Amalia SARTORI : Siódma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 14-07-2009 / 24-11-2009 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) - Członkini
 • 25-11-2009 / 30-06-2014 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) - Członkini prezydium

Partie krajowe 

 • 14-07-2009 / 05-12-2013 : Il Popolo della Libertà (Włochy)
 • 06-12-2013 / 30-06-2014 : Forza Italia (Włochy)

Przewodnicząca 

 • 23-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

Wiceprzewodnicząca 

 • 16-09-2009 / 24-01-2013 : Delegacja do Euro-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego

Deputowani 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
 • 16-09-2009 / 12-06-2013 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Wspólnoty Andyjskiej
 • 19-01-2012 / 22-01-2012 : Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
 • 23-01-2012 / 30-06-2014 : Konferencja Przewodniczących Komisji
 • 25-01-2013 / 12-06-2013 : Delegacja do Euro-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego
 • 13-06-2013 / 30-06-2014 : Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi

Zastępstwo 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
 • 16-09-2009 / 12-06-2013 : Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi
 • 08-10-2009 / 31-07-2011 : Komisja Specjalna ds. Kryzysu Finansowego, Gospodarczego i Społecznego
 • 19-01-2012 / 22-01-2012 : Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
 • 23-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
 • 13-06-2013 / 30-06-2014 : Delegacja do spraw stosunków z Albanią, Bośnią i Hercegowiną, Serbią, Czarnogórą i Kosowem

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 55

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku wszystkich sprawozdań grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę w komisji przedmiotowo właściwej, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 56 i 57, załącznik VI

OPINIA w sprawie dalszych działań związanych z przekazaniem uprawnień ustawodawczych i kontrolą przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję  
- ITRE_AD(2013)510865 -  
-
ITRE 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie badań klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi oraz uchylenia dyrektywy 2001/20/WE  
- ITRE_AD(2013)504167 -  
-
ITRE 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2003/87/WE w celu wyjaśnienia przepisów dotyczących harmonogramu aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych  
- ITRE_AD(2013)500626 -  
-
ITRE 

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA w sprawie wstępnego sprawozdania w celu pozytywnego zakończenia procedury zatwierdzania wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020  
- ITRE_AD(2012)492879 -  
-
ITRE 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 648/2004 w odniesieniu do stosowania fosforanów i innych związków fosforu w detergentach piorących wykorzystywanych w gospodarstwach domowych  
- IMCO_AD(2011)458832 -  
-
IMCO 
OPINIA w sprawie Unii innowacji: przekształcanie Europy po zakończeniu kryzysu na świecie  
- IMCO_AD(2011)456879 -  
-
IMCO 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 143

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe