in this strategy has proved efficient and beneficial for cross-border collaboration in Europe. However, it has also become apparent that additional features will be necessary to establish well-functioning cooperation, such as an administrative increase and additional human resources on a national level. Furthermore, the possibility to benefit from EU funds within the framework of MRS remains problematic. Adjustments and simplifications of the processes to obtain funding on the macro-region level would increase the number of successful projects. I believe that, in the future development of the strategies, the Commission should further promote macro-regional cooperation in environmental and climate policies.

 

Projekt zaleceń sporządzony w wyniku dochodzenia w sprawie prania pieniędzy, unikania opodatkowania i uchylania się od opodatkowania (B8-0660/2017)

13-12-2017

After 18 months of investigations and hearings, Parliament adopted a report on the inquiry into money laundering, tax avoidance and tax evasion. Although I support the report, I believe some provisions should have gone further and additional measures should have been adopted.
The principle of unanimity in the Council in tax policy issues leads to the blockages by few individual Member States, which are trying to protect the tax heavens in the EU. To be able to fight the tax avoidance and evasion and to reform tax systems in the EU the introduction of qualified majority voting in the Council is necessary.
I found regrettable that the proposal of the S&D Group to draw up a list of the EU tax heavens, consisting of the Netherlands, Malta, Ireland and Luxembourg, did not find a sufficient support among MEPs. Furthermore, the common minimum tax rate applicable in the whole EU, which could have been an effective tool in fighting tax avoidance, unfortunately, was also not adopted. Tax justice is a fundament for the well-functioning European economy, therefore I support the call for a committee to investigate the Paradise Papers, the newest tax avoidance case.

Sprawozdanie roczne dotyczące praw człowieka i demokracji na świecie za rok 2016 oraz polityka Unii Europejskiej w tym zakresie (A8-0365/2017 - Godelieve Quisthoudt-Rowohl)

13-12-2017

Wynik dzisiejszego głosowania odzwierciedla głębokie zaniepokojenie Parlamentu Europejskiego postępującym regresem demokracji, praworządności i praw człowieka. Konieczne jest, aby UE w dalszym ciągu propagowała zasady uniwersalności i niepodzielności praw człowieka oraz podstawowych wolności, które należy wzmocnić we wszystkich rejonach świata.
Konieczne będzie zapewnianie większej spójności między polityką wewnętrzną i zewnętrzną UE oraz lepszej koordynacji polityki zewnętrznej państw członkowskich. Coraz bardziej złożony charakter konfliktów na świecie wymaga zintegrowanej współpracy między Komisją, Radą, Europejską Służbą Działań Zewnętrznych (ESDZ), Parlamentem i delegaturami UE.
W 2016 r. naruszenia praw człowieka były regularnie omawiane zarówno na posiedzeniach plenarnych Parlamentu Europejskiego, jak i na posiedzeniach komisji parlamentarnych oraz stały się przedmiotem licznych rezolucji.
W 2016 r. Podkomisja Praw Człowieka opracowała trzy sprawozdania w sprawie praw człowieka i migracji w państwach trzecich, odpowiedzialności przedsiębiorstw za poważne naruszenia praw człowieka w państwach trzecich oraz zwalczania handlu ludźmi w stosunkach zewnętrznych UE. Ponadto odbyło się wiele delegacji podkomisji DROI do różnych krajów w celu zgromadzenia i wymiany informacji z lokalnymi rządowymi agendami i z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz ochrony praw człowieka.

 

Sprawozdanie na temat obywatelstwa UE z 2017 r. Wzmocnienie praw obywateli w Unii demokratycznych zmian (A8-0385/2017 - Beatriz Becerra Basterrechea)

12-12-2017

I am glad that the EP supported the proposal of the Committee on Petitions reacting to the Commission’s report on EU Citizenship, setting priorities for 2017-2019. The EC and the Member States should promote the EU assistance systems, such as the Europe Direct network or the Youth Europe portal, in order to facilitate the access to information regarding rights and duties of EU citizens. Secondly, it is regrettable that the EC in this report does not refer to the right to petition, which along with the right to free movement is among the most recognised rights.
Furthermore, regarding the elections to the European Parliament in 2019, the low turnout remains an urgent problem in the whole EU including Poland, with participation of only 23.8% of voters in 2014, 24,5% in 2009 and 20.9% in 2004. A similar situation has been observed in the Czech Republic and especially in Slovakia, with a turnout of only 13% in 2014. The Member States should promote the necessity of participation in political life and remove the obstacles in voting, such as limitations for citizens residing abroad. Furthermore, the EC shall investigate the possibilities of introducing e—voting in the next EP elections.

W kierunku strategii w zakresie handlu elektronicznego (A8-0384/2017 - Marietje Schaake)

12-12-2017

Cieszę się, że Parlament Europejski jako pierwsza instytucja UE przyjął propozycję strategii w zakresie handlu elektronicznego. Zasady, które powstały w czasie ery analogowej i z których teraz korzystamy, trzeba przystosować do potrzeb handlu na rynku cyfrowym.
Tekst osiągnięty w dniu dzisiejszym promuje w handlu z państwami spoza UE umocnienie systemów ochrony konsumenta, zniesienie blokowania geograficznego oraz wspieranie neutralności w sieci. Ponadto trzeba budować i wzmocnić zaufanie użytkowników do Internetu w celu powiększenia liczby osób korzystających z usług online. Szczególnie należy wyeliminować albo przynajmniej zredukować do minimum niebezpieczeństwo oszustwa oraz położyć kres nieuczciwym praktykom.
Według mnie wzmacnianie zaufania jest podstawą do stymulowania handlu online, pomaga w prowadzeniu businessu w sieci. Trzeba podkreślić, że dostęp do informacji dotyczących różnych miar, takich jak np. rozmiary ubrań i butów, jest niezbędny w celu ułatwienia handlu cyfrowego, ponieważ nieporozumienia, jakie mogą wyniknąć przez różne systemy rozmiarów, mogą zniechęcać klientów do zakupów online. Ponadto niezbędne będzie wzmocnienie unijnych przepisów w dziedzinie ochrony danych i prywatności tak, aby stały się one ramami prawnymi w negocjacjach odnośnie do handlu cyfrowego wobec państw trzecich.

Lista kontaktów

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  13G140
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T07137
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Adres pocztowy

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 13G140
  1047 Brussels