Costas BOTOPOULOS : Szósta kadencja Parlamentu 

Członek 

  • 01-10-2007 / 13-07-2009 : Grupa Socjalistyczna w Parlamencie Europejskim - Członek

Członek 

  • 01-10-2007 / 13-07-2009 : Panellinio Socialistiko Kinima (Grecja)

Członek 

  • 10-10-2007 / 13-07-2009 : Komisja Budżetowa
  • 10-10-2007 / 13-07-2009 : Komisja Kontroli Budżetowej
  • 25-10-2007 / 13-07-2009 : Delegacja do Eurośródziemnomorskiego Zgromadzenia Parlamentarnego

Zastępstwo 

  • 10-10-2007 / 13-07-2009 : Komisja Prawna
  • 10-10-2007 / 13-07-2009 : Komisja Spraw Konstytucyjnych
  • 25-10-2007 / 13-07-2009 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Maghrebu i Unią Maghrebu Arabskiego (w tym z Libią)

all-activities 

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 53 i 54, załącznik V

OPINIA w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok finansowy 2009  
- AFCO_AD(2008)409430 -  
-
AFCO 
OPINIA w sprawie Traktatu zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej oraz Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską  
- BUDG_AD(2008)398706 -  
-
BUDG 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

null w sprawie ogłoszenia europejskiego roku turystyki enologicznej  
- P6_DCL(2009)0037 - LAPSED  
Monica GIUNTINI , Vincenzo LAVARRA , Costas BOTOPOULOS , Jamila MADEIRA , Jean-Paul DENANOT  

Lista obecności 
This attendance record is an extract from the Minutes of plenary sittings of the 6th parliamentary term. The information therein is supplied for information purposes only and covers the Member's term of office in the European Parliament. It is raw data and does not include corrections for justified absence because of illness, maternal/paternal leave, authorised parliamentary delegation business etc.