Gabriela CREȚU : Szósta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 26-09-2005 / 31-12-2006 : Grupa Socjalistyczna w Parlamencie Europejskim - Obserwatorka
 • 01-01-2007 / 09-12-2007 : Grupa Socjalistyczna w Parlamencie Europejskim - Członkini
 • 10-12-2007 / 13-07-2009 : Grupa Socjalistyczna w Parlamencie Europejskim - Członkini

Partie krajowe 

 • 26-09-2005 / 31-12-2006 : Partidul Social Democrat (Rumunia)
 • 01-01-2007 / 09-12-2007 : Partidul Social Democrat (Rumunia)
 • 10-12-2007 / 13-07-2009 : Partidul Social Democrat (Rumunia)

Wiceprzewodnicząca 

 • 02-05-2007 / 09-12-2007 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Wspólnoty Andyjskiej
 • 10-12-2007 / 13-07-2009 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Wspólnoty Andyjskiej

Deputowani 

 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
 • 31-01-2007 / 09-12-2007 : Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
 • 15-03-2007 / 01-05-2007 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Wspólnoty Andyjskiej
 • 10-12-2007 / 13-07-2009 : Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

Zastępstwo 

 • 31-01-2007 / 09-12-2007 : Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia
 • 15-03-2007 / 09-12-2007 : Delegacja do spraw stosunków z Białorusią
 • 10-12-2007 / 13-07-2009 : Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia
 • 10-12-2007 / 13-07-2009 : Delegacja do spraw stosunków z Białorusią
 • 18-12-2007 / 13-07-2009 : Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

Obserwatorka 

 • 29-09-2005 / 31-12-2006 : Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

all-activities 

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 53 i 54, załącznik V

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w odniesieniu do niektórych przepisów w zakresie zarządzania finansowego  
- EMPL_AD(2009)418175 -  
-
EMPL 
OPINIA w sprawie Białej księgi w sprawie roszczeń o naprawienie szkody wynikłej z naruszenia wspólnotowego prawa ochrony konkurencji  
- IMCO_AD(2008)412282 -  
-
IMCO 
OPINIA w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009  
- IMCO_AD(2008)409466 -  
-
IMCO 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie handlu kobietami w Unii Europejskiej w celu prostytucji  
- P6_DCL(2008)0018 - Wygasła  
Corina CREȚU , Gabriela CREȚU , Mary HONEYBALL , Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ , Elena VALENCIANO  
Data otwarcia : 10-03-2008
Termin : 19-06-2008
Liczba sygnatariuszy : 189 - 19-06-2008
Oświadczenie pisemne w sprawie losu lwów w rumuńskich ogrodach zoologicznych  
- P6_DCL(2007)0073 - Wygasła  
Robert EVANS , Dame Glenis WILLMOTT , Gabriela CREȚU , David MARTIN  
Data otwarcia : 03-09-2007
Termin : 03-12-2007
Liczba sygnatariuszy : 42 - 04-12-2007

Lista obecności 
Niniejsza lista obecności jest fragmentem protokołów posiedzeń plenarnych szóstej kadencji parlamentarnej. Znajdujące się tam informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i obejmują okres sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Są to dane surowe i nie obejmują korekt z tytułu uzasadnionej nieobecności spowodowanej chorobą, urlopem macierzyńskim/ojcowskim, autoryzowaną działalnością delegacji parlamentarnych itp.