Antonio DE BLASIO : Szósta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 31-07-2006 / 13-07-2009 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów - Członek

Partie krajowe 

 • 31-07-2006 / 13-07-2009 : Fidesz-Magyar Polgári Szövetség (Węgry)

Deputowani 

 • 04-09-2006 / 14-01-2007 : Komisja Rozwoju Regionalnego
 • 04-09-2006 / 13-07-2009 : Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Ukraina
 • 07-09-2006 / 14-01-2007 : Komisja Kontroli Budżetowej
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Kontroli Budżetowej
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Rozwoju Regionalnego
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Kontroli Budżetowej
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Rozwoju Regionalnego

Zastępstwo 

 • 31-08-2006 / 14-01-2007 : Komisja Budżetowa
 • 31-08-2006 / 13-07-2009 : Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Rosja
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Budżetowa
 • 31-01-2007 / 20-03-2007 : Komisja Budżetowa
 • 13-02-2007 / 13-07-2009 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

all-activities 

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 53 i 54, załącznik V

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie starań podejmowanych przez państwa członkowskie zmierzających do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w celu realizacji do 2020 r. zobowiązań Wspólnoty dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych  
- REGI_AD(2008)406010 -  
-
REGI 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie opłat lotniskowych  
- REGI_AD(2007)390357 -  
-
REGI 

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Lista obecności 
Niniejsza lista obecności jest fragmentem protokołów posiedzeń plenarnych szóstej kadencji parlamentarnej. Znajdujące się tam informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i obejmują okres sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Są to dane surowe i nie obejmują korekt z tytułu uzasadnionej nieobecności spowodowanej chorobą, urlopem macierzyńskim/ojcowskim, autoryzowaną działalnością delegacji parlamentarnych itp.