Vicente Miguel GARCÉS RAMÓN : Siódma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

  • 01-12-2011 / 30-06-2014 : Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim - Członek

Partie krajowe 

  • 01-12-2011 / 30-06-2014 : Partido Socialista Obrero Español (Hiszpania)

Deputowani 

  • 14-12-2011 / 18-01-2012 : Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
  • 14-12-2011 / 30-06-2014 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Półwyspu Arabskiego
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

Zastępstwo 

  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Petycji

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 53 i 54, załącznik V

OPINIA w sprawie stosowania dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych  
- IMCO_AD(2013)500516 -  
-
IMCO 

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 205a

OPINIA w sprawie budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014 – wszystkie sekcje  
- IMCO_AD(2013)513161 -  
-
IMCO 
OPINIA w sprawie budżetu ogólnego na 2013 r. – wszystkie sekcje  
- IMCO_AD(2012)491367 -  
-
IMCO 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejski Instrument Sąsiedztwa  
- ITRE_AD(2012)483709 -  
-
ITRE 

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe