Jo LEINEN : Siódma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim - Członek

Partie krajowe 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Niemcy)

Przewodniczący 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

Deputowani 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Konferencja Przewodniczących Komisji
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do spraw stosunków z Indiami
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

Zastępstwo 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Spraw Zagranicznych
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Spraw Zagranicznych

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 55

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku wszystkich sprawozdań grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę w komisji przedmiotowo właściwej, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 56 i 57, załącznik VI

OPINIA w sprawie międzynarodowej polityki handlowej w kontekście nadrzędnych potrzeb związanych ze zmianami klimatu  
- ENVI_AD(2010)445843 -  
-
ENVI 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję  
- ENVI_AD(2010)440146 -  
-
ENVI 
OPINIA w sprawie kompetencji w zakresie przekazywania uprawnień ustawodawczych  
- ENVI_AD(2010)439162 -  
-
ENVI 

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA w sprawie planu działania w zakresie energii do roku 2050 – przyszłość z energią  
- ENVI_AD(2012)489703 -  
-
ENVI 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 143

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie potrzeby zwiększonej koordynacji badań nad rakiem w Unii Europejskiej  
- P7_DCL(2010)0080 - Przyjęta  
Marisa MATIAS , Jo LEINEN , Michèle RIVASI , Herbert REUL , Antonyia PARVANOVA  
Data otwarcia : 18-10-2010
Termin : 03-02-2011
Przyjęto : 03-02-2011
Tekst przyjęty (z listą sygnatariuszy) : P7_TA(2011)0042
Liczba sygnatariuszy : 402 - 02-02-2011
Oświadczenie pisemne w sprawie walki z nowotworem jelita grubego w Unii Europejskiej  
- P7_DCL(2010)0068 - Przyjęta  
Pavel POC , Frieda BREPOELS , Cristian-Silviu BUŞOI , Jo LEINEN , Alojz PETERLE  
Data otwarcia : 20-09-2010
Termin : 20-12-2010
Przyjęto : 25-11-2010
Tekst przyjęty (z listą sygnatariuszy) : P7_TA(2010)0451
Liczba sygnatariuszy : 411 - 25-11-2010
Oświadczenie pisemne w sprawie ustanowienia 22 maja Europejskim Dniem Walki z Otyłością  
- P7_DCL(2010)0034 - Wygasła  
Kyriacos TRIANTAPHYLLIDES , Cristian-Silviu BUŞOI , Miroslav MIKOLÁŠIK , Jo LEINEN , Jill EVANS  
Data otwarcia : 05-05-2010
Termin : 09-09-2010
Liczba sygnatariuszy : 100 - 09-09-2010

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe