Glenis WILLMOTT : Ósma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

  • 01-07-2014 / 02-10-2017 : Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim - Członkini

Partie krajowe 

  • 01-07-2014 / 02-10-2017 : Labour Party (Wielka Brytania)

Wiceprzewodnicząca 

  • 13-10-2014 / 12-02-2017 : Delegacja do spraw stosunków z Kanadą

Deputowani 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
  • 14-07-2014 / 12-10-2014 : Delegacja do spraw stosunków z Kanadą
  • 19-01-2017 / 02-10-2017 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
  • 13-02-2017 / 02-10-2017 : Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi

Zastępstwo 

  • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
  • 17-09-2014 / 02-10-2017 : Delegacja do spraw stosunków ze Szwajcarią i Norwegią, do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Islandia oraz do wspólnej komisji parlamentarnej Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)
  • 19-01-2017 / 02-10-2017 : Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

Główne działania parlamentarne 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Projekt(-y) rezolucji 
Projekty rezolucji poświęcone aktualnym zagadnieniom są składane na wniosek komisji, grupy politycznej lub co najmniej 5 proc. posłów i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 123, 128, 130b i 135

Pytania ustne 
Pytania wymagające odpowiedzi ustnej i debaty, skierowane do Komisji Europejskiej, Rady lub wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii, mogą być składane przez komisje, grupy polityczne lub co najmniej 5% posłów do Parlamentu Europejskiego. Art. 128 Regulaminu

Inne działania parlamentarne 

Pytania pisemne 
Posłowie mają prawo przedłożyć określoną liczbę pytań wymagających odpowiedzi na piśmie, skierowanych do przewodniczącego Rady Europejskiej, Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii. Art. 130 Regulaminu, załącznik II

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie dostępu do zatrudnienia osób cierpiących na zaburzenia neurologiczne oraz przewlekły ból  
- P8_DCL(2016)0112 - Wygasła  
Marian HARKIN , Jeroen LENAERS , Daciana Octavia SÂRBU , Jean LAMBERT , Ivo VAJGL , Dame Glenis WILLMOTT , Biljana BORZAN , Jana ŽITŇANSKÁ , José BLANCO LÓPEZ , Eva KAILI , Jutta STEINRUCK , Elena GENTILE , Heinz K. BECKER , Brian HAYES , Roberta METSOLA , Miroslav MIKOLÁŠIK , Sirpa PIETIKÄINEN , Sofia RIBEIRO , Bogdan Brunon WENTA , Cristian-Silviu BUŞOI , Karin KADENBACH , Merja KYLLÖNEN  
Data otwarcia : 24-10-2016
Termin : 24-01-2017
Liczba sygnatariuszy : 179 - 25-01-2017
Oświadczenie pisemne w sprawie cukrzycy  
- P8_DCL(2016)0008 - Zamknięta z podpisami większości posłów  
Nicola CAPUTO , Therese COMODINI CACHIA , Christel SCHALDEMOSE , Sirpa PIETIKÄINEN , Dame Glenis WILLMOTT , Marc TARABELLA , Simona BONAFÈ , Daciana Octavia SÂRBU , Bogdan Brunon WENTA , Nicola DANTI , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Marisa MATIAS , Marlene MIZZI , Elena GENTILE , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Enrico GASBARRA , Tibor SZANYI , Renato SORU , Luigi MORGANO , Theodoros ZAGORAKIS , Damiano ZOFFOLI , Ricardo SERRÃO SANTOS , Renata BRIANO , Carlos ZORRINHO , Isabella DE MONTE , Silvia COSTA , Brando BENIFEI  
Data otwarcia : 01-02-2016
Termin : 01-05-2016
Przyjęto : 02-05-2016
Liczba sygnatariuszy : 405 - 02-05-2016
Oświadczenie pisemne w sprawie dostępu do aparatów słuchowych  
- P8_DCL(2015)0069 - Wygasła  
Renate SOMMER , Peter LIESE , Ádám KÓSA , Françoise GROSSETÊTE , Giovanni LA VIA , Dame Glenis WILLMOTT , Pavel POC , James NICHOLSON , Stefan ECK , Gesine MEISSNER  
Data otwarcia : 02-12-2015
Termin : 02-03-2016
Liczba sygnatariuszy : 87 - 03-03-2016

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe 

Oświadczenia o udziale posłów w wydarzeniach organizowanych przez strony trzecie