Adina-Ioana VĂLEAN : Siódma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 14-07-2009 / 26-01-2012 : Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy - Wiceprzewodnicząca
 • 27-01-2012 / 30-06-2014 : Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy - Wiceprzewodnicząca

Partie krajowe 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partidul Naţional Liberal (Rumunia)

Deputowani 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Petycji
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Ukraina
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Petycji

Zastępstwo 

 • 16-07-2009 / 29-11-2011 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi
 • 30-11-2011 / 18-01-2012 : Komisja Budżetowa
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Budżetowa

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 55

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku wszystkich sprawozdań grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę w komisji przedmiotowo właściwej, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 56 i 57, załącznik VI

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wymagań dotyczących homologacji typu na potrzeby wdrożenia systemu pokładowego eCall oraz zmieniającego dyrektywę 2007/46/WE  
- ITRE_AD(2014)522901 -  
-
ITRE 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wdrożenia interoperacyjnej usługi eCall w całej UE  
- ITRE_AD(2013)519838 -  
-
ITRE 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego na lata 2014-2020 program „Prawa i obywatelstwo”  
- PETI_AD(2012)487768 -  
-
PETI 

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA w sprawie europejskiej bazy technologiczno-przemysłowej sektora obronnego  
- ITRE_AD(2013)516798 -  
-
ITRE 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2011/92/UE w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne  
- PETI_AD(2013)507937 -  
-
PETI 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  
- ITRE_AD(2013)496562 -  
-
ITRE 

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie zarządzania populacją psów w Unii Europejskiej  
- P7_DCL(2011)0026 - Przyjęta  
Daciana Octavia SÂRBU , Elisabeth JEGGLE , Raül ROMEVA i RUEDA , Adina-Ioana VĂLEAN , Janusz WOJCIECHOWSKI  
Data otwarcia : 06-06-2011
Termin : 13-10-2011
Przyjęto : 13-10-2011
Tekst przyjęty (z listą sygnatariuszy) : P7_TA(2011)0444
Liczba sygnatariuszy : 400 - 13-10-2011

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe 

Kontakt