Frieda BREPOELS : Siódma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 14-07-2009 / 30-01-2013 : Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie - Członkini

Partie krajowe 

 • 14-07-2009 / 30-01-2013 : Nieuw-Vlaamse Alliantie (Belgia)

Deputowani 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 16-09-2009 / 30-01-2013 : Delegacja do spraw stosunków z Japonią
 • 16-09-2009 / 30-01-2013 : Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza
 • 19-01-2012 / 30-01-2013 : Komisja Spraw Zagranicznych

Zastępstwo 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Transportu i Turystyki
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Podkomisja Praw Człowieka
 • 16-09-2009 / 30-01-2013 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Maszreku
 • 19-01-2012 / 30-01-2013 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
 • 19-01-2012 / 30-01-2013 : Podkomisja Praw Człowieka

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 205a

OPINIA w sprawie wniosku w sprawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych i rozporządzenie w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym  
- ENVI_AD(2012)494475 -  
-
ENVI 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej;  
- ENVI_AD(2012)487783 -  
-
ENVI 
OPINIA w sprawie rzekomego transportu i nielegalnego przetrzymywania więźniów przez CIA w państwach europejskich: działań podejmowanych w następstwie sprawozdania komisji TDIP PE  
- AFET_AD(2012)487735 -  
-
AFET 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie walki z nowotworem jelita grubego w Unii Europejskiej  
- P7_DCL(2010)0068 - Przyjęta  
Pavel POC , Frieda BREPOELS , Cristian-Silviu BUŞOI , Jo LEINEN , Alojz PETERLE  
Data otwarcia : 20-09-2010
Termin : 20-12-2010
Przyjęto : 25-11-2010
Tekst przyjęty (z listą sygnatariuszy) : P7_TA(2010)0451
Liczba sygnatariuszy : 411 - 25-11-2010
Oświadczenie pisemne w sprawie rozporządzenia ograniczającego zawartość produkowanych przemysłowo kwasów tłuszczowych z izomerami trans w produktach żywnościowych  
- P7_DCL(2010)0030 - Wygasła  
Alyn SMITH , Åsa WESTLUND , Frieda BREPOELS , Jim HIGGINS , Marit PAULSEN  
Data otwarcia : 19-04-2010
Termin : 09-09-2010
Liczba sygnatariuszy : 228 - 09-09-2010
Oświadczenie pisemne w sprawie jaskry  
- P7_DCL(2010)0001 - Wygasła  
Frieda BREPOELS , Françoise GROSSETÊTE , Vittorio PRODI , Antonyia PARVANOVA , Miroslav OUZKÝ  
Data otwarcia : 18-01-2010
Termin : 06-05-2010
Liczba sygnatariuszy : 168 - 07-05-2010

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe