Geoffrey VAN ORDEN : Strona główna 

Przewodniczący 

Delegacja do spraw stosunków z Indiami 

Wiceprzewodniczący 

Komisja Specjalna ds. Terroryzmu 

Członek 

CPDE  
Konferencja Przewodniczących Delegacji 
Komisja Spraw Zagranicznych 
Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony 

Zastępstwo 

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 
Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Turcja 
Delegacja do spraw stosunków ze Zgromadzeniem Parlamentarnym NATO 

Ostatnie prace 

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the European Defence Fund EN  
- AFET_AD(2018)627021 -  
-
AFET 
Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego instrument „Łącząc Europę” i uchylającego rozporządzenia (UE) nr 1316/2013 i (UE) nr 283/2014  
- AFET_AD(2018)627015 -  
-
AFET 
Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 

Kontakt