Raffaele FITTO : Ósma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 01-07-2014 / 18-05-2015 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) - Członek
 • 19-05-2015 / 20-05-2015 : Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy - Członek
 • 21-05-2015 / 12-12-2016 : Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy - Członek prezydium
 • 13-12-2016 / 01-07-2019 : Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy - Wiceprzewodniczący

Partie krajowe 

 • 01-07-2014 / 06-12-2015 : Forza Italia (Włochy)
 • 07-12-2015 / 01-07-2019 : Conservatori e Riformisti (Włochy)

Deputowani 

 • 01-07-2014 / 23-06-2015 : Komisja Rozwoju Regionalnego
 • 14-07-2014 / 19-05-2015 : Delegacja do spraw stosunków z Japonią
 • 20-05-2015 / 18-01-2017 : Komisja Kontroli Budżetowej
 • 20-05-2015 / 01-07-2019 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Maghrebu i Unią Maghrebu Arabskiego
 • 20-05-2015 / 01-07-2019 : Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Komisja Kontroli Budżetowej

Zastępstwo 

 • 01-07-2014 / 18-05-2015 : Komisja Spraw Konstytucyjnych
 • 14-07-2014 / 18-05-2015 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Azji Południowo-Wschodniej i Stowarzyszeniem Państw Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN)
 • 20-05-2015 / 18-01-2017 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 20-05-2015 / 18-01-2017 : Komisja Budżetowa
 • 20-05-2015 / 01-07-2019 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Maszreku
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Komisja Rozwoju Regionalnego

Główne działania parlamentarne 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 56 i 57, załącznik VI

OPINIA w sprawie oceny wykorzystania budżetu UE na potrzeby reformy sektora publicznego  
- REGI_AD(2018)625217 -  
-
REGI 

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA w sprawie europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu gospodarczego na rok 2019  
- REGI_AD(2019)631920 -  
-
REGI 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014  
- REGI_AD(2018)628643 -  
-
REGI 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego, w ramach Funduszu Zintegrowanego Zarządzania Granicami, instrument wsparcia finansowego na rzecz zarządzania granicami i wiz  
- AFET_AD(2018)628605 -  
-
AFET 

Projekt(-y) rezolucji 
Projekty rezolucji poświęcone aktualnym zagadnieniom są składane na wniosek komisji, grupy politycznej lub co najmniej 5 proc. posłów i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 132, 136, 139 i 144

Pytania ustne 
Pytania wymagające odpowiedzi ustnej i debaty, skierowane do Komisji Europejskiej, Rady lub wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii, mogą być składane przez komisje, grupy polityczne lub co najmniej 5% posłów do Parlamentu Europejskiego. Art. 136 Regulaminu

Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych 
Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych wymagające odpowiedzi pisemnej i debaty, skierowane do Komisji Europejskiej, Rady lub wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii, mogą być składane przez komisje, grupy polityczne lub co najmniej 5% posłów do Parlamentu Europejskiego. Art. 139 Regulaminu, załącznik III

Inne działania parlamentarne 

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Posłowie mogą przedkładać pisemne wyjaśnienie na temat stanowiska zajętego w głosowaniu na posiedzeniu plenarnym. Art. 194 Regulaminu

Zastosowanie etapu Euro 5 do homologacji typu pojazdów dwu- lub trójkołowych oraz czterokołowców (A8-0346/2018 - Daniel Dalton) IT  
 

Ho votato positivamente questa relazione, poiché intende limitare la necessità di introdurre costosi adeguamenti per consentire il monitoraggio delle prestazioni dei motori per un piccolo sottogruppo di motocicli e quadricicli. In particolare essa sosterrà il mercato delle microautomobili, che sono generalmente utilizzate dalla popolazione rurale e dalle persone anziane.

Handel niektórymi towarami, które mogłyby być użyte do wykonywania kary śmierci, tortur lub innego okrutnego traktowania albo karania (A8-0387/2018 - Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) IT  
 

Ho votato a favore della presente relazione in quanto vieta le esportazioni e le importazioni, la promozione e la fornitura a paesi terzi di beni che non hanno altro uso che per esecuzioni capitali o tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti salvo autorizzazione delle autorità competenti (che si riservano il diritto di annullare, sospendere, modificare o ritirare un'autorizzazione che hanno già concesso), indipendentemente dalla loro provenienza.

Przystąpienie Samoa do Umowy przejściowej o partnerstwie między UE a państwami Pacyfiku (A8-0376/2018 - David Martin) IT  
 

Ho votato a favore della presente relazione poiché gli accordi di partenariato economico istituiscono un quadro per le relazioni economiche e commerciali di lungo termine con l'UE, presentano una componente fortemente orientata allo sviluppo, sono caratterizzati da una liberalizzazione asimmetrica degli scambi a favore dei paesi ACP e prevedono adeguate garanzie per le industrie nazionali. In particolare costituirà uno strumento importante per lo sviluppo economico di un paese a reddito basso come Samoa.

Pytania pisemne 
Posłowie mają prawo przedłożyć określoną liczbę pytań wymagających odpowiedzi na piśmie, skierowanych do przewodniczącego Rady Europejskiej, Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii. Art. 138 Regulaminu, załącznik III

Indywidualne projekty rezolucji  
Każdy poseł może złożyć projekt rezolucji w sprawie objętej zakresem działalności UE. Dopuszczalne projekty są przekazywane komisji przedmiotowo właściwej, która podejmuje decyzję o tym, jaką procedurę należy zastosować. ( art. 143 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie muszki plamoskrzydłej  
- P8_DCL(2016)0134 - Wygasła  
Mireille D'ORNANO , Edouard FERRAND , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Jean-François JALKH , Sylvie GODDYN , Marie-Christine ARNAUTU , Philippe LOISEAU  
Data otwarcia : 12-12-2016
Termin : 12-03-2017
Liczba sygnatariuszy : 16 - 13-03-2017
Oświadczenie pisemne w sprawie wsparcia dla europejskiego sektora zbóż  
- P8_DCL(2016)0132 - Wygasła  
Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Angelo CIOCCA , Mario BORGHEZIO , Dominique BILDE , Mylène TROSZCZYNSKI , Mireille D'ORNANO , Philippe LOISEAU , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Dominique MARTIN , Edouard FERRAND , Joëlle MÉLIN  
Data otwarcia : 12-12-2016
Termin : 12-03-2017
Liczba sygnatariuszy : 21 - 13-03-2017
Oświadczenie pisemne w sprawie gatunku Cydalima perspectalis  
- P8_DCL(2016)0131 - Wygasła  
Mireille D'ORNANO , Edouard FERRAND , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Jean-François JALKH , Sylvie GODDYN , Marie-Christine ARNAUTU , Philippe LOISEAU  
Data otwarcia : 12-12-2016
Termin : 12-03-2017
Liczba sygnatariuszy : 16 - 13-03-2017

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe 

Kontakt