Kyriacos TRIANTAPHYLLIDES : Siódma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica - Członek

Partie krajowe 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Progressive Party of Working People - Left - New Forces (Cypr)

Wiceprzewodniczący 

 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do spraw stosunków z Palestyńską Radą Legislacyjną

Deputowani 

 • 16-07-2009 / 11-09-2011 : Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza
 • 12-09-2011 / 18-01-2012 : Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Zastępstwo 

 • 16-07-2009 / 11-09-2011 : Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
 • 16-09-2009 / 28-02-2012 : Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Kazachstan, UE-Kirgistan i UE-Uzbekistan oraz do spraw stosunków z Tadżykistanem, Turkmenistanem i Mongolią
 • 12-09-2011 / 18-01-2012 : Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

all-activities 

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 53 i 54, załącznik V

OPINIA w sprawie Unii innowacji: przekształcanie Europy po zakończeniu kryzysu na świecie  
- IMCO_AD(2011)456879 -  
-
IMCO 

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 205a

OPINIA w sprawie kryzysu żywnościowego, oszustw w łańcuchu dostaw żywności i nadzoru nad nimi  
- IMCO_AD(2013)516893 -  
-
IMCO 
OPINIA w sprawie wykorzystania potencjału chmury obliczeniowej w Europie  
- LIBE_AD(2013)504203 -  
-
LIBE 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wyrobów medycznych, zmieniającego dyrektywę 2001/83/WE, rozporządzenie (WE) nr 178/2002 i rozporządzenie (WE) nr 1223/2009  
- IMCO_AD(2013)507987 -  
-
IMCO 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie wprowadzenia zasady wzajemności wizowej w stosunku do Kanady i Stanów Zjednoczonych Ameryki  
- P7_DCL(2011)0008 - Wygasła  
Ioan ENCIU , Lena KOLARSKA-BOBIŃSKA , Antonyia PARVANOVA , Zuzana ROITHOVÁ , Kyriacos TRIANTAPHYLLIDES  
Data otwarcia : 07-03-2011
Termin : 09-06-2011
Liczba sygnatariuszy : 144 - 09-06-2011
Oświadczenie pisemne w sprawie chiropraktyki  
- P7_DCL(2010)0046 - Wygasła  
Kyriacos TRIANTAPHYLLIDES , Satu HASSI , Kriton ARSENIS  
Data otwarcia : 14-06-2010
Termin : 14-10-2010
Liczba sygnatariuszy : 72 - 15-10-2010
Oświadczenie pisemne w sprawie ustanowienia 22 maja Europejskim Dniem Walki z Otyłością  
- P7_DCL(2010)0034 - Wygasła  
Kyriacos TRIANTAPHYLLIDES , Cristian-Silviu BUŞOI , Miroslav MIKOLÁŠIK , Jo LEINEN , Jill EVANS  
Data otwarcia : 05-05-2010
Termin : 09-09-2010
Liczba sygnatariuszy : 100 - 09-09-2010

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe