Magor Imre CSIBI : Szósta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

  • 10-12-2007 / 13-07-2009 : Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy - Członek

Partie krajowe 

  • 10-12-2007 / 13-07-2009 : Partidul Naţional Liberal (Rumunia)

Wiceprzewodniczący 

  • 19-12-2007 / 13-07-2009 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
  • 22-01-2008 / 13-07-2009 : Delegacja do spraw stosunków z Indiami

Deputowani 

  • 12-12-2007 / 18-12-2007 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
  • 13-12-2007 / 21-01-2008 : Delegacja do spraw stosunków z Indiami

Zastępstwo 

  • 12-12-2007 / 13-07-2009 : Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
  • 13-12-2007 / 13-07-2009 : Delegacja do spraw stosunków z Białorusią

all-activities 

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 53 i 54, załącznik V

OPINIA w sprawie zagwarantowania jakości żywności - harmonizacja lub wzajemne uznawanie norm  
- ENVI_AD(2009)418128 -  
-
ENVI 
OPINIA w sprawie aktywnego dialogu z obywatelami na temat Europy  
- IMCO_AD(2009)414358 -  
-
IMCO 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie zrównoważonego zarządzania terenami zielonymi w Unii Europejskiej  
- P6_DCL(2008)0061 - Wygasła  
Daciana Octavia SÂRBU , Magor Imre CSIBI  
Data otwarcia : 07-07-2008
Termin : 07-11-2008
Liczba sygnatariuszy : 35 - 23-10-2008
Oświadczenie pisemne w sprawie zwalczania na rynku UE drewna pochodzącego z nielegalnego wyrębu  
- P6_DCL(2008)0023 - Wygasła  
Magor Imre CSIBI , Fiona HALL , Dan JØRGENSEN , Péter OLAJOS , Cristian-Silviu BUŞOI  
Data otwarcia : 09-04-2008
Termin : 15-07-2008
Liczba sygnatariuszy : 206 - 10-07-2008

Lista obecności 
Niniejsza lista obecności jest fragmentem protokołów posiedzeń plenarnych szóstej kadencji parlamentarnej. Znajdujące się tam informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i obejmują okres sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Są to dane surowe i nie obejmują korekt z tytułu uzasadnionej nieobecności spowodowanej chorobą, urlopem macierzyńskim/ojcowskim, autoryzowaną działalnością delegacji parlamentarnych itp.