Syed KAMALL : Szósta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 12-05-2005 / 13-07-2009 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów - Członek

Partie krajowe 

 • 12-05-2005 / 13-07-2009 : Conservative and Unionist Party (Wielka Brytania)

Deputowani 

 • 22-06-2005 / 26-10-2005 : Komisja Prawna
 • 27-10-2005 / 14-01-2007 : Komisja Handlu Zagranicznego
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Handlu Zagranicznego
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Handlu Międzynarodowego
 • 18-02-2008 / 18-05-2008 : Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

Zastępstwo 

 • 13-06-2005 / 14-01-2007 : Komisja Gospodarcza i Monetarna
 • 13-06-2005 / 14-01-2007 : Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
 • 13-06-2005 / 13-03-2007 : Delegacja do spraw stosunków z Kanadą
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Gospodarcza i Monetarna
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
 • 31-01-2007 / 03-06-2008 : Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
 • 14-03-2007 / 06-04-2008 : Delegacja do spraw stosunków z Kanadą
 • 07-04-2008 / 13-07-2009 : Delegacja do spraw stosunków ze Szwajcarią, Islandią i Norwegią i do wspólnej komisji parlamentarnej Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)
 • 19-05-2008 / 13-07-2009 : Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
 • 04-06-2008 / 13-07-2009 : Komisja Gospodarcza i Monetarna

all-activities 

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 55

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 56 i 57, załącznik VI

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 717/2007 w sprawie roamingu w publicznych sieciach telefonii ruchomej wewnątrz Wspólnoty oraz dyrektywę 2002/21/WE w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej  
- IMCO_AD(2009)416653 -  
-
IMCO 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy 2002/21/WE w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej, 2002/19/WE w sprawie dostępu do sieci łączności elektronicznej oraz wzajemnych połączeń i 2002/20/WE w sprawie zezwoleń na udostępnienie sieci i usług łączności elektronicznej  
- LIBE_AD(2008)404823 -  
-
LIBE 

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie referendów w sprawie Konstytucji we wszystkich państwach członkowskich  
- P6_DCL(2007)0041 - Wygasła  
Geoffrey VAN ORDEN , Struan STEVENSON , Ivo STREJČEK , Syed KAMALL , Nina ŠKOTTOVÁ  
Data otwarcia : 23-04-2007
Termin : 06-09-2007
Liczba sygnatariuszy : 63 - 06-09-2007

Lista obecności 
Niniejsza lista obecności jest fragmentem protokołów posiedzeń plenarnych szóstej kadencji parlamentarnej. Znajdujące się tam informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i obejmują okres sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Są to dane surowe i nie obejmują korekt z tytułu uzasadnionej nieobecności spowodowanej chorobą, urlopem macierzyńskim/ojcowskim, autoryzowaną działalnością delegacji parlamentarnych itp.