Adina-Ioana VĂLEAN : Ósma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) - Członkini

Partie krajowe 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Partidul Naţional Liberal (Rumunia)

Przewodnicząca 

 • 23-01-2017 / 01-07-2019 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

Wiceprzewodnicząca 

 • 01-07-2014 / 17-01-2017 : Parlament Europejski

Deputowani 

 • 01-07-2014 / 16-01-2017 : Prezydium
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi
 • 19-01-2017 / 22-01-2017 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
 • 23-01-2017 / 01-07-2019 : Konferencja Przewodniczących Komisji

Zastępstwo 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Komisja Handlu Międzynarodowego
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacja do spraw stosunków ze Szwajcarią i Norwegią, do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Islandia oraz do wspólnej komisji parlamentarnej Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)
 • 19-01-2017 / 31-01-2017 : Komisja Handlu Międzynarodowego

Główne działania parlamentarne 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 55

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 56 i 57, załącznik VI

OPINIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) za rok budżetowy 2017  
- ENVI_AD(2019)627683 -  
-
ENVI 
OPINIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) za rok budżetowy 2017  
- ENVI_AD(2019)627699 -  
-
ENVI 
OPINIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) za rok budżetowy 2017  
- ENVI_AD(2019)627702 -  
-
ENVI 

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA w sprawie wdrożenia dyrektywy 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym  
- ITRE_AD(2015)549303 -  
-
ITRE 

Projekt(-y) rezolucji 
Projekty rezolucji poświęcone aktualnym zagadnieniom są składane na wniosek komisji, grupy politycznej lub co najmniej 5 proc. posłów i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 132, 136, 139 i 144

Pytania ustne 
Pytania wymagające odpowiedzi ustnej i debaty, skierowane do Komisji Europejskiej, Rady lub wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii, mogą być składane przez komisje, grupy polityczne lub co najmniej 5% posłów do Parlamentu Europejskiego. Art. 136 Regulaminu

Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych 
Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych wymagające odpowiedzi pisemnej i debaty, skierowane do Komisji Europejskiej, Rady lub wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii, mogą być składane przez komisje, grupy polityczne lub co najmniej 5% posłów do Parlamentu Europejskiego. Art. 139 Regulaminu, załącznik III

Inne działania parlamentarne 

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Posłowie mogą przedkładać pisemne wyjaśnienie na temat stanowiska zajętego w głosowaniu na posiedzeniu plenarnym. Art. 194 Regulaminu

Ograniczenie stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (A8-0205/2017 - Adina-Ioana Vălean) EN  
 

Today, Parliament has adopted the recast of the RoHS Directive, which lays down rules on the restriction of the use of hazardous substances in electrical and electronic equipment. It protects human health and the environment, and supports the environmentally sound recovery and disposal of waste.
The purpose of our action was to address a number of urgent problems identified in the current directive and linked to its scope, which would have arisen after 22 July 2019. The deal provides, in particular, that secondary market operations for electrical and electronic equipment that were newly covered by RoHS – as well as the use of spare parts for such equipment – will now still be possible after 22 July 2019. Furthermore, I have fought and managed to increase legislative certainty by introducing an official timeline for the Commission, according to which it will adopt decisions on exemptions from the substance restrictions.
As a rapporteur, I am happy to have reached an important agreement in only six months, between January and June 2017. Quick action was particularly needed in order to encourage the refurbishment and recycling of electric and electronic equipment and therefore to contribute to the promotion of a circular economy.

Pytania pisemne 
Posłowie mają prawo przedłożyć określoną liczbę pytań wymagających odpowiedzi na piśmie, skierowanych do przewodniczącego Rady Europejskiej, Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii. Art. 138 Regulaminu, załącznik III

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe 

Kontakt