Othmar KARAS : Szósta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 20-07-2004 / 13-11-2004 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów - Skarbnik
 • 14-11-2004 / 14-02-2007 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów - Wiceprzewodniczący
 • 15-02-2007 / 13-07-2009 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów - Wiceprzewodniczący

Partie krajowe 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Österreichische Volkspartei - Liste Ursula Stenzel (Austria)

Deputowani 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Gospodarcza i Monetarna
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegacja do spraw stosunków z Japonią
 • 14-10-2004 / 08-06-2005 : Komisji tymczasowej do spraw wyzwań politycznych i środków budżetowych w rozszerzonej Unii w latach 2007-2013
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Gospodarcza i Monetarna
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Gospodarcza i Monetarna
 • 12-03-2007 / 13-07-2009 : Komisja Prawna
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegacja do spraw stosunków z Japonią

Zastępstwo 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
 • 16-09-2004 / 13-03-2007 : Delegacja do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową
 • 25-04-2005 / 14-01-2007 : Komisja Prawna
 • 19-01-2006 / 19-06-2007 : Komisja śledcza do zbadania sprawy kryzysu w spółce Equitable Life Assurance Society
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Prawna
 • 31-01-2007 / 11-03-2007 : Komisja Prawna
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegacja do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową

all-activities 

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 55

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 56 i 57, załącznik VI

OPINIA w sprawie Karty małych przedsiębiorstw (Small Business Act)  
- JURI_AD(2008)414319 -  
-
JURI 
OPINIA w sprawie skoordynowanej strategii mającej na celu poprawę walki z oszustwami podatkowymi  
- JURI_AD(2008)405956 -  
-
JURI 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych ram dotyczących wprowadzania produktów do obrotu  
- JURI_AD(2007)391959 -  
-
JURI 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 143

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie Karty małych przedsiębiorstw dla Europy  
- P6_DCL(2008)0035 - Wygasła  
Othmar KARAS , Edit HERCZOG , Wolf KLINZ , Olle SCHMIDT , Alexander RADWAN  
Data otwarcia : 21-04-2008
Termin : 04-09-2008
Liczba sygnatariuszy : 333 - 04-09-2008
Oświadczenie pisemne w sprawie praktyk szwajcarskiego koncernu Novartis w zakresie zwolnień dokonywanych z pogardą dla pracowników  
- P6_DCL(2008)0021 - Wygasła  
Herbert BÖSCH , Harald ETTL , Stephen HUGHES , André BRIE , Othmar KARAS  
Data otwarcia : 10-03-2008
Termin : 19-06-2008
Liczba sygnatariuszy : 85 - 19-06-2008

Lista obecności 
Niniejsza lista obecności jest fragmentem protokołów posiedzeń plenarnych szóstej kadencji parlamentarnej. Znajdujące się tam informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i obejmują okres sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Są to dane surowe i nie obejmują korekt z tytułu uzasadnionej nieobecności spowodowanej chorobą, urlopem macierzyńskim/ojcowskim, autoryzowaną działalnością delegacji parlamentarnych itp.

Kontakt