Othmar KARAS : Życiorys 

Wersja oryginalna : DE 

Życiorys (informacje opublikowane na wyłączną odpowiedzialność posła)  
Ostatnia aktualizacja: 12/04/2017 

Wykształcenie (uzyskane tytuły i dyplomy) 

 • 2013 : Profesor honorowy na Uniwersytecie Dunajskim w Krems w Austrii
 • 1997 : Dyplom magistra w dziedzinie europejskiego i międzynarodowego prawa ekonomicznego (studia podyplomowe) na uniwersytecie w St. Gallen w Szwajcarii
 • 1996 : Dyplom magistra w dziedzinie nauk politycznych na Uniwersytecie Wiedeńskim w Austrii

Kariera zawodowa 

 • 1999-... : Poseł do Parlamentu Europejskiego; komisje: Komisja Gospodarcza i Monetarna (ECON), Komisja Spraw Zagranicznych (AFET), Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (IMCO), Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony (SEDE), Komisja śledcza do zbadania zarzutów naruszenia prawa Unii i niewłaściwego administrowania w jego stosowaniu w odniesieniu do prania pieniędzy, unikania opodatkowania i uchylania się od opodatkowania (PANA)
 • 2012-2014 : Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego
 • 1995-1999 : Sekretarz generalny ÖVP
 • 1993-1995 : Prokurent UNIQA Insurance Group AG
 • 1983-1990 : Poseł do Austriackiej Rady Narodowej
 • 1981-1995 : Zastępca sekretarza generalnego towarzystwa ubezpieczeniowego Bundesländer-Versicherung; dyrektor i kierownik z prokurą samoistną w branży bankowo-ubezpieczeniowej
 • 1979-1981 : Referent ds. politycznych partii ÖVP

Kariera polityczna 

Funkcje sprawowane w krajowej partii politycznej lub krajowym związku zawodowym  
 • 2006-2009 : Przewodniczący delegacji ÖVP w Parlamencie Europejskim
 • 2011-... : Przewodniczący delegacji ÖVP w Parlamencie Europejskim
 • 1981-1991 : Członek federalnego zarządu Austriackiej Partii Ludowej (ÖVP)
 • 1995-1999 : Członek federalnego zarządu Austriackiej Partii Ludowej (ÖVP)
 • 2006-... : Członek federalnego zarządu Austriackiej Partii Ludowej (ÖVP)
 • 2015-... : Członek federalnego kierownictwa Austriackiej Partii Ludowej (ÖVP)
 • 1995-1999 : Członek federalnego prezydium Austriackiej Partii Ludowej (ÖVP)
 • 1995-1999 : Sekretarz generalny ÖVP
 • 1983-1990 : Poseł do Austriackiej Rady Narodowej
 • 1979-1981 : Referent ds. politycznych partii ÖVP
Funkcje sprawowane w międzynarodowym zrzeszeniu partii politycznych lub związków zawodowych  
 • 2016-... : Członek grupy roboczej ds. pomocy finansowej w Parlamencie Europejskim
 • 2007-2015 : Przewodniczący Instytutu im. Roberta Schumana w Budapeszcie
 • 2002-2015 : Wiceprzewodniczący Fundacji im. Roberta Schumana, grupa PPE, Bruksela
 • 2014-... : Przewodniczący intergrupy „MŚP”
 • 2009-2011 : Koordynator PPE w Komisji Specjalnej ds. Kryzysu Finansowego, Gospodarczego i Społecznego (CRIS)
 • 2004-2011 : Wiceprzewodniczący i skarbnik grupy PPE
 • 2002-2004 : Rzecznik grupy PPE ds. gospodarczych
 • 1999-2004 : Członek prezydium i skarbnik grupy PPE
Funkcje sprawowane w instytucjach UE  
 • 2014-... : Przewodniczący międzyparlamentarnej Delegacji do spraw Stosunków między Unią Europejską a Rosją
 • 2012-2014 : Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji, kampania wyborcza do Parlamentu Europejskiego w 2014 r., pierwsze Europejskie Spotkanie Młodzieży w maju 2014 r., informacja, prasa i problemy obywateli wraz z Biurami informacyjnymi Parlamentu Europejskiego, grupa robocza ds. polityki informacyjnej i komunikacyjnej, w szczególności prasa i komunikacja z obywatelami, międzyinstytucjonalna grupa robocza (Komisja Europejska, Komitet Regionów) ds. komunikacji, Konferencja Komisji do Spraw Unijnych Parlamentów Unii Europejskiej (COSAC), posiedzenia i stosunki z parlamentami narodowymi, przewodniczący delegacji Parlamentu Europejskiego na konferencję na temat mechanizmów zarządzania gospodarczego UE [art.13, pakt stabilności i wzrostu (Traktat o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w unii gospodarczej i walutowej )], ONZ i UNESCO, podmioty wielostronne (zajmujące się kwestiami innymi niż bezpieczeństwo), Bank Światowy i MFW
Funkcje sprawowane w innych organizacjach europejskich  
 • 2009-2013 : Przewodniczący Grupy Kangaroo

Inna działalność 

 • 03/2016-... : Członek zarządu Towarzystwa Wiedzy w dziedzinie Ubezpieczeń
 • 2015-... : Wykładowca na Uniwersytecie Ekonomicznym w Wiedniu
 • 03/2015-... : Profesor na Uniwersytecie Dunajskim w Krems, Wydział Ekonomii i Globalizacji, Katedra Migracji i Globalizacji
 • 2014-... : Wykładowca na Uniwersytecie Dunajskim w Krems
 • 2009-... : Założyciel i rzecznik forum obywatelskiego „Europa 2020”
 • 2007-... : Wykładowca finansów etycznych w Instytucie Nauk Politycznych na Uniwersytecie Wiedeńskim
 • 1998-... : Przewodniczący organizacji pomocy humanitarnej Österreichisches Hilfswerk

Odznaczenia 

 • Nagroda „Golden Arrow” za całokształt dokonań (2015)
 • Nagroda Europejska im. Dr. Aloisa Mocka (2014)
 • Europejski Poseł Roku („The Parlament Magazine”) (2013)
 • Medal kardynała Opilio Rossiego (2009)
 • Wielka Złota Odznaka Honorowa za zasługi dla Republiki Austrii (2003)

Kontakt