Paulo CASACA : Szósta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Grupa Socjalistyczna w Parlamencie Europejskim - Członek

Partie krajowe 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Partido Socialista (Portugalia)

Przewodniczący 

 • 21-09-2004 / 13-03-2007 : Delegacja do spraw stosunków ze Zgromadzeniem Parlamentarnym NATO
 • 14-03-2007 / 25-03-2007 : Delegacja do spraw stosunków ze Zgromadzeniem Parlamentarnym NATO

Deputowani 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Budżetowa
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Kontroli Budżetowej
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Rybołówstwa
 • 15-09-2004 / 20-09-2004 : Delegacja do spraw stosunków ze Zgromadzeniem Parlamentarnym NATO
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegacja do spraw stosunków z Iranem
 • 22-09-2004 / 25-03-2007 : Konferencja Przewodniczących Delegacji
 • 14-10-2004 / 08-06-2005 : Komisji tymczasowej do spraw wyzwań politycznych i środków budżetowych w rozszerzonej Unii w latach 2007-2013
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Budżetowa
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Kontroli Budżetowej
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Rybołówstwa
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Budżetowa
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Kontroli Budżetowej
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Rybołówstwa
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegacja do spraw stosunków z Iranem
 • 26-03-2007 / 02-09-2008 : Delegacja do spraw stosunków ze Zgromadzeniem Parlamentarnym NATO

Zastępstwo 

 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegacja do spraw stosunków z Australią i Nową Zelandią
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegacja do spraw stosunków z Australią i Nową Zelandią
 • 16-03-2007 / 13-07-2009 : Delegacja do spraw stosunków z Indiami

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 53 i 54, załącznik V

OPINIA w sprawie projektu rozporządzenia Rady dotyczącego szczególnych działań w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów peryferyjnych Unii Europejskiej  
- BUDG_AD(2005)355400 -  
-
BUDG 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie poprawy sytuacji w zakresie przestrzegania praw człowieka irańskich Kurdów  
- P6_DCL(2009)0035 - Wygasła  
André BRIE , Paulo CASACA , Bill NEWTON DUNN , Nickolay MLADENOV  
Data otwarcia : 23-03-2009
Termin : 07-05-2009
Liczba sygnatariuszy : 48 - 08-05-2009
Oświadczenie pisemne w sprawie znaczenia miejsc pracy i praw pracowników w UE  
- P6_DCL(2009)0025 - Wygasła  
Philip BUSHILL-MATTHEWS , Elisabeth MORIN-CHARTIER , Thomas MANN , Luigi COCILOVO , Paulo CASACA  
Data otwarcia : 09-03-2009
Termin : 07-05-2009
Liczba sygnatariuszy : 146 - 08-05-2009
Oświadczenie pisemne wzywające państwa członkowskie do umieszczenia Hezbollahu na unijnej liście organizacji terrorystycznych  
- P6_DCL(2008)0057 - Wygasła  
Alexander Nuno PICKART ALVARO , Paulo CASACA , Jana HYBÁŠKOVÁ , Józef PINIOR , Helga TRÜPEL  
Data otwarcia : 16-06-2008
Termin : 23-10-2008
Liczba sygnatariuszy : 78 - 23-10-2008

Lista obecności 
Niniejsza lista obecności jest fragmentem protokołów posiedzeń plenarnych szóstej kadencji parlamentarnej. Znajdujące się tam informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i obejmują okres sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Są to dane surowe i nie obejmują korekt z tytułu uzasadnionej nieobecności spowodowanej chorobą, urlopem macierzyńskim/ojcowskim, autoryzowaną działalnością delegacji parlamentarnych itp.