Manolis MAVROMMATIS : Szósta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów - Członek

Partie krajowe 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Nea Dimokratia (Grecja)

Wiceprzewodniczący 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Kultury i Edukacji
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Kultury i Edukacji
 • 01-02-2007 / 13-07-2009 : Komisja Kultury i Edukacji

Deputowani 

 • 21-07-2004 / 21-07-2004 : Komisja Kultury i Edukacji
 • 13-09-2004 / 14-01-2007 : Komisja Petycji
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegacja do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Petycji
 • 31-01-2007 / 31-01-2007 : Komisja Kultury i Edukacji
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Petycji
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegacja do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową

Zastępstwo 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Rozwoju
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Rozwoju
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Rozwoju

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 53 i 54, załącznik V

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 717/2007 w sprawie roamingu w publicznych sieciach telefonii ruchomej wewnątrz Wspólnoty oraz dyrektywę 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej  
- CULT_AD(2009)416679 -  
-
CULT 
OPINIA w sprawie utrwalenia bezpieczeństwa i podstawowych wolności w Internecie  
- CULT_AD(2009)415317 -  
-
CULT 
OPINIA w sprawie wspólnej polityki rolnej i światowego bezpieczeństwa żywnościowego  
- DEVE_AD(2008)412007 -  
-
DEVE 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Pytania do EBC oraz pytania dotyczące jednolitego mechanizmu nadzorczego i jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji 
Posłowie mogą kierować do EBC pytania wymagające odpowiedzi na piśmie oraz pytania dotyczące jednolitego mechanizmu nadzorczego i jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji. Pytania takie przekazuje się najpierw przewodniczącemu właściwej komisji. Artykuł 131 i 131a, załącznik II

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie ustanowienia europejskiego dnia sportu  
- P6_DCL(2008)0100 - Wygasła  
Maria BADIA i CUTCHET , Katerina BATZELI , Manolis MAVROMMATIS , Hannu TAKKULA , Mikel IRUJO AMEZAGA  
Data otwarcia : 17-11-2008
Termin : 12-03-2009
Liczba sygnatariuszy : 203 - 12-03-2009
Oświadczenie pisemne w sprawie wartości książki w kulturze europejskiej i konieczności ograniczenia związanych z nią kosztów  
- P6_DCL(2008)0025 - Wygasła  
Luciana SBARBATI , Daniel DĂIANU , Gianni PITTELLA , Anne LAPERROUZE , Manolis MAVROMMATIS  
Data otwarcia : 09-04-2008
Termin : 15-07-2008
Liczba sygnatariuszy : 114 - 10-07-2008
Oświadczenie pisemne w sprawie decyzji FIFA dotyczącej państw członkowskich UE  
- P6_DCL(2006)0068 - Wygasła  
Manolis MAVROMMATIS , Vasco GRAÇA MOURA , José Albino SILVA PENEDA  
Data otwarcia : 25-09-2006
Termin : 18-01-2007
Liczba sygnatariuszy : 97 - 19-01-2007

Lista obecności 
Niniejsza lista obecności jest fragmentem protokołów posiedzeń plenarnych szóstej kadencji parlamentarnej. Znajdujące się tam informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i obejmują okres sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Są to dane surowe i nie obejmują korekt z tytułu uzasadnionej nieobecności spowodowanej chorobą, urlopem macierzyńskim/ojcowskim, autoryzowaną działalnością delegacji parlamentarnych itp.