Bilyana Ilieva RAEVA : Szósta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

  • 06-06-2007 / 19-07-2007 : Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy - Członkini
  • 20-07-2007 / 13-07-2009 : Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy - Członkini prezydium

Partie krajowe 

  • 06-06-2007 / 13-07-2009 : National Movement Simeon II (Bułgaria)

Przewodnicząca 

  • 05-09-2007 / 13-07-2009 : Delegacja do spraw stosunków ze Szwajcarią, Islandią i Norwegią i do wspólnej komisji parlamentarnej Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)

Deputowani 

  • 18-06-2007 / 13-07-2009 : Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
  • 21-06-2007 / 04-09-2007 : Delegacja do spraw stosunków ze Szwajcarią, Islandią i Norwegią i do wspólnej komisji parlamentarnej Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)
  • 05-09-2007 / 13-07-2009 : Konferencja Przewodniczących Delegacji

Zastępstwo 

  • 15-06-2007 / 13-07-2009 : Komisja Gospodarcza i Monetarna

all-activities 

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 56 i 57, załącznik VI

OPINIA „Rozwój kariery i zwiększona mobilność: europejskie partnerstwo na rzecz naukowców”  
- EMPL_AD(2008)414182 -  
-
EMPL 
OPINIA w sprawie specjalnego sprawozdania Europejskiego Trybunału Obrachunkowego nr 8/2007 dotyczącego współpracy administracyjnej w dziedzinie podatku VAT  
- ECON_AD(2008)411931 -  
-
ECON 
OPINIA w sprawie demograficznej przyszłości Europy  
- ECON_AD(2007)394184 -  
-
ECON 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 143

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie wspólnej polityki europejskiej dotyczącej opieki nad dziećmi znajdującymi się w niekorzystnej sytuacji oraz ich wychowania  
- P6_DCL(2008)0014 - Wygasła  
Filiz HYUSMENOVA , Metin KAZAK , Vladko Todorov PANAYOTOV , Bilyana Ilieva RAEVA , Iliana IOTOVA  
Data otwarcia : 18-02-2008
Termin : 22-05-2008
Liczba sygnatariuszy : 110 - 22-05-2008

Lista obecności 
Niniejsza lista obecności jest fragmentem protokołów posiedzeń plenarnych szóstej kadencji parlamentarnej. Znajdujące się tam informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i obejmują okres sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Są to dane surowe i nie obejmują korekt z tytułu uzasadnionej nieobecności spowodowanej chorobą, urlopem macierzyńskim/ojcowskim, autoryzowaną działalnością delegacji parlamentarnych itp.