MARIAN ZLOTEA : Szósta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

  • 10-12-2007 / 16-02-2009 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów - Członek

Partie krajowe 

  • 10-12-2007 / 07-04-2008 : Partidul Democrat (Rumunia)
  • 08-04-2008 / 16-02-2009 : Partidul Democrat-Liberal (Rumunia)

Wiceprzewodniczący 

  • 16-07-2008 / 16-02-2009 : Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony

Deputowani 

  • 13-12-2007 / 16-02-2009 : Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
  • 14-01-2008 / 15-07-2008 : Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony
  • 18-02-2008 / 16-02-2009 : Delegacja do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową

Zastępstwo 

  • 12-12-2007 / 16-02-2009 : Podkomisja Praw Człowieka
  • 18-12-2007 / 16-02-2009 : Delegacja do spraw stosunków z Izraelem

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 53 i 54, załącznik V

OPINIA w sprawie handlu międzynarodowego oraz Internetu  
- IMCO_AD(2008)414964 -  
-
IMCO 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy 2002/21/WE w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej, 2002/19/WE w sprawie dostępu do sieci łączności elektronicznej oraz wzajemnych połączeń i 2002/20/WE w sprawie zezwoleń na udostępnienie sieci i usług łączności elektronicznej  
- IMCO_AD(2008)404724 -  
-
IMCO 

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie kasacji wyroków w sprawach politycznych wydanych w okresie panowania reżimów komunistycznych w Europie  
- P6_DCL(2008)0077 - Wygasła  
MARIAN ZLOTEA , Rareș-Lucian NICULESCU , Flaviu Călin RUS  
Data otwarcia : 22-09-2008
Termin : 15-01-2009
Liczba sygnatariuszy : 49 - 16-01-2009
Oświadczenie pisemne w sprawie sytuacji dzieci dotkniętych otyłością  
- P6_DCL(2008)0072 - Wygasła  
MARIAN ZLOTEA , Flaviu Călin RUS  
Data otwarcia : 22-09-2008
Termin : 15-01-2009
Liczba sygnatariuszy : 54 - 16-01-2009
Oświadczenie pisemne w sprawie nadawania programów telewizyjnych zawierających przemoc w czasie, kiedy przed telewizorami mogą znajdować się dzieci  
- P6_DCL(2008)0009 - Wygasła  
Rareș-Lucian NICULESCU , Monica Maria IACOB-RIDZI , MARIAN ZLOTEA , Roberta Alma ANASTASE , Maria PETRE  
Data otwarcia : 30-01-2008
Termin : 08-05-2008
Liczba sygnatariuszy : 111 - 08-05-2008

Lista obecności 
Niniejsza lista obecności jest fragmentem protokołów posiedzeń plenarnych szóstej kadencji parlamentarnej. Znajdujące się tam informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i obejmują okres sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Są to dane surowe i nie obejmują korekt z tytułu uzasadnionej nieobecności spowodowanej chorobą, urlopem macierzyńskim/ojcowskim, autoryzowaną działalnością delegacji parlamentarnych itp.