Romano Maria LA RUSSA : Szósta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 20-07-2004 / 03-11-2008 : Grupa Unii na rzecz Europy Narodów - Członek

Partie krajowe 

 • 20-07-2004 / 03-11-2008 : Alleanza nazionale (Włochy)

Wiceprzewodniczący 

 • 20-09-2004 / 13-03-2007 : Delegacja do spraw stosunków z Iranem
 • 14-03-2007 / 03-11-2008 : Delegacja do spraw stosunków z Iranem

Deputowani 

 • 21-07-2004 / 12-10-2004 : Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
 • 15-09-2004 / 19-09-2004 : Delegacja do spraw stosunków z Iranem
 • 13-10-2004 / 14-01-2007 : Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
 • 31-01-2007 / 03-11-2008 : Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

Zastępstwo 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Gospodarcza i Monetarna
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegacja do spraw stosunków z państwami rejonu Zatoki Perskiej, w tym z Jemenem
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Gospodarcza i Monetarna
 • 31-01-2007 / 03-11-2008 : Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
 • 14-03-2007 / 03-11-2008 : Delegacja do spraw stosunków z państwami rejonu Zatoki Perskiej, w tym z Jemenem

all-activities 

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2003/55/WE dotyczącą wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego  
- A6-0257/2008 -  
-
ITRE 

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 53 i 54, załącznik V

OPINIA w sprawie wspólnotowej strategii na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2007-2012  
- ITRE_AD(2007)394125 -  
-
ITRE 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego  
- LIBE_AD(2006)370097 -  
-
LIBE 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie konieczności wprowadzenia klauzul społecznych i ochrony środowiska podczas negocjacji WTO w Hong Kongu  
- P6_DCL(2005)0070 - Wygasła  
Roberta ANGELILLI , Cristiana MUSCARDINI , Romano Maria LA RUSSA , Alessandro FOGLIETTA , Sergio BERLATO  
Data otwarcia : 30-11-2005
Termin : 01-03-2006
Liczba sygnatariuszy : 42 - 01-03-2006

Lista obecności 
Niniejsza lista obecności jest fragmentem protokołów posiedzeń plenarnych szóstej kadencji parlamentarnej. Znajdujące się tam informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i obejmują okres sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Są to dane surowe i nie obejmują korekt z tytułu uzasadnionej nieobecności spowodowanej chorobą, urlopem macierzyńskim/ojcowskim, autoryzowaną działalnością delegacji parlamentarnych itp.