Carlos ITURGAIZ : Ósma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 06-11-2014 / 01-07-2019 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) - Członek

Partie krajowe 

 • 06-11-2014 / 01-07-2019 : Partido Popular (Hiszpania)

Deputowani 

 • 12-11-2014 / 27-04-2015 : Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE
 • 12-11-2014 / 15-09-2015 : Komisja Budżetowa
 • 12-11-2014 / 18-01-2017 : Komisja Rybołówstwa
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Komisja Rybołówstwa
 • 14-06-2017 / 01-07-2019 : Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE

Zastępstwo 

 • 11-11-2014 / 01-07-2019 : Delegacja do spraw stosunków z Republiką Południowej Afryki
 • 13-11-2014 / 01-07-2019 : Delegacja do Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego
 • 22-04-2015 / 01-07-2019 : Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest
 • 16-09-2015 / 11-07-2016 : Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
 • 12-07-2016 / 18-01-2017 : Komisja Petycji
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Komisja Petycji
 • 13-06-2017 / 13-06-2017 : Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE

Główne działania parlamentarne 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 55

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 56 i 57, załącznik VI

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2012/2002, rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1305/2013, (UE) nr 1306/2013, (UE) nr 1307/2013, (UE) nr 1308/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014, (UE) nr 283/2014, (UE) nr 652/2014 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 541/2014/UE  
- PECH_AD(2017)599707 -  
-
PECH 

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014, sekcja 3 – Komisja  
- PECH_AD(2016)571470 -  
-
PECH 

Projekt(-y) rezolucji 
Projekty rezolucji poświęcone aktualnym zagadnieniom są składane na wniosek komisji, grupy politycznej lub co najmniej 5 proc. posłów i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 132, 136, 139 i 144

Inne działania parlamentarne 

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Posłowie mogą przedkładać pisemne wyjaśnienie na temat stanowiska zajętego w głosowaniu na posiedzeniu plenarnym. Art. 194 Regulaminu

Sprawozdanie okresowe w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 – stanowisko Parlamentu z myślą o osiągnięciu porozumienia (A8-0358/2018 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez) ES  
 

El marco financiero plurianual es un instrumento de cohesión y solidaridad esencial para que la UE pueda hacer frente a los desafíos de la migración, el cambio climático, la globalización y la competitividad.
Queremos aumentar el presupuesto para investigación e innovación, aumentar el nivel de financiación para los programas de infraestructura de transporte, duplicar la financiación para las pymes, triplicar el presupuesto actual para el Programa Erasmus + y mantener la financiación de la política agrícola común. El próximo presupuesto a largo plazo de la UE debe garantizar la capacidad y la responsabilidad de la Unión para satisfacer las necesidades de los ciudadanos europeos.
Por todo ello, mi voto es favorable a la adopción del presente informe.

Nadanie organom ochrony konkurencji państw członkowskich uprawnień oraz zapewnienie należytego funkcjonowania rynku wewnętrznego (A8-0057/2018 - Andreas Schwab) ES  
 

La Directiva tiene como objetivo atribuir a las autoridades nacionales de competencia cuando aplican las normas de competencia de la UE, en particular, en lo que respecta a su independencia y recursos, facultades para investigar, imponer multas efectivas y disuasorias en relación a los programas de clemencia.
Los Estados miembros deben garantizar que las autoridades nacionales cuenten con programas de clemencia que les permitan conceder a las empresas inmunidad de multas por revelar su participación en cárteles.
Por ello, mi voto es favorable a la adopción de la Directiva.

Europejski kodeks łączności elektronicznej (A8-0318/2017 - Pilar del Castillo Vera) ES  
 

El mercado de los servicios de comunicaciones electrónicas ha cambiado radicalmente. La regulación anterior tenía como destinatario, casi en exclusiva, al sector de las telecomunicaciones, pero los elevados niveles de conectividad que demandan hoy todos los sectores económicos y sociales hacen que el impacto de este nuevo marco regulatorio sea mucho mayor. El Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas va a ser un instrumento crucial para que la Unión Europea se convierta en una verdadera sociedad del gigabit.
Además de mejorar la protección de los consumidores, el nuevo marco regulatorio será decisivo para el despliegue de redes de muy alta capacidad y de infraestructuras de banda ancha 5G.
Por todo ello, mi voto es favorable a la adopción del Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas.

Pytania pisemne 
Posłowie mają prawo przedłożyć określoną liczbę pytań wymagających odpowiedzi na piśmie, skierowanych do przewodniczącego Rady Europejskiej, Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii. Art. 138 Regulaminu, załącznik III

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie ustanowienia Europejskiego Dnia Owoców  
- P8_DCL(2016)0130 - Wygasła  
Ramón Luis VALCÁRCEL SISO , Paolo DE CASTRO , Jasenko SELIMOVIC , Nuno MELO , Marijana PETIR , Czesław Adam SIEKIERSKI , Esther HERRANZ GARCÍA , Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , Gabriel MATO , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA , Santiago FISAS AYXELÀ , Verónica LOPE FONTAGNÉ , Carlos ITURGAIZ , Francisco José MILLÁN MON , Rosa ESTARÀS FERRAGUT , Pilar del CASTILLO VERA , Pilar AYUSO , Francisco de Paula GAMBUS MILLET , Florent MARCELLESI , Esteban GONZÁLEZ PONS  
Data otwarcia : 12-12-2016
Termin : 12-03-2017
Liczba sygnatariuszy : 132 - 13-03-2017
Oświadczenie pisemne w sprawie dyskryminacji w sporcie  
- P8_DCL(2016)0098 - Wygasła  
Santiago FISAS AYXELÀ , Marc TARABELLA , Virginie ROZIÈRE , Hannu TAKKULA , Bogdan Brunon WENTA , Esteban GONZÁLEZ PONS , Rosa ESTARÀS FERRAGUT , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Carlos ITURGAIZ , Hugues BAYET , Ivo BELET , Soraya POST , Ernest URTASUN , José BLANCO LÓPEZ , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA  
Data otwarcia : 12-09-2016
Termin : 12-12-2016
Liczba sygnatariuszy : 76 - 13-12-2016

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe