Zbigniew KUŹMIUK
 • Zbigniew
  KUŹMIUK
 • Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy
 • Członek
 • Polska Prawo i Sprawiedliwość
 • Data urodzenia: 19 września 1956, Komorowo

Wystąpienie(-a) na posiedzeniu plenarnym

70

Prezentacja sprawozdania rocznego Trybunału Obrachunkowego – 2016 r. (debata)

04-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-04(16)

Dokument analityczny na temat przyszłości finansów UE do 2025 r. (debata)

04-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-04(15)

Wdrażanie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (debata)

14-06-2017 P8_CRE-REV(2017)06-14(17)

Wprowadzenie w odniesieniu do Ukrainy tymczasowych autonomicznych środków handlowych (debata)

31-05-2017 P8_CRE-REV(2017)05-31(16)

Nieuczciwe praktyki w brazylijskim sektorze mięsnym (debata)

03-04-2017 P8_CRE-REV(2017)04-03(21)

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca

3

Opinia(-e) jako sprawozdawca

1

OPINIA w sprawie dostępu do finansowania dla MŚP i zwiększenia różnorodności finansowania MŚP w unii rynków kapitałowych

BUDG
24-05-2016 BUDG_AD(2016)580545

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca

6

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady określającego zasady udostępniania na rynku produktów nawozowych z oznakowaniem CE i zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 i (WE) nr 1107/2009

AGRI
09-06-2017 AGRI_AD(2017)599577

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie włączenia emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych pochodzących z działalności związanej z użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem do ram polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030 i zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 525/2013 w sprawie mechanizmu monitorowania i sprawozdawczości w zakresie emisji gazów cieplarnianych oraz zgłaszania innych informacji mających znaczenie dla zmiany klimatu

AGRI
01-06-2017 AGRI_AD(2017)597534

OPINIA w sprawie właściwej kombinacji funduszy na rzecz regionów Europy: zapewnienie równowagi między instrumentami finansowymi a dotacjami w ramach polityki spójności UE

BUDG
27-03-2017 BUDG_AD(2017)595760

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wprowadzenia w odniesieniu do Ukrainy tymczasowych autonomicznych środków handlowych uzupełniających koncesje handlowe dostępne na mocy układu o stowarzyszeniu

AGRI
14-03-2017 AGRI_AD(2017)595439

OPINIA w sprawie przygotowania rewizji powyborczej WRF na lata 2014–2020: uwagi Parlamentu poprzedzające wniosek Komisji

AGRI
08-06-2016 AGRI_AD(2016)577060

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie redukcji krajowych emisji niektórych rodzajów zanieczyszczenia atmosferycznego oraz zmiany dyrektywy 2003/35/WE

AGRI
02-06-2015 AGRI_AD(2015)551862

Projekt(-y) rezolucji

23

Projekt rezolucji w sprawie sytuacji w Polsce

11-04-2016 B8-0465/2016

Projekt rezolucji w sprawie systematycznego masowego mordowania mniejszości religijnych przez ISIS

27-01-2016 B8-0154/2016

Wspólny projekt rezolucji w sprawie patentów i praw do ochrony odmian roślin

15-12-2015 RC-B8-1394/2015

Projekt rezolucji w sprawie patentów i praw do ochrony odmian roślin

14-12-2015 B8-1399/2015

Wspólny projekt rezolucji w sprawie sytuacji na Białorusi

09-09-2015 RC-B8-0866/2015

Projekt rezolucji w sprawie sytuacji na Białorusi

08-09-2015 B8-0872/2015

  Motion for a resolution on Russia - in particular the convictions of Eston Kohver, Oleg Sentzov, and Alexander Kolchenko

07-09-2015 B8-0847/2015

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

Oświadczenie(-a) pisemne

1

Oświadczenie pisemne w sprawie promowania produktów ekologicznych w stołówkach

24-10-2016 P8_DCL(2016)0117 Wygasła

szczegóły

Eric ANDRIEU , Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ , Ivan JAKOVČIĆ , Fabio Massimo CASTALDO , Edouard MARTIN , Marco ZULLO , Martin HÄUSLING , Viorica DĂNCILĂ , Zbigniew KUŹMIUK , Daniel BUDA

Data otwarcia : 24-10-2016
Termin : 24-01-2017
Liczba sygnatariuszy : 75 - 25-01-2017

Wnioski dotyczące aktu Unii

1

Wniosek dotyczący aktu prawnego Unii w sprawie wzmocnienia pozycji rolników w łańcuchu dostaw żywności

01-06-2017 B8-0303/2017

Pytanie(-a) parlamentarne

51

Pytanie w sprawie afery wokół skażenia kurzych jaj

25-09-2017 E-005939/2017 Komisja

Pytanie w sprawie dyskryminacji rodzin cudzoziemskich i mieszanych w Niemczech

25-09-2017 E-005938/2017 Komisja

Pytanie w sprawie zwiększenia poziomu ochrony i wsparcia pszczelarstwa

25-09-2017 E-005937/2017 Komisja

Wzrost zagrożenia epidemiologicznego w Niemczech

25-09-2017 E-005936/2017 Komisja

Uznawanie kwalifikacji zawodowych kardiochirurgów w pańtwach UE

25-01-2017 E-000397/2017 Komisja

W sprawie podniesienia ceny interwencyjnej zbóż

13-01-2017 E-000187/2017 Komisja

Naruszenia prawa konkurencyjności na rynku unijnym

30-11-2016 E-009074/2016 Komisja

Limity wykorzystania potencjału pochłaniania CO2 przez użytki rolne i leśne

15-09-2016 E-006898/2016 Komisja

"Zamknięte kluby" uczestników programów ramowych UE

25-07-2016 E-006067/2016 Komisja

Lista kontaktów

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  04M097
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T13053
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Adres pocztowy

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 04M097
  1047 Brussels