Iliana IOTOVA : Ósma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

  • 01-07-2014 / 16-01-2017 : Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim - Członkini

Partie krajowe 

  • 01-07-2014 / 16-01-2017 : Bulgarian Socialist Party (Bułgaria)

Wiceprzewodnicząca 

  • 07-07-2014 / 16-01-2017 : Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
  • 13-10-2014 / 16-01-2017 : Delegacja do Parlamentarnego Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia UE-Czarnogóra

Deputowani 

  • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
  • 14-07-2014 / 12-10-2014 : Delegacja do Parlamentarnego Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia UE-Czarnogóra
  • 14-07-2014 / 16-01-2017 : Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza

Zastępstwo 

  • 08-07-2014 / 16-01-2017 : Komisja Rozwoju Regionalnego
  • 08-07-2014 / 16-01-2017 : Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia
  • 10-10-2014 / 16-01-2017 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Maghrebu i Unią Maghrebu Arabskiego

Główne działania parlamentarne 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku wszystkich sprawozdań grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę w komisji przedmiotowo właściwej, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 205a

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 205a

OPINIA w sprawie sytuacji w zakresie praw podstawowych w Unii Europejskiej w 2015 r.  
- FEMM_AD(2016)585437 -  
-
FEMM 
OPINIA w sprawie sposobu, w jaki WPR może usprawnić tworzenie miejsc pracy na obszarach wiejskich  
- FEMM_AD(2016)582229 -  
-
FEMM 
OPINIA w sprawie działalności, oddziaływania i wartości dodanej Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w latach 2007–2014  
- REGI_AD(2016)572895 -  
-
REGI 

Projekt(-y) rezolucji 
Projekty rezolucji poświęcone aktualnym zagadnieniom są składane na wniosek komisji, grupy politycznej lub co najmniej 5 proc. posłów i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 123, 128, 130b i 135

Pytania ustne 
Pytania wymagające odpowiedzi ustnej i debaty, skierowane do Komisji Europejskiej, Rady lub wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii, mogą być składane przez komisje, grupy polityczne lub co najmniej 5% posłów do Parlamentu Europejskiego. Art. 128 Regulaminu

Inne działania parlamentarne 

Pytania pisemne 
Posłowie mają prawo przedłożyć określoną liczbę pytań wymagających odpowiedzi na piśmie, skierowanych do przewodniczącego Rady Europejskiej, Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii. Art. 130 Regulaminu, załącznik II

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie prawa pracowników do swobodnego przemieszczania się w Europie  
- P8_DCL(2015)0036 - Wygasła  
Maria GRAPINI , Viorica DĂNCILĂ , Silvia COSTA , Miriam DALLI , Monika BEŇOVÁ , Marlene MIZZI , Olga SEHNALOVÁ , Miltiadis KYRKOS , Evelyne GEBHARDT , Theresa GRIFFIN , Daniel BUDA , Ramona Nicole MĂNESCU , Renate WEBER , Norica NICOLAI , Iliana IOTOVA  
Data otwarcia : 07-09-2015
Termin : 07-12-2015
Liczba sygnatariuszy : 135 - 08-12-2015

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe