Evgeni KIRILOV : Siódma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim - Członek

Partie krajowe 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Coalition for Bulgaria (Bułgaria)

Przewodniczący 

 • 29-05-2013 / 30-06-2014 : Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest

Deputowani 

 • 16-07-2009 / 08-05-2011 : Komisja Rozwoju Regionalnego
 • 16-09-2009 / 28-05-2013 : Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Armenia, UE-Azerbejdżan i UE-Gruzja
 • 09-05-2011 / 18-01-2012 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 29-05-2013 / 30-06-2014 : Konferencja Przewodniczących Delegacji

Zastępstwo 

 • 16-07-2009 / 08-05-2011 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Była Jugosłowiańska Republika Macedonii
 • 05-07-2011 / 18-01-2012 : Komisja Rozwoju Regionalnego
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Rozwoju Regionalnego
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 55

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku wszystkich sprawozdań grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę w komisji przedmiotowo właściwej, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 56 i 57, załącznik VI

OPINIA na temat wdrażania przepisów dotyczących jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej  
- AFET_AD(2012)486143 -  
-
AFET 

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej  
- REGI_AD(2012)492666 -  
-
REGI 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejski Instrument Sąsiedztwa  
- REGI_AD(2012)487921 -  
-
REGI 
OPINIA w sprawie przeglądu europejskiej polityki sąsiedztwa  
- REGI_AD(2011)472053 -  
-
REGI 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 143

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie zniesienia ograniczeń w dziedzinie zatrudnienia dotyczących obywateli nowych państw członkowskich  
- P7_DCL(2010)0023 - Wygasła  
Corina CREȚU , Daciana Octavia SÂRBU , Ioan ENCIU , Evgeni KIRILOV , Iliana IVANOVA  
Data otwarcia : 19-04-2010
Termin : 09-09-2010
Liczba sygnatariuszy : 81 - 09-09-2010

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe