Victor BOŞTINARU : Ósma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 01-07-2014 / 16-04-2018 : Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim - Wiceprzewodniczący
 • 17-04-2018 / 01-07-2019 : Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim - Wiceprzewodniczący

Partie krajowe 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Partidul Social Democrat (Rumunia)

Deputowani 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Komisja Rozwoju Regionalnego
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacja do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Komisja Rozwoju Regionalnego

Zastępstwo 

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Komisja Handlu Międzynarodowego
 • 02-10-2014 / 01-07-2019 : Delegacja do Parlamentarnego Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia UE-Albania
 • 19-01-2017 / 28-10-2018 : Komisja Handlu Międzynarodowego
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony

Główne działania parlamentarne 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku wszystkich sprawozdań grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę w komisji przedmiotowo właściwej, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 56 i 57, załącznik VI

OPINIA w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 2/2015 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015, sekcja 3 – Komisja  
- REGI_AD(2015)549331 -  
-
REGI 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1311/2013 określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020  
- REGI_AD(2015)549306 -  
-
REGI 

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego instrument „Łącząc Europę” i uchylającego rozporządzenia (UE) nr 1316/2013 i (UE) nr 283/2014  
- REGI_AD(2018)626678 -  
-
REGI 
OPINIA w sprawie strategii UE wobec Iranu po zawarciu porozumienia w sprawie energii jądrowej  
- INTA_AD(2016)582110 -  
-
INTA 
OPINIA w sprawie sprawozdania z postępów w dziedzinie energii odnawialnej  
- REGI_AD(2016)578466 -  
-
REGI 

Projekt(-y) rezolucji 
Projekty rezolucji poświęcone aktualnym zagadnieniom są składane na wniosek komisji, grupy politycznej lub co najmniej 5 proc. posłów i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 132, 136, 139 i 144

Pytania ustne 
Pytania wymagające odpowiedzi ustnej i debaty, skierowane do Komisji Europejskiej, Rady lub wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii, mogą być składane przez komisje, grupy polityczne lub co najmniej 5% posłów do Parlamentu Europejskiego. Art. 136 Regulaminu

Inne działania parlamentarne 

Pytania pisemne 
Posłowie mają prawo przedłożyć określoną liczbę pytań wymagających odpowiedzi na piśmie, skierowanych do przewodniczącego Rady Europejskiej, Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii. Art. 138 Regulaminu, załącznik III

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie budowy strategicznej trasy transportowej Via Carpathia we wschodnich regionach UE  
- P8_DCL(2016)0019 - Wygasła  
Tomasz Piotr PORĘBA , Victor BOŞTINARU , Miroslav MIKOLÁŠIK , Edward CZESAK , Ashley FOX , Professor Ryszard Antoni LEGUTKO , Andrew LEWER , Branislav ŠKRIPEK , Evžen TOŠENOVSKÝ , Jana ŽITŇANSKÁ  
Data otwarcia : 07-03-2016
Termin : 07-06-2016
Liczba sygnatariuszy : 61 - 08-06-2016
Oświadczenie pisemne w sprawie regionu karpackiego w UE  
- P8_DCL(2015)0073 - Wygasła  
Tomasz Piotr PORĘBA , Miroslav MIKOLÁŠIK , Victor BOŞTINARU , Edward CZESAK , Ashley FOX , Professor Ryszard Antoni LEGUTKO , Andrew LEWER , Branislav ŠKRIPEK , Evžen TOŠENOVSKÝ , Jana ŽITŇANSKÁ  
Data otwarcia : 14-12-2015
Termin : 14-03-2016
Liczba sygnatariuszy : 47 - 15-03-2016
Oświadczenie pisemne w sprawie skuteczniejszego i lepiej skoordynowanego wdrażania strategii makroregionalnych UE  
- P8_DCL(2015)0016 - Wygasła  
Zigmantas BALČYTIS , Adam GIEREK , Tunne KELAM , Krišjānis KARIŅŠ , Bogusław LIBERADZKI , Liisa JAAKONSAARI , Roberts ZĪLE , Marju LAURISTIN , Victor BOŞTINARU , Viorica DĂNCILĂ  
Data otwarcia : 27-04-2015
Termin : 27-07-2015
Liczba sygnatariuszy : 79 - 28-07-2015

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe