Constantin DUMITRIU : Szósta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

  • 10-12-2007 / 13-07-2009 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów - Członek

Partie krajowe 

  • 10-12-2007 / 07-04-2008 : Partidul Democrat (Rumunia)
  • 08-04-2008 / 13-07-2009 : Partidul Democrat-Liberal (Rumunia)

Deputowani 

  • 13-12-2007 / 13-07-2009 : Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zastępstwo 

  • 12-12-2007 / 13-07-2009 : Komisja Rybołówstwa
  • 18-12-2007 / 13-07-2009 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Maszreku
  • 09-01-2008 / 13-07-2009 : Delegacja do spraw stosunków z Japonią

all-activities 

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie ustanowienia finansowego mechanizmu interwencji służącego zapobieganiu negatywnym skutkom zmian klimatycznych  
- P6_DCL(2009)0021 - Wygasła  
Alexandru NAZARE , Maria PETRE , Constantin DUMITRIU  
Data otwarcia : 18-02-2009
Termin : 07-05-2009
Liczba sygnatariuszy : 29 - 08-05-2009

Lista obecności 
Niniejsza lista obecności jest fragmentem protokołów posiedzeń plenarnych szóstej kadencji parlamentarnej. Znajdujące się tam informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i obejmują okres sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Są to dane surowe i nie obejmują korekt z tytułu uzasadnionej nieobecności spowodowanej chorobą, urlopem macierzyńskim/ojcowskim, autoryzowaną działalnością delegacji parlamentarnych itp.