Corina CREȚU : Siódma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 14-07-2009 / 06-06-2012 : Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim - Członkini
 • 07-06-2012 / 30-06-2014 : Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim - Wiceprzewodnicząca

Partie krajowe 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partidul Social Democrat (Rumunia)

Wiceprzewodnicząca 

 • 20-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Rozwoju
 • 23-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Rozwoju

Deputowani 

 • 16-07-2009 / 19-07-2009 : Komisja Rozwoju
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi
 • 08-10-2009 / 31-07-2011 : Komisja Specjalna ds. Kryzysu Finansowego, Gospodarczego i Społecznego
 • 19-01-2012 / 22-01-2012 : Komisja Rozwoju

Zastępstwo 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do spraw stosunków z Izraelem
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Spraw Zagranicznych

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 55

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku wszystkich sprawozdań grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę w komisji przedmiotowo właściwej, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 56 i 57, załącznik VI

OPINIA w sprawie wykorzystywania seksualnego i prostytucji oraz ich wpływu na równouprawnienie płci  
- DEVE_AD(2013)519580 -  
-
DEVE 
OPINIA w sprawie sytuacji kobiet niepełnosprawnych  
- DEVE_AD(2013)513125 -  
-
DEVE 
OPINIA w sprawie ludobójstwa ze względu na płeć: brakujące kobiety?  
- DEVE_AD(2013)510797 -  
-
DEVE 

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA w sprawie rocznego sprawozdania dotyczącego praw człowieka na świecie za rok 2010 oraz polityki Unii Europejskiej w tym zakresie, w tym wpływu na strategiczną politykę UE w dziedzinie praw człowieka  
- DEVE_AD(2012)478546 -  
-
DEVE 
OPINIA w sprawie sytuacji kobiet w czasie wojny  
- DEVE_AD(2011)472333 -  
-
DEVE 
OPINIA w sprawie przyszłej europejskiej polityki inwestycji międzynarodowych  
- DEVE_AD(2011)456806 -  
-
DEVE 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 143

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie zapalenia wątroby typu B i C  
- P7_DCL(2013)0023 - Wygasła  
Silvia-Adriana ȚICĂU , Daciana Octavia SÂRBU , Cătălin Sorin IVAN , Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU , Corina CREȚU , Marc TARABELLA , Adam GIEREK , Anna ROSBACH , Maria Da Graça CARVALHO , Françoise GROSSETÊTE , Antonyia PARVANOVA  
Data otwarcia : 18-11-2013
Termin : 18-02-2014
Liczba sygnatariuszy : 96 - 18-02-2014
Oświadczenie pisemne w sprawie skutków działań prowadzonych przez przedsiębiorstwa naftowe na środowisko, zdrowie i rozwój w Afryce  
- P7_DCL(2012)0008 - Wygasła  
Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU , Corina CREȚU , Michèle STRIFFLER , Eleni THEOCHAROUS  
Data otwarcia : 12-03-2012
Termin : 14-06-2012
Liczba sygnatariuszy : 107 - 14-06-2012
Oświadczenie pisemne w sprawie warunków życia rodziców wychowujących samotnie dzieci w państwach członkowskich UE w dobie kryzysu gospodarczego  
- P7_DCL(2010)0048 - Wygasła  
Rovana PLUMB , Viorica DĂNCILĂ , Corina CREȚU , Daciana Octavia SÂRBU , Silvia-Adriana ȚICĂU  
Data otwarcia : 14-06-2010
Termin : 14-10-2010
Liczba sygnatariuszy : 71 - 15-10-2010

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe 

Kontakt