Urszula GACEK : Szósta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

  • 06-12-2007 / 13-07-2009 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów - Członkini

Partie krajowe 

  • 06-12-2007 / 13-07-2009 : Platforma Obywatelska (Polska)

Deputowani 

  • 12-12-2007 / 08-07-2008 : Delegacja do spraw stosunków z Palestyńską Radą Legislacyjną
  • 12-12-2007 / 13-07-2009 : Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
  • 19-05-2008 / 13-07-2009 : Delegacja do spraw stosunków z Afganistanem

Zastępstwo 

  • 12-12-2007 / 13-07-2009 : Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony
  • 12-12-2007 / 13-07-2009 : Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Armenia, UE-Azerbejdżan i UE-Gruzja
  • 12-12-2007 / 13-07-2009 : Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi
  • 12-12-2007 / 13-07-2009 : Delegacja do spraw stosunków z Indiami
  • 04-06-2008 / 13-07-2009 : Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Mołdawia

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 53 i 54, załącznik V

OPINIA w sprawie ochrony prawnej osób pełnoletnich: skutki transgraniczne  
- LIBE_AD(2008)414145 -  
-
LIBE 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie zniesienia przez Stany Zjednoczone obowiązku posiadania wizy wobec obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej  
- P6_DCL(2009)0024 - Wygasła  
Dushana ZDRAVKOVA , Urszula GACEK , Marian-Jean MARINESCU , Panayiotis DEMETRIOU , Stavros LAMBRINIDIS  
Data otwarcia : 18-02-2009
Termin : 07-05-2009
Liczba sygnatariuszy : 71 - 08-05-2009

Lista obecności 
Niniejsza lista obecności jest fragmentem protokołów posiedzeń plenarnych szóstej kadencji parlamentarnej. Znajdujące się tam informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i obejmują okres sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Są to dane surowe i nie obejmują korekt z tytułu uzasadnionej nieobecności spowodowanej chorobą, urlopem macierzyńskim/ojcowskim, autoryzowaną działalnością delegacji parlamentarnych itp.