Syed KAMALL : Siódma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 14-07-2009 / 18-11-2013 : Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy - Członek
 • 19-11-2013 / 30-06-2014 : Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy - Członek prezydium

Partie krajowe 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Conservative Party (Wielka Brytania)

Wiceprzewodniczący 

 • 20-07-2009 / 01-02-2011 : Komisja Spraw Konstytucyjnych

Deputowani 

 • 16-07-2009 / 19-07-2009 : Komisja Spraw Konstytucyjnych
 • 16-09-2009 / 01-02-2012 : Delegacja do spraw stosunków ze Szwajcarią i Norwegią, do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Islandia oraz do wspólnej komisji parlamentarnej Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)
 • 02-02-2011 / 07-06-2011 : Komisja Prawna
 • 08-06-2011 / 18-01-2012 : Komisja Gospodarcza i Monetarna
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Gospodarcza i Monetarna

Zastępstwo 

 • 21-07-2009 / 07-06-2011 : Komisja Gospodarcza i Monetarna
 • 21-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Handlu Międzynarodowego
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Maghrebu i Unią Maghrebu Arabskiego
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza
 • 08-10-2009 / 31-07-2011 : Komisja Specjalna ds. Kryzysu Finansowego, Gospodarczego i Społecznego
 • 08-06-2011 / 18-01-2012 : Komisja Prawna
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Handlu Międzynarodowego
 • 09-05-2012 / 31-01-2013 : Komisja Transportu i Turystyki

all-activities 

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 56 i 57, załącznik VI

OPINIA na temat rocznego sprawozdania dotyczącego polityki konkurencji UE  
- TRAN_AD(2013)497858 -  
-
TRAN 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady określającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-2020  
- INTA_AD(2012)492948 -  
-
INTA 
OPINIA w sprawie rocznego sprawozdania Europejskiego Banku Inwestycyjnego za rok 2010  
- ECON_AD(2012)475798 -  
-
ECON 

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA w sprawie sytuacji bieżącej i przyszłych perspektyw europejskiego sektora rybołówstwa w kontekście umowy o wolnym handlu pomiędzy UE a Tajlandią  
- INTA_AD(2013)521662 -  
-
INTA 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską o współpracy w zakresie stosowania prawa konkurencji  
- INTA_AD(2013)521671 -  
-
INTA 
OPINIA w sprawie planu działania na rzecz konkurencyjnego i zrównoważonego przemysłu hutniczego w Europie  
- INTA_AD(2013)521775 -  
-
INTA 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 143

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe 

Oświadczenia o udziale posłów w wydarzeniach organizowanych przez strony trzecie