Zbigniew KUŹMIUK
 • Zbigniew
  KUŹMIUK
 • Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy
 • Członek
 • Polska Prawo i Sprawiedliwość
 • Data urodzenia: 19 września 1956, Komorowo

Wystąpienie(-a) na posiedzeniu plenarnym

85

Budżet na 2019 r. – mandat do rozmów trójstronnych (debata)

04-07-2018 P8_CRE-PROV(2018)07-04(19)

Zwalczanie korupcji (debata)

14-06-2018 P8_CRE-PROV(2018)06-14(3)

Wieloletnie ramy finansowe na lata 2021–2027 i zasoby własne (debata)

29-05-2018 P8_CRE-PROV(2018)05-29(2)

Przyszłość produkcji żywności i rolnictwa (debata)

28-05-2018 P8_CRE-PROV(2018)05-28(25)

Decyzja Komisji przyjęta w sprawie pakietu dotyczącego WRF na okres po 2020 r. (debata)

02-05-2018 P8_CRE-REV(2018)05-02(20)

Produkcja ekologiczna i znakowanie produktów ekologicznych (debata)

18-04-2018 P8_CRE-REV(2018)04-18(22)

Rosja - wpływ propagandy na państwa członkowskie UE (debata na aktualny temat)

17-01-2018 P8_CRE-REV(2018)01-17(16)

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca

4

Opinia(-e) jako sprawozdawca

1

OPINIA w sprawie dostępu do finansowania dla MŚP i zwiększenia różnorodności finansowania MŚP w unii rynków kapitałowych

BUDG
24-05-2016 BUDG_AD(2016)580545

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca

10

OPINIA w sprawie następnych WRF: przygotowanie stanowiska Parlamentu w sprawie wieloletnich ram finansowych na okres po 2020 r.

AGRI
26-01-2018 AGRI_AD(2018)612377

OPINIA w sprawie reformy systemu zasobów własnych Unii Europejskiej

AGRI
24-01-2018 AGRI_AD(2018)612244

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie definicji, prezentacji i etykietowania napojów spirytusowych, stosowania nazw napojów spirytusowych w prezentacji i etykietowaniu innych środków spożywczych oraz ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych

AGRI
21-11-2017 AGRI_AD(2017)604734

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zarządzania unią energetyczną, zmieniającego dyrektywę 94/22/WE, dyrektywę 98/70/WE, dyrektywę 2009/31/WE, rozporządzenie (WE) nr 663/2009, rozporządzenie (WE) nr 715/2009, dyrektywę 2009/73/WE, dyrektywę Rady 2009/119/WE, dyrektywę 2010/31/UE, dyrektywę 2012/27/UE, dyrektywę 2013/30/UE i dyrektywę Rady (UE) 2015/652 oraz uchylającego rozporządzenie (UE) nr 525/2013

AGRI
23-10-2017 AGRI_AD(2017)604528

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady określającego zasady udostępniania na rynku produktów nawozowych z oznakowaniem CE i zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 i (WE) nr 1107/2009

AGRI
09-06-2017 AGRI_AD(2017)599577

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie włączenia emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych pochodzących z działalności związanej z użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem do ram polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030 i zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 525/2013 w sprawie mechanizmu monitorowania i sprawozdawczości w zakresie emisji gazów cieplarnianych oraz zgłaszania innych informacji mających znaczenie dla zmiany klimatu

AGRI
01-06-2017 AGRI_AD(2017)597534

OPINIA w sprawie właściwej kombinacji funduszy na rzecz regionów Europy: zapewnienie równowagi między instrumentami finansowymi a dotacjami w ramach polityki spójności UE

BUDG
27-03-2017 BUDG_AD(2017)595760

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wprowadzenia w odniesieniu do Ukrainy tymczasowych autonomicznych środków handlowych uzupełniających koncesje handlowe dostępne na mocy układu o stowarzyszeniu

AGRI
14-03-2017 AGRI_AD(2017)595439

OPINIA w sprawie przygotowania rewizji powyborczej WRF na lata 2014–2020: uwagi Parlamentu poprzedzające wniosek Komisji

AGRI
08-06-2016 AGRI_AD(2016)577060

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie redukcji krajowych emisji niektórych rodzajów zanieczyszczenia atmosferycznego oraz zmiany dyrektywy 2003/35/WE

AGRI
02-06-2015 AGRI_AD(2015)551862

Instytucjonalne projekty rezolucji

24

Projekt rezolucji w sprawie sytuacji w zakresie praworządności i demokracji w Polsce

10-11-2017 B8-0594/2017

Projekt rezolucji w sprawie sytuacji w Polsce

11-04-2016 B8-0465/2016

Projekt rezolucji w sprawie systematycznego masowego mordowania mniejszości religijnych przez ISIS

27-01-2016 B8-0154/2016

Wspólny projekt rezolucji w sprawie patentów i praw do ochrony odmian roślin

15-12-2015 RC-B8-1394/2015

Projekt rezolucji w sprawie patentów i praw do ochrony odmian roślin

14-12-2015 B8-1399/2015

Wspólny projekt rezolucji w sprawie sytuacji na Białorusi

09-09-2015 RC-B8-0866/2015

Projekt rezolucji w sprawie sytuacji na Białorusi

08-09-2015 B8-0872/2015

Oświadczenie(-a) pisemne

1

Oświadczenie pisemne w sprawie promowania produktów ekologicznych w stołówkach

24-10-2016 P8_DCL(2016)0117 Wygasła

szczegóły

Eric ANDRIEU , Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ , Ivan JAKOVČIĆ , Fabio Massimo CASTALDO , Edouard MARTIN , Marco ZULLO , Martin HÄUSLING , Viorica DĂNCILĂ , Zbigniew KUŹMIUK , Daniel BUDA

Data otwarcia : 24-10-2016
Termin : 24-01-2017
Liczba sygnatariuszy : 75 - 25-01-2017

Wnioski dotyczące aktu Unii

1

Wniosek dotyczący aktu prawnego Unii w sprawie wzmocnienia pozycji rolników w łańcuchu dostaw żywności

01-06-2017 B8-0303/2017

Pytania pisemne

49

Naruszanie wolności słowa w internecie

10-04-2018 E-002041/2018 Komisja

Pomoc dla hodowców trzody chlewnej w związku ze spadkiem opłacalności produkcji

16-02-2018 E-000966/2018 Komisja

Uznawanie lekarskich kwalifikacji zawodowych uzyskanych poza UE

16-02-2018 E-000965/2018 Komisja

W sprawie wprowadzenia zakazu stosowania nienasyconych kwasów tłuszczowych typu trans

08-12-2017 E-007590/2017 Komisja

Pytanie w sprawie afery wokół skażenia kurzych jaj

25-09-2017 E-005939/2017 Komisja

Pytanie w sprawie dyskryminacji rodzin cudzoziemskich i mieszanych w Niemczech

25-09-2017 E-005938/2017 Komisja

Pytanie w sprawie zwiększenia poziomu ochrony i wsparcia pszczelarstwa

25-09-2017 E-005937/2017 Komisja

Wzrost zagrożenia epidemiologicznego w Niemczech

25-09-2017 E-005936/2017 Komisja

Pytania ustne

8

Unijny zakaz wykorzystywania dzikich zwierząt w cyrkach

16-06-2016 O-000090/2016 Komisja

Zaburzenie swobodnego przepływu towarów spowodowane przez Grecję

03-03-2016 O-000041/2016 Komisja

Unijny zakaz wykorzystywania dzikich zwierząt w cyrkach

11-02-2016 O-000026/2016 Komisja

Istnienie na rynku wewnętrznym UE barier pozataryfowych dla eksporterów żywności

04-02-2016 O-000022/2016 Komisja

Unijny zakaz wykorzystywania dzikich zwierząt w cyrkach

05-11-2015 O-000138/2015 Komisja

Zgodność niemieckich przepisów w sprawie płacy minimalnej z prawem UE

29-01-2015 O-000004/2015 Komisja

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

1

Następne WRF: przygotowanie stanowiska Parlamentu dotyczącego WRF na okres po 2020 r. (A8-0048/2018 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas)

14-03-2018

Poparłem w głosowaniu sprawozdanie dotyczące WRF po roku 2020, ponieważ opowiedziano się w nim za wypełnieniem luki po brexicie, a także za zapewnieniem dodatkowych środków na nowe priorytety UE.
Zgodnie z tym sprawozdaniem, w nowym budżecie środki na fundusz spójności i WPR mają zostać zapewnione przynajmniej na dotychczasowym poziomie, a co więcej – zawiera ono apel do Komisji o wyrównanie dopłat bezpośrednich pomiędzy „starymi” i „nowymi” krajami członkowskimi (kompromis 42).
Nawet zawarte w kompromisie 58 wezwanie Komisji „do zaproponowania mechanizmu, dzięki któremu państwa członkowskie nieprzestrzegające wartości określonych w artykule 2 Traktatu mogą podlegać konsekwencjom finansowym”, zapisano w taki sposób, że nie zagraża ono polskim interesom (w sprawie kompromisu 58 głosowałem przeciw).

Lista kontaktów

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  04M097
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T13053
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Adres pocztowy

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 04M097
  1047 Brussels