Adina-Ioana VĂLEAN : Szósta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 26-10-2006 / 31-12-2006 : Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy - Obserwatorka
 • 01-01-2007 / 19-07-2007 : Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy - Członkini
 • 20-07-2007 / 09-12-2007 : Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy - Wiceprzewodnicząca
 • 10-12-2007 / 13-07-2009 : Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy - Wiceprzewodnicząca

Partie krajowe 

 • 26-10-2006 / 31-12-2006 : Partidul Naţional Liberal (Rumunia)
 • 01-01-2007 / 09-12-2007 : Partidul Naţional Liberal (Rumunia)
 • 10-12-2007 / 13-07-2009 : Partidul Naţional Liberal (Rumunia)

Deputowani 

 • 18-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
 • 31-01-2007 / 09-12-2007 : Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
 • 15-03-2007 / 09-12-2007 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Maghrebu i Unią Maghrebu Arabskiego (w tym z Libią)
 • 10-12-2007 / 11-12-2007 : Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
 • 10-12-2007 / 12-12-2007 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Maghrebu i Unią Maghrebu Arabskiego (w tym z Libią)
 • 12-12-2007 / 04-02-2009 : Komisja tymczasowa do spraw zmian klimatycznych
 • 12-12-2007 / 13-07-2009 : Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
 • 13-12-2007 / 13-07-2009 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Europy Południowo-Wschodniej

Zastępstwo 

 • 31-01-2007 / 09-12-2007 : Komisja Gospodarcza i Monetarna
 • 20-06-2007 / 09-12-2007 : Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi
 • 10-12-2007 / 10-12-2007 : Komisja Gospodarcza i Monetarna
 • 10-12-2007 / 12-12-2007 : Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi
 • 12-12-2007 / 13-07-2009 : Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

all-activities 

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 55

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 56 i 57, załącznik VI

OPINIA w sprawie stworzenia światowego sojuszu na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym pomiędzy Unią Europejską a ubogimi krajami rozwijającymi się, najbardziej narażonymi na skutki zmian klimatycznych  
- ITRE_AD(2008)407825 -  
-
ITRE 
OPINIA w sprawie wzmocnienia Europejskiej Polityki Sąsiedztwa  
- LIBE_AD(2007)392280 -  
-
LIBE 

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie zakazu stosowania technologii wykorzystujących cyjanek w przemyśle wydobywczym  
- P6_DCL(2007)0085 - Wygasła  
Horia-Victor TOMA , Daciana Octavia SÂRBU , Adina-Ioana VĂLEAN , Tiberiu BĂRBULEȚIU  
Data otwarcia : 24-09-2007
Termin : 24-12-2007
Liczba sygnatariuszy : 79 - 03-01-2008

Lista obecności 
Niniejsza lista obecności jest fragmentem protokołów posiedzeń plenarnych szóstej kadencji parlamentarnej. Znajdujące się tam informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i obejmują okres sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Są to dane surowe i nie obejmują korekt z tytułu uzasadnionej nieobecności spowodowanej chorobą, urlopem macierzyńskim/ojcowskim, autoryzowaną działalnością delegacji parlamentarnych itp.

Kontakt