Hélène FLAUTRE : Siódma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie - Członkini

Partie krajowe 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Europe Écologie (Francja)

Przewodnicząca 

 • 17-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Turcja

Deputowani 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
 • 16-09-2009 / 16-09-2009 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Turcja
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza
 • 17-09-2009 / 30-06-2014 : Konferencja Przewodniczących Delegacji
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Zastępstwo 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 27-06-2012 / 30-06-2014 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Maghrebu i Unią Maghrebu Arabskiego

all-activities 

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 55

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 56 i 57, załącznik VI

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego, w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, instrument wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz  
- AFET_AD(2012)489432 -  
-
AFET 
OPINIA w sprawie przeglądu europejskiej polityki sąsiedztwa  
- LIBE_AD(2011)469892 -  
-
LIBE 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 143

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie ustanowienia Europejskiego Ochotniczego Korpusu Pomocy Humanitarnej  
- P7_DCL(2011)0025 - Przyjęta  
Georgios KOUMOUTSAKOS , Hélène FLAUTRE , Marian HARKIN , Vittorio PRODI  
Data otwarcia : 09-05-2011
Termin : 29-09-2011
Przyjęto : 29-09-2011
Tekst przyjęty (z listą sygnatariuszy) : P7_TA(2011)0432
Liczba sygnatariuszy : 381 - 29-09-2011
Oświadczenie pisemne w sprawie oznakowania towarów na okupowanych terytoriach palestyńskich  
- P7_DCL(2010)0064 - Wygasła  
Arlene McCARTHY , Hélène FLAUTRE , Sirpa PIETIKÄINEN , Eva-Britt SVENSSON  
Data otwarcia : 06-09-2010
Termin : 06-12-2010
Liczba sygnatariuszy : 110 - 06-12-2010

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe