Daniel DALTON
 • Daniel
  DALTON
 • Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy
 • Członek
 • Wielka Brytania Conservative Party
 • Data urodzenia: 31 stycznia 1974, Oxford

Wystąpienie(-a) na posiedzeniu plenarnym

267

Swobodny przepływ danych nieosobowych w Unii Europejskiej (debata)

03-10-2018 P8_CRE-PROV(2018)10-03(17)

Prawa autorskie na jednolitym rynku cyfrowym (debata)

11-09-2018 P8_CRE-PROV(2018)09-11(12)

Adekwatność ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA (debata)

04-07-2018 P8_CRE-REV(2018)07-04(21)

Produkty nawozowe z oznakowaniem CE (debata)

23-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-23(17)

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca

4

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca

16

  REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 952/2013 to prolong the transitional use of means other than the electronic data-processing techniques provided for in the Union Customs Code

IMCO
19-10-2018 A8-0342/2018

SPRAWOZDANIE w sprawie systemów penitencjarnych i warunków panujących w zakładach karnych

LIBE
06-07-2017 A8-0251/2017

SPRAWOZDANIE w sprawie dłuższego cyklu życia produktów: korzyści dla konsumentów i przedsiębiorstw

IMCO
09-06-2017 A8-0214/2017

SPRAWOZDANIE w sprawie platform internetowych i jednolitego rynku cyfrowego

IMCO ITRE
31-05-2017 A8-0204/2017

Opinia(-e) jako sprawozdawca

4

OPINIA W kierunku strategii w zakresie handlu elektronicznego

IMCO
12-10-2017 IMCO_AD(2017)606248

OPINION on saving lives: boosting car safety in the EU

IMCO
28-09-2017 IMCO_AD(2017)606030

OPINIA w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018

IMCO
20-07-2017 IMCO_AD(2017)604889

OPINIA w sprawie mandatu do rozmów trójstronnych dotyczących projektu budżetu na rok 2018

IMCO
09-06-2017 IMCO_AD(2017)602828

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca

25

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oceny technologii medycznych i zmiany dyrektywy 2011/24/UE

IMCO
20-07-2018 IMCO_AD(2018)622139

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2009/33/UE w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego

TRAN
11-07-2018 TRAN_AD(2018)618318

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przywozu dóbr kultury

LIBE
04-07-2018 LIBE_AD(2018)620997

OPINIA w sprawie uruchomienia infrastruktury paliw alternatywnych w Unii Europejskiej: czas na działanie!

IMCO
05-06-2018 IMCO_AD(2018)619168

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie „Agencji UE ds. Cyberbezpieczeństwa” ENISA, uchylenia rozporządzenia (UE) nr 526/2013 oraz certyfikacji cyberbezpieczeństwa w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych („akt ws. cyberbezpieczeństwa”)

LIBE
16-03-2018 LIBE_AD(2018)615394

OPINION on a European Strategy on Cooperative Intelligent Transport Systems

IMCO
05-12-2017 IMCO_AD(2017)609467

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym

LIBE
22-11-2017 LIBE_AD(2017)604830

OPINIA W kierunku strategii w zakresie handlu elektronicznego

LIBE
24-10-2017 LIBE_AD(2017)609526

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie poszanowania życia prywatnego oraz ochrony danych osobowych w łączności elektronicznej i uchylającego dyrektywę 2002/58/WE (rozporządzenie w sprawie prywatności i łączności elektronicznej)

IMCO
06-10-2017 IMCO_AD(2017)604857

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej Europejski kodeks łączności elektronicznej

IMCO
08-09-2017 IMCO_AD(2017)602838

Instytucjonalne projekty rezolucji

14

  Motion for a resolution on support for the thalidomide survivors

12-12-2016 B8-1341/2016

Projekt rezolucji w sprawie języków migowych i zawodowych tłumaczy języka migowego

16-11-2016 B8-1230/2016

Projekt rezolucji w sprawie transatlantyckich przepływów danych

23-05-2016 B8-0643/2016

Wspólny projekt rezolucji w sprawie nowej strategii w zakresie dobrostanu zwierząt na lata 2016–2020

25-11-2015 RC-B8-1278/2015

Projekt rezolucji w sprawie strategii w zakresie dobrostanu zwierząt

24-11-2015 B8-1283/2015

Projekt rezolucji w sprawie pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym

21-10-2015 B8-1077/2015

Projekt rezolucji w sprawie migracji i uchodźców w Europie

07-09-2015 B8-0833/2015

Wspólny projekt rezolucji w sprawie niedawno ujawnionych przypadków poważnej korupcji w FIFA

09-06-2015 RC-B8-0548/2015

Oświadczenie(-a) pisemne

2

Oświadczenie pisemne w sprawie wsparcia dla promowania toalet przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych w UE

27-04-2016 P8_DCL(2016)0044 Wygasła

szczegóły

Daniel DALTON , Lucy ANDERSON , Mairead McGUINNESS , Marian HARKIN , Julia REDA , Anthea McINTYRE , Helga STEVENS , Anneleen VAN BOSSUYT , Olga SEHNALOVÁ , Antanas GUOGA , Brando BENIFEI

Data otwarcia : 27-04-2016
Termin : 27-07-2016
Liczba sygnatariuszy : 124 - 28-07-2016

Oświadczenie pisemne w sprawie bezpieczeństwa lotniczego i niebezpiecznych lotów lotnictwa wojskowego

05-10-2015 P8_DCL(2015)0052 Wygasła

szczegóły

Urmas PAET , Kaja KALLAS , Petras AUŠTREVIČIUS , Cecilia WIKSTRÖM , Heidi HAUTALA , Marju LAURISTIN , Tunne KELAM , Indrek TARAND , Artis PABRIKS , Anna Elżbieta FOTYGA , Ilhan KYUCHYUK , Filiz HYUSMENOVA , Jozo RADOŠ , Pavel TELIČKA , Svetoslav Hristov MALINOV , Gabrielius LANDSBERGIS , Bronis ROPĖ , Norica NICOLAI , Inese VAIDERE , Pál CSÁKY , Tibor SZANYI , Kosma ZŁOTOWSKI , Jussi HALLA-AHO , Milan ZVER , Marian-Jean MARINESCU , Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI , Henna VIRKKUNEN , Ian DUNCAN , Patricija ŠULIN , Ivan JAKOVČIĆ , Benedek JÁVOR , Dubravka ŠUICA , Jeppe KOFOD , Hilde VAUTMANS , Ivan ŠTEFANEC , Beata GOSIEWSKA , Mircea DIACONU , Daniel DALTON , Daniel BUDA , Krišjānis KARIŅŠ , Sandra KALNIETE , Pavel SVOBODA

Data otwarcia : 05-10-2015
Termin : 05-01-2016
Liczba sygnatariuszy : 106 - 06-01-2016

Pytania pisemne

65

  Advertising ban in the Czech Republic

10-07-2018 E-003767/2018 Komisja

  Minimum durability of cosmetic products and associated labelling

18-05-2018 E-002682/2018 Komisja

  Public procurement for the Gronda di Genova bypass project

18-04-2018 E-002189/2018 Komisja

  Restriction on right-hand drive cars in Albania

05-02-2018 P-000654/2018 Komisja

  Impact of possible Catalan independence on EU citizens' rights

18-10-2017 E-006540/2017 Komisja

  Currency sales

18-10-2017 E-006539/2017 Komisja

  Airport delays

04-08-2017 E-005174/2017 Komisja

  Thalidomide resolution response

20-06-2017 P-004078/2017 Komisja

  ZTL restricted traffic zones in Italy

27-02-2017 E-001271/2017 Komisja

Pytania ustne

5

Neutralność systemów rezerwacji lotniczych (GDS) i ograniczenie dostępu do informacji o lotach

27-09-2017 O-000075/2017 Komisja

Odpowiedzi Komisji na pytania wymagające odpowiedzi na piśmie

10-01-2017 O-000003/2017 Komisja

Niemiecka ustawa o płacy minimalnej

24-05-2016 O-000081/2016 Komisja

Odpowiedzi Komisji na pytania wymagające odpowiedzi na piśmie

05-05-2015 O-000046/2015 Komisja

Systemy innowacji w rolnictwie UE

30-04-2015 O-000045/2015 Komisja

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

6

 

Sprzeciw wobec rozporządzenia delegowanego Komisji zmieniającego rozporządzenie delegowane (UE) 2017/118 ustanawiające środki ochronne rybołówstwa w celu ochrony środowiska morskiego w Morzu Północnym (B8-0299/2018)

14-06-2018

(On behalf of the UK Conservative Delegation in the European Parliament) On 28 February 2017, Belgium, along with the UK, the Netherlands, France, Germany and Denmark submitted a joint recommendation to the Commission on fisheries management measures to improve the condition of the seabed by reducing the use of fishing gear that has contact with the seabed. The delegated act permits the testing of ‘alternative seabed- impacting fishing gear with specific authorisation’. Belgium initiated this joint recommendation to achieve good environmental status under the marine strategy framework directive. The Belgian Government has made it clear that no pulse technology will be used or tested in the four zones that this delegated act is to apply to. The Conservative Delegation therefore, see no good reason to oppose this delegated act. The Conservative Delegation fully supports the aims and objectives of the Belgian Government and the relevant North Sea Member States, including the UK, in improving the integrity of the seabed.

 

Promowanie stosowania energii ze źródeł odnawialnych (A8-0392/2017 - José Blanco López)

17-01-2018

Explanation of vote by the UK Conservative Delegation in the ECR Group:
The UK delegation shares with the rapporteur the ambition to build a cleaner, more sustainable Europe, however we are not able support this package due to some of the measures included in it.
We recognise the benefits that renewable energy brings to our economies and our societies, but do not think that arbitrary, unrealistic targets imposed at EU level are the way to bring that about.
We feel that the renewable energy targets risk derailing Member States from finding their own cost-effective ways of meeting their climate targets, and impose costs on consumers.
Furthermore, we think the various sub-targets are overly complex, carry high administrative burdens, and do not give investors certainty.
We are supportive of the long-term goal of a decarbonised Europe, but we think the way to achieve this is by letting Member States discover their own most cost-effective way to do so.
Finally, we could not support an arbitrary ban on palm oil, which will have an inflationary effect on food prices and cause significant economic damage to developing countries.
For these reasons, though supportive of renewables and other actions in this package, we abstained.

 

Stan zaawansowania negocjacji ze Zjednoczonym Królestwem (B8-0676/2017, B8-0677/2017)

13-12-2017

The Brexit negotiations are at a crucial stage and the UK Conservative Delegation in the ECR Group is heartened by the excellent progress made in recent weeks through the hard work and goodwill of both sides. The joint report agreed by the EU and the UK Government last week was a major step forward and should provide the basis for discussion of our future relationship. In this spirit, we welcome Parliament’s recommendation that the European Council agrees to open the second phase of talks. We also note Parliament’s wish that the UK and the EU maintain ‘as close a relationship as possible’ following Brexit. However, the motion for resolution goes further and attempts to tie the hands of the EU’s Brexit negotiators by, for instance, dictating arrangements for the transitional period. This is not Parliament’s role at this stage of the process. We need to enter the next round of talks in a spirit of cooperation, not confrontation, and be open to innovative thinking if we are to secure an outcome that enables both sides to prosper. For this reason we supported the recommendation that talks move forward, but abstained on the resolution.

 

Stan zaawansowania negocjacji ze Zjednoczonym Królestwem (B8-0538/2017, B8-0539/2017)

03-10-2017

. – British Conservatives believe that both the EU and the UK have a duty to ensure that an agreement on citizens’ rights is found as soon as possible, based on the principles of equality, fairness and reciprocity.
However, whilst the European Parliament has the right to express its opinion and will vote on the final deal, it must be made clear that it is not the role of the European Parliament to set red lines and undermine the negotiating positions of the EU 27 and the UK Government.
Conservatives wish to make it clear that they fully support the mandate pursued by the UK Prime Minister and look forward to a constructive, prosperous and cooperative future relation with the EU once the UK has exited.

 

Wieloletnie ramy prac dla Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na lata 2018–2022 (A8-0177/2017 - Angelika Mlinar)

01-06-2017

. – Whereas the UK delegation of the ECR Group fully supports fundamental rights, equality and the fight against discrimination for all; however, the UK delegation of the ECR Group does not believe extending the scope of EU agencies is the most effective way of achieving this with respect to fundamental rights.
The report also calls on the Commission and Council to include police cooperation and judicial cooperation in criminal matters (i.e. ‘ex-third pillar’ matters) in its draft Decision. The UK opts out of a large number of these matters and the UK delegation of the ECR Group believes these matters, with respect to fundamental rights, are most effectively dealt with at Member State level.
Therefore, the UK delegation of the ECR Group could not vote in favour of this report.

 

Wieloletnie ramy dla Agencji Praw Podstawowych UE na lata 2018–2022 (B8-0384/2017)

01-06-2017

Whereas the UK delegation of the ECR Group fully supports fundamental rights, equality and the fight against discrimination for all; however, the UK delegation of the ECR Group does not believe extending the scope of EU agencies is the most effective way of achieving this with respect to fundamental rights.
The report also calls on the Commission and Council to include police cooperation and judicial cooperation in criminal matters (i.e. ‘ex-third pillar’ matters) in its draft Decision. The UK opts out of a large number of these matters and the UK delegation of the ECR Group believes these matters, with respect to fundamental rights, are most effectively dealt with at Member State level.
Therefore, the UK delegation of the ECR Group could not vote in favour of this report.

Lista kontaktów

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  05M075
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T11032
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Adres pocztowy

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 05M075
  1047 Brussels