Metin KAZAK : Siódma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy - Członek

Partie krajowe 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Movement for Rights and Freedoms (Bułgaria)

Wiceprzewodniczący 

 • 20-07-2009 / 18-01-2012 : Podkomisja Praw Człowieka
 • 25-01-2012 / 30-06-2014 : Podkomisja Praw Człowieka

Deputowani 

 • 16-07-2009 / 19-07-2009 : Podkomisja Praw Człowieka
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Handlu Międzynarodowego
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Turcja
 • 19-01-2012 / 24-01-2012 : Podkomisja Praw Człowieka
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Handlu Międzynarodowego

Zastępstwo 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Półwyspu Arabskiego
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Spraw Zagranicznych

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 53 i 54, załącznik V

OPINIA w sprawie planu działania na rzecz konkurencyjnego i zrównoważonego przemysłu hutniczego w Europie  
- INTA_AD(2013)521775 -  
-
INTA 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w sprawie produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów  
- INTA_AD(2013)510734 -  
-
INTA 
OPINIA w sprawie strategii UE dla Morza Czarnego  
- INTA_AD(2010)448814 -  
-
INTA 

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 205a

OPINIA w sprawie sytuacji bieżącej i przyszłych perspektyw europejskiego sektora rybołówstwa w kontekście umowy o wolnym handlu pomiędzy UE a Tajlandią  
- INTA_AD(2013)521662 -  
-
INTA 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską o współpracy w zakresie stosowania prawa konkurencji  
- INTA_AD(2013)521671 -  
-
INTA 
OPINIA w sprawie budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014 – wszystkie sekcje  
- INTA_AD(2013)514779 -  
-
INTA 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe