Christa PRETS : Szósta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Grupa Socjalistyczna w Parlamencie Europejskim - Członkini

Partie krajowe 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Sozialdemokratische Partei Österreichs (Austria)

Wiceprzewodnicząca 

 • 20-09-2004 / 13-03-2007 : Delegacja do spraw stosunków z Iranem
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegacja do spraw stosunków z Iranem

Deputowani 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Kultury i Edukacji
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia
 • 15-09-2004 / 19-09-2004 : Delegacja do spraw stosunków z Iranem
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Kultury i Edukacji
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Kultury i Edukacji
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia

Zastępstwo 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Rozwoju Regionalnego
 • 15-09-2004 / 31-12-2006 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Rumunia
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Rozwoju Regionalnego
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Rozwoju Regionalnego
 • 12-04-2007 / 13-07-2009 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Maszreku

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 53 i 54, załącznik V

OPINIA w sprawie roli sportu w kształceniu  
- FEMM_AD(2007)388660 -  
-
FEMM 
OPINIA w sprawie skuteczności i równego dostępu do europejskich systemów kształcenia i szkolenia  
- FEMM_AD(2007)388665 -  
-
FEMM 
OPINIA w sprawie wykorzystania wiedzy w praktyce w ramach szeroko zakrojonej strategii innowacyjnej dla Europy  
- REGI_AD(2007)384512 -  
-
REGI 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie zwracania w polityce UE większej uwagi na upodmiotowienie młodzieży  
- P6_DCL(2008)0033 - Przyjęta  
Marie PANAYOTOPOULOS-CASSIOTOU , Marie-Hélène DESCAMPS , Ramona Nicole MĂNESCU , Christa PRETS , Bart STAES  
Data otwarcia : 21-04-2008
Termin : 24-07-2008
Przyjęto : 02-09-2008
Tekst przyjęty (z listą sygnatariuszy) : P6_TA(2008)0390
Liczba sygnatariuszy : 433 - 10-07-2008
Oświadczenie pisemne w sprawie ochrony źródeł informacji  
- P6_DCL(2007)0053 - Wygasła  
Christa PRETS , Gyula HEGYI , Ivo BELET , Helga TRÜPEL  
Data otwarcia : 21-05-2007
Termin : 27-09-2007
Liczba sygnatariuszy : 88 - 27-09-2007
Oświadczenie pisemne w sprawie zwalczania handlu dziećmi i dziecięcej prostytucji wzdłuż wewnętrznych granic UE między starymi i nowymi państwami członkowskimi  
- P6_DCL(2006)0079 - Wygasła  
Milan HORÁČEK , Simon COVENEY , Christa PRETS  
Data otwarcia : 23-10-2006
Termin : 01-02-2007
Liczba sygnatariuszy : 160 - 01-02-2007

Lista obecności 
Niniejsza lista obecności jest fragmentem protokołów posiedzeń plenarnych szóstej kadencji parlamentarnej. Znajdujące się tam informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i obejmują okres sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Są to dane surowe i nie obejmują korekt z tytułu uzasadnionej nieobecności spowodowanej chorobą, urlopem macierzyńskim/ojcowskim, autoryzowaną działalnością delegacji parlamentarnych itp.