Monica FRASSONI : Szósta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 20-07-2004 / 23-05-2005 : Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie - Współprzewodnicząca
 • 24-05-2005 / 19-07-2007 : Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie - Współprzewodnicząca
 • 20-07-2007 / 13-07-2009 : Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie - Współprzewodnicząca

Partie krajowe 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Federazione dei Verdi (Włochy)

Deputowani 

 • 20-07-2004 / 12-12-2006 : Konferencja Przewodniczących
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Prawna
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegacja do spraw stosunków z Mercosurem
 • 13-12-2006 / 13-07-2009 : Konferencja Przewodniczących
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Prawna
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Prawna
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegacja do spraw stosunków z Mercosurem
 • 23-05-2007 / 13-07-2009 : Delegacja do Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego

Zastępstwo 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Spraw Konstytucyjnych
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegacja do spraw stosunków z Iranem
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegacja do Eurośródziemnomorskiego Zgromadzenia Parlamentarnego
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Spraw Konstytucyjnych
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Spraw Konstytucyjnych
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegacja do spraw stosunków z Iranem

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 53 i 54, załącznik V

OPINIA w sprawie stosowania dyrektywy 2004/38/WE w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich  
- JURI_AD(2009)418257 -  
-
JURI 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania osób bez względu na religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną  
- JURI_AD(2009)418254 -  
-
JURI 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (przekształcenie)  
- JURI_AD(2009)416458 -  
-
JURI 

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie propozycji dotyczącej przejrzystego wskazywania na etykietach prawidłowych informacji dotyczących pochodzenia, jakości i możliwości śledzenia środków spożywczych  
- P6_DCL(2009)0008 - Wygasła  
Cristiana MUSCARDINI , Monica FRASSONI , Christopher BEAZLEY , Daniel DĂIANU , Adamos ADAMOU  
Data otwarcia : 02-02-2009
Termin : 07-05-2009
Liczba sygnatariuszy : 301 - 08-05-2009
Oświadczenie pisemne w sprawie europejskiego dnia pamięci ofiar mafii oraz w sprawie wykorzystywania dóbr i kapitałów skonfiskowanych międzynarodowym organizacjom przestępczym do celów społecznych  
- P6_DCL(2008)0108 - Wygasła  
Vittorio AGNOLETTO , Josep BORRELL FONTELLES , Monica FRASSONI , Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU , Sir Graham WATSON  
Data otwarcia : 15-12-2008
Termin : 02-04-2009
Liczba sygnatariuszy : 220 - 02-04-2009

Lista obecności 
Niniejsza lista obecności jest fragmentem protokołów posiedzeń plenarnych szóstej kadencji parlamentarnej. Znajdujące się tam informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i obejmują okres sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Są to dane surowe i nie obejmują korekt z tytułu uzasadnionej nieobecności spowodowanej chorobą, urlopem macierzyńskim/ojcowskim, autoryzowaną działalnością delegacji parlamentarnych itp.