Francisco José MILLÁN MON : Ósma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) - Członek

Partie krajowe 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Partido Popular (Hiszpania)

Deputowani 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Komisja Spraw Zagranicznych
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Komisja Spraw Zagranicznych

Zastępstwo 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Komisja Rybołówstwa
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacja do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową
  • 30-03-2015 / 29-03-2017 : Delegacja do Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Komisja Rybołówstwa

Główne działania parlamentarne 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 55

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 56 i 57, załącznik VI

OPINIA w sprawie zaleceń dla Komisji Europejskiej dotyczących negocjacji w sprawie transatlantyckiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego (TTIP)  
- AFET_AD(2015)546630 -  
-
AFET 

Projekt(-y) rezolucji 
Projekty rezolucji poświęcone aktualnym zagadnieniom są składane na wniosek komisji, grupy politycznej lub co najmniej 5 proc. posłów i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 132, 136, 139 i 144

Pytania ustne 
Pytania wymagające odpowiedzi ustnej i debaty, skierowane do Komisji Europejskiej, Rady lub wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii, mogą być składane przez komisje, grupy polityczne lub co najmniej 5% posłów do Parlamentu Europejskiego. Art. 136 Regulaminu

Inne działania parlamentarne 

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Posłowie mogą przedkładać pisemne wyjaśnienie na temat stanowiska zajętego w głosowaniu na posiedzeniu plenarnym. Art. 194 Regulaminu

Decyzja Rady w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a Japonią (A8-0366/2018 - Pedro Silva Pereira) ES  
 

He apoyado con mi voto la aprobación del Acuerdo de Asociación Económica UE-Japón y el informe del señor Silva Pereira sobre dicho Acuerdo.
El ambicioso Acuerdo de Asociación Económica crea una amplia zona de intercambio comercial que abarca a 600 millones de personas y casi una tercera parte del PIB mundial. Beneficiará a los consumidores y también creará empleo.
El Acuerdo suprime la mayoría de los aranceles que las empresas de la UE pagan por sus exportaciones a Japón. Además, abre el mercado japonés —tercera economía mundial—, con sus 127 millones de consumidores, a las principales exportaciones agroalimentarias de la UE e incrementa las posibilidades de exportación de la UE en otros sectores. También facilitará la contratación pública a las empresas europeas.

Umowa o partnerstwie strategicznym między UE a Japonią (A8-0383/2018 - Alojz Peterle) ES  
 

He apoyado con mi voto la aprobación del Acuerdo de Asociación Estratégica UE-Japón y el informe del señor Alojz Peterle sobre dicho Acuerdo.
La Unión Europea y Japón son socios con muchos valores comunes y trabajan juntos bilateralmente, así como en las Naciones Unidas y en el G7.
El Acuerdo de Asociación Estratégica permitirá incrementar la colaboración en numerosos ámbitos y reforzará la proyección de la UE en una región tan amplia y dinámica como la de Asia-Pacífico.

Ustanowienie instrumentu „Łącząc Europę” (A8-0409/2018 - Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička) ES  
 

He apoyado la aprobación de la revisión del Reglamento del Mecanismo «Conectar Europa».
El Mecanismo «Conectar Europa» tiene un alto valor añadido europeo: mejora la competitividad; permite el acceso al mercado interior de las regiones periféricas; y reduce las distancias entre los Estados miembros.
Mediante la inclusión en el Corredor Atlántico del tramo de mercancías A Coruña - Santiago - Vigo - Ourense - Monforte de Lemos - León, Galicia y sus puertos estarán más cerca del resto de Europa. Por ello, celebro que los esfuerzos combinados de la Xunta de Galicia y del Gobierno español presidido por Mariano Rajoy, unidos a la sensibilidad de la comisaria Bulc, hayan permitido que la propuesta de la Comisión Europea incluyera a Galicia en el Corredor Atlántico y que el Parlamento Europeo hoy respalde esa inclusión.
Me alegro de que el Parlamento Europeo haya propuesto la incorporación de la línea Porto-Vigo al Mecanismo «Conectar Europa» y al Corredor Atlántico. La mejora de las conexiones entre Galicia y la región norte de Portugal es prioritaria para las dos naciones ibéricas. Deseo que la Comisión Europea en la futura revisión de la red transeuropea de transporte (RTE-T) incluya el tramo Porto-Vigo en la red básica.

Pytania pisemne 
Posłowie mają prawo przedłożyć określoną liczbę pytań wymagających odpowiedzi na piśmie, skierowanych do przewodniczącego Rady Europejskiej, Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii. Art. 138 Regulaminu, załącznik III

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie ustanowienia Europejskiego Dnia Owoców  
- P8_DCL(2016)0130 - Wygasła  
Ramón Luis VALCÁRCEL SISO , Paolo DE CASTRO , Jasenko SELIMOVIC , Nuno MELO , Marijana PETIR , Czesław Adam SIEKIERSKI , Esther HERRANZ GARCÍA , Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , Gabriel MATO , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA , Santiago FISAS AYXELÀ , Verónica LOPE FONTAGNÉ , Carlos ITURGAIZ , Francisco José MILLÁN MON , Rosa ESTARÀS FERRAGUT , Pilar del CASTILLO VERA , Pilar AYUSO , Francisco de Paula GAMBUS MILLET , Florent MARCELLESI , Esteban GONZÁLEZ PONS  
Data otwarcia : 12-12-2016
Termin : 12-03-2017
Liczba sygnatariuszy : 132 - 13-03-2017
Oświadczenie pisemne w sprawie pilnej potrzeby podniesienia cen interwencyjnych w celu powstrzymania kryzysu w sektorze mleczarskim  
- P8_DCL(2016)0069 - Wygasła  
José BLANCO LÓPEZ , Iratxe GARCÍA PÉREZ , Paolo DE CASTRO , Isabelle THOMAS , Clara AGUILERA , Esther HERRANZ GARCÍA , Francisco José MILLÁN MON , Izaskun BILBAO BARANDICA , Maite PAGAZAURTUNDÚA , Stanislav POLČÁK , Daniel BUDA , Jonás FERNÁNDEZ , Eider GARDIAZABAL RUBIAL , Sergio GUTIÉRREZ PRIETO , Ricardo SERRÃO SANTOS , Fernando RUAS , Carlos COELHO , Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR , Nuno MELO , Sofia RIBEIRO , José Manuel FERNANDES , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA , Estefanía TORRES MARTÍNEZ , Eric ANDRIEU , Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA , Gabriel MATO , Pablo ZALBA BIDEGAIN  
Data otwarcia : 12-09-2016
Termin : 12-12-2016
Liczba sygnatariuszy : 58 - 13-12-2016
Oświadczenie pisemne w sprawie demograficznej przyszłości Europy oraz wyzwań, jakimi są starzenie się społeczeństwa i wyludnienie  
- P8_DCL(2015)0003 - Wygasła  
José BLANCO LÓPEZ , Francisco José MILLÁN MON , Iskra MIHAYLOVA , Jonás FERNÁNDEZ , Dan NICA , Maite PAGAZAURTUNDÚA , Enrique CALVET CHAMBON , Rosa D'AMATO , Isabella ADINOLFI , Krzysztof HETMAN , Ivan JAKOVČIĆ , Milan ZVER , Verónica LOPE FONTAGNÉ , Inés AYALA SENDER  
Data otwarcia : 12-01-2015
Termin : 12-04-2015
Liczba sygnatariuszy : 109 - 17-04-2015

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe 

Kontakt