Miguel PORTAS : Siódma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 14-07-2009 / 22-01-2012 : Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica - Członek prezydium
 • 23-01-2012 / 24-04-2012 : Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica - Członek

Partie krajowe 

 • 14-07-2009 / 24-04-2012 : Bloco de Esquerda (Portugalia)

Wiceprzewodniczący 

 • 15-10-2009 / 31-07-2011 : Komisja Specjalna ds. Kryzysu Finansowego, Gospodarczego i Społecznego

Deputowani 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Budżetowa
 • 16-09-2009 / 24-04-2012 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Maghrebu i Unią Maghrebu Arabskiego
 • 16-09-2009 / 24-04-2012 : Delegacja do spraw stosunków z Irakiem
 • 08-10-2009 / 14-10-2009 : Komisja Specjalna ds. Kryzysu Finansowego, Gospodarczego i Społecznego
 • 17-06-2010 / 30-06-2011 : Specjalna komisja ds. wyzwań politycznych i zasobów budżetowych na rzecz zrównoważonej Unii Europejskiej po 2013 r.
 • 19-01-2012 / 24-04-2012 : Komisja Budżetowa

Zastępstwo 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Gospodarcza i Monetarna
 • 16-09-2009 / 24-04-2012 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Maszreku
 • 16-09-2009 / 24-04-2012 : Delegacja do spraw stosunków z Iranem
 • 19-01-2012 / 24-04-2012 : Komisja Gospodarcza i Monetarna

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 205a

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego „ERASMUS DLA WSZYSTKICH” – Program UE na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu  
- BUDG_AD(2012)491064 -  
-
BUDG 

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Pytania do EBC oraz pytania dotyczące jednolitego mechanizmu nadzorczego i jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji 
Posłowie mogą kierować do EBC pytania wymagające odpowiedzi na piśmie oraz pytania dotyczące jednolitego mechanizmu nadzorczego i jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji. Pytania takie przekazuje się najpierw przewodniczącemu właściwej komisji. Artykuł 131 i 131a, załącznik II

Odpowiedzi na pytania do EBC oraz na pytania dotyczące jednolitego mechanizmu nadzorczego i jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji 
Odpowiedzi na pytania posłów skierowane do EBC oraz na pytania dotyczące jednolitego mechanizmu nadzorczego i jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji Art. 131 i 131a Regulaminu, załącznik II

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności w definicji szczególnych zadań, które państwa członkowskie powierzają budownictwu socjalnemu  
- P7_DCL(2010)0085 - Wygasła  
Françoise CASTEX , Jean-Luc BENNAHMIAS , Frank ENGEL , Miguel PORTAS , Heide RÜHLE  
Data otwarcia : 10-11-2010
Termin : 17-02-2011
Liczba sygnatariuszy : 164 - 17-02-2011

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe