Othmar KARAS : Ósma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) - Członek

Partie krajowe 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Österreichische Volkspartei (Austria)

Przewodniczący 

 • 13-10-2014 / 01-07-2019 : Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Rosja

Deputowani 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Komisja Gospodarcza i Monetarna
 • 14-07-2014 / 12-10-2014 : Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Rosja
 • 13-10-2014 / 01-07-2019 : Konferencja Przewodniczących Delegacji
 • 12-02-2015 / 30-11-2015 : Komisja Specjalna ds. Interpretacji Prawa Podatkowego i Innych Środków o Podobnym Charakterze lub Skutkach
 • 02-12-2015 / 02-08-2016 : Komisja Specjalna ds. Interpretacji Prawa Podatkowego i Innych Środków o Podobnym Charakterze lub Skutkach (TAXE 2)
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Komisja śledcza do zbadania zarzutów naruszenia prawa Unii i niewłaściwego administrowania w jego stosowaniu w odniesieniu do prania pieniędzy, unikania opodatkowania i uchylania się od opodatkowania
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Komisja Gospodarcza i Monetarna
 • 14-03-2018 / 01-07-2019 : Komisja Specjalna ds. Przestępstw Finansowych, Uchylania się od Opodatkowania i Unikania Opodatkowania

Zastępstwo 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacja do spraw stosunków z Indiami
 • 03-09-2014 / 18-01-2017 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 04-09-2014 / 18-01-2017 : Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony
 • 05-12-2017 / 01-07-2019 : Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Główne działania parlamentarne 

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 55

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku wszystkich sprawozdań grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę w komisji przedmiotowo właściwej, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 56 i 57, załącznik VI

OPINIA w sprawie programu sprawności i wydajności regulacyjnej (REFIT): aktualna sytuacja i perspektywa  
- IMCO_AD(2015)541631 -  
-
IMCO 

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług  
- IMCO_AD(2017)597610 -  
-
IMCO 

Projekt(-y) rezolucji 
Projekty rezolucji poświęcone aktualnym zagadnieniom są składane na wniosek komisji, grupy politycznej lub co najmniej 5 proc. posłów i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 132, 136, 139 i 144

Pytania ustne 
Pytania wymagające odpowiedzi ustnej i debaty, skierowane do Komisji Europejskiej, Rady lub wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii, mogą być składane przez komisje, grupy polityczne lub co najmniej 5% posłów do Parlamentu Europejskiego. Art. 136 Regulaminu

Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych 
Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych wymagające odpowiedzi pisemnej i debaty, skierowane do Komisji Europejskiej, Rady lub wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii, mogą być składane przez komisje, grupy polityczne lub co najmniej 5% posłów do Parlamentu Europejskiego. Art. 139 Regulaminu, załącznik III

Inne działania parlamentarne 

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Posłowie mogą przedkładać pisemne wyjaśnienie na temat stanowiska zajętego w głosowaniu na posiedzeniu plenarnym. Art. 194 Regulaminu

Zero tolerancji dla okaleczania narządów płciowych kobiet (B8-0068/2018) DE  
 

Klare Unterstützung für die Forderung „Null Toleranz gegenüber Genitalverstümmelung bei Frauen“ in der gleichnamigen Resolution, die wir im Europäischen Parlament verabschiedet haben. Genitalverstümmelung ist eine grausame Form der Verletzung der Rechte von Frauen und stellt weltweit leider immer noch ein Problem dar. Die Forderungen betreffend den reproduktiven und sexuellen Rechte lehne ich entschieden ab, und daher habe ich gegen die entsprechenden Anträge im Text gestimmt.

Sprawozdanie roczne dotyczące praw człowieka i demokracji na świecie za rok 2016 oraz polityka Unii Europejskiej w tym zakresie (A8-0365/2017 - Godelieve Quisthoudt-Rowohl) DE  
 

Ich habe für den Bericht gestimmt, da er einen wichtigen Beitrag zu den Menschenrechten und der Demokratie in der Welt leistet. Der Bericht macht deutlich, dass sich die Europäische Union ihrer Verantwortung als globaler Akteur bewusst ist und diese wahrnimmt. Dies beinhaltet die Stärkung von Recht und Demokratie, den Schutz von Minderheiten und schutzbedürftigen Bevölkerungsgruppen, die Wahrung der Religions- und Weltanschauungsfreiheit sowie die Stärkung der Zivilgesellschaften. Zusätzlich schlägt der Bericht konkrete Maßnahmen und Instrumente vor, um den Herausforderungen zu begegnen.
Die Forderungen im Bereich des Familienrechts kann ich nicht unterstützen, weil sie in die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten fallen. Daher habe ich gegen den Antrag betreffend sexuelle und reproduktive Gesundheit und damit verbundene Rechte gestimmt. Regelungen für gleichgeschlechtliche Paare müssen Kompetenz der Mitgliedstaaten bleiben, daher habe ich mich bei diesem Antrag enthalten.

Sprawozdanie na temat obywatelstwa UE z 2017 r. Wzmocnienie praw obywateli w Unii demokratycznych zmian (A8-0385/2017 - Beatriz Becerra Basterrechea) DE  
 

Ich habe für den Bericht gestimmt, weil ich die Bemühungen der Kommission, die Unionsbürgerrechte zu stärken, begrüße und unterstütze. Es ist wichtig, Bürgerbeteiligung zu fördern und die Arbeit der Europäischen Kommission und aller anderen europäischen Institutionen für Unionsbürger transparenter und zugänglicher zu machen. Die Forderungen im Bereich des Familienrechts kann ich nicht unterstützen, weil sie in die Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten fallen. Ich habe daher auch die Forderung, den uneingeschränkten Zugang zur sexuellen und reproduktiven Gesundheitsfürsorge in allen Mitgliedstaaten zu ermöglichen, abgelehnt.

Pytania pisemne 
Posłowie mają prawo przedłożyć określoną liczbę pytań wymagających odpowiedzi na piśmie, skierowanych do przewodniczącego Rady Europejskiej, Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii. Art. 138 Regulaminu, załącznik III

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie Europejskiego Roku Przedsiębiorczości  
- P8_DCL(2015)0065 - Wygasła  
Emil RADEV , Antonio TAJANI , Othmar KARAS , Tom VANDENKENDELAERE , Pablo ZALBA BIDEGAIN , Helga STEVENS , Jonás FERNÁNDEZ , Theresa GRIFFIN , Dita CHARANZOVÁ , Martina DLABAJOVÁ , Jana ŽITŇANSKÁ , Ulla TØRNÆS , Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR , Alain LAMASSOURE , Paul RÜBIG , Mariya GABRIEL , Eva MAYDELL  
Data otwarcia : 11-11-2015
Termin : 11-02-2016
Liczba sygnatariuszy : 218 - 12-02-2016

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe 

Oświadczenia o udziale posłów w wydarzeniach organizowanych przez strony trzecie  

Kontakt