Maria Eleni KOPPA : Siódma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim - Członkini

Partie krajowe 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Panhellenic Socialist Movement (Grecja)

Wiceprzewodnicząca 

 • 17-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Turcja

Deputowani 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony
 • 16-09-2009 / 16-09-2009 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Turcja
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony
 • 29-03-2012 / 30-06-2014 : Delegacja do spraw stosunków z Palestyńską Radą Legislacyjną

Zastępstwo 

 • 16-07-2009 / 17-01-2010 : Komisja Transportu i Turystyki
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Podkomisja Praw Człowieka
 • 16-09-2009 / 26-03-2012 : Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Rosja
 • 18-01-2010 / 18-01-2012 : Komisja Handlu Międzynarodowego
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Handlu Międzynarodowego
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Podkomisja Praw Człowieka

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 53 i 54, załącznik V

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków dostępu do usługi publicznej o regulowanym dostępie oferowanej przez globalny system nawigacji satelitarnej utworzony w ramach programu Galileo  
- AFET_AD(2011)456623 -  
-
AFET 
OPINIA w sprawie śródokresowego przeglądu europejskich programów nawigacji satelitarnej: ocena wdrożenia, przyszłe wyzwania i perspektywy finansowe  
- AFET_AD(2010)440114 -  
-
AFET 

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 205a

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego, w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, instrument wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz  
- AFET_AD(2012)489432 -  
-
AFET 
OPINIA dotycząca wniosku w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Instrument na rzecz Stabilności  
- INTA_AD(2012)487793 -  
-
INTA 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady określającego wspólne zasady i procedury wdrażania unijnych instrumentów na rzecz działań zewnętrznych  
- INTA_AD(2012)489414 -  
-
INTA 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe