Alejo VIDAL-QUADRAS : Siódma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 14-07-2009 / 20-07-2009 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) - Członek
 • 21-07-2009 / 30-06-2014 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) - Członek prezydium

Partie krajowe 

 • 14-07-2009 / 06-03-2014 : Partido Popular (Hiszpania)
 • 07-03-2014 / 30-06-2014 : Vox (Hiszpania)

Wiceprzewodniczący 

 • 14-07-2009 / 16-01-2012 : Parlament Europejski
 • 18-01-2012 / 30-06-2014 : Parlament Europejski

Deputowani 

 • 14-07-2009 / 16-01-2012 : Prezydium
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do spraw stosunków z Irakiem
 • 18-01-2012 / 30-06-2014 : Prezydium
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

Zastępstwo 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Kazachstan, UE-Kirgistan i UE-Uzbekistan oraz do spraw stosunków z Tadżykistanem, Turkmenistanem i Mongolią
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Spraw Zagranicznych

all-activities 

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku wszystkich sprawozdań grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę w komisji przedmiotowo właściwej, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 205a

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 53 i 54, załącznik V

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 98/70/WE odnoszącą się do jakości benzyny i olejów napędowych oraz zmieniającej dyrektywę 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych  
- ITRE_AD(2013)508012 -  
-
ITRE 

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 205a

OPINIA w sprawie planu działania prowadzącego do przejścia na konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną do 2050 r.  
- ITRE_AD(2011)472209 -  
-
ITRE 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie śledztwa dotyczącego wypadku samochodowego, w którym zginął Oswaldo Payá  
- P7_DCL(2014)0005 - Wygasła  
Jarosław WAŁĘSA , Hans-Peter MARTIN , Francisco SOSA WAGNER , Filip KACZMAREK , Marek Józef GRÓBARCZYK , Joanna Katarzyna SKRZYDLEWSKA , Andrzej GRZYB , Angelika WERTHMANN , Franco BONANINI , Alejo VIDAL-QUADRAS  
Data otwarcia : 13-01-2014
Termin : 13-04-2014
Liczba sygnatariuszy : 119 - 14-04-2014
Oświadczenie pisemne w sprawie obozu Ashraf  
- P7_DCL(2010)0075 - Przyjęta  
Alejo VIDAL-QUADRAS , Stephen HUGHES , Kristiina OJULAND , Søren Bo SØNDERGAARD , Struan STEVENSON  
Data otwarcia : 06-10-2010
Termin : 20-01-2011
Przyjęto : 25-11-2010
Tekst przyjęty (z listą sygnatariuszy) : P7_TA(2010)0452
Liczba sygnatariuszy : 401 - 25-11-2010
Oświadczenie pisemne w sprawie możliwości wykorzystania gazu z alternatywnych źródeł w Europie  
- P7_DCL(2010)0067 - Wygasła  
Andrzej GRZYB , Bogdan Kazimierz MARCINKIEWICZ , Marian-Jean MARINESCU , Paul RÜBIG , Alejo VIDAL-QUADRAS  
Data otwarcia : 06-09-2010
Termin : 06-12-2010
Liczba sygnatariuszy : 125 - 06-12-2010

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe